Informacja dot. przetargu na dzierżawę parkingów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu – do wiadomości: wszyscy oferenci

Wszyscy oferenci
dotyczy : przetargu na dzierżawę parkingów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu

W odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego przetargu na dzierżawę parkingów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu wyjaśniamy jak niżej :
Pytanie nr 1 : ” W rozdziale drugim SIWZ: Szczegółowa charakterystyka przedmiotu w ust. 1 pkt.2 i 3 Ogłaszający sprecyzował, że parkingi opisane w tych punktach mają funkcjonować całorocznie w systemie całodobowym  natomiast dla parkingu opisanego w pkt. 1 takiego określenia nie zawarto, czy Ogłaszający przewiduje inny system funkcjonowania takiego parkingu, jeśli tak, to jaki? ”
Wyjaśnienie nr 1 Ogłaszającego: Ogłaszający nie narzucał oferentom systemu funkcjonowania parkingu centralnego. Parking powinien funkcjonować w sposób odpowiadający potrzebom turystów odwiedzających kompleks zamkowo-parkowy „Książ”.

Pytanie nr 2: „W rozdziale trzecim SIWZ Zobowiązania oferenta”:
a) Ogłaszający nie zawarł informacji, że aktualne wyposażenie parkingów objętych przetargiem poza wymienionym w rozdziale pierwszym SIWZ nie jest własnością Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu spółka z o.o. a w związku z tym oferenci muszą uwzględnić koszty zakupu i montażu wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania usług parkingowych, tj. szlabany, ogrodzenie, oświetlenie oraz altana ogrodowa na parkingu centralnym ( błędnie wpisana jako własność Ogłaszającego)itp.”

Wyjaśnienie nr 2 Ogłaszającego:
Odnośnie punktu a) pytania nr 2: Ogłaszający przetarg w Warunkach Przetargu w rozdziale II „Szczegółowa charakterystyka przedmiotu przetargu” w ust. 1 punkty 1),2)i3) jednoznacznie określił przedmiot przetargu , którego jest właścicielem lub ma prawo nim dysponować.

b) „w ust. 9 pkt. d Ogłaszający zobowiązuje oferentów do wykonywania czynności kontrolnych nad ruchem samochodowym, co Ogłaszający rozumie pod pojęciem czynności kontrolnych? Zgodnie z obowiązującym prawem czynności kontrolujące mogą wykonywać jedynie koncesjonowane firmy ochrony mienia w ramach uprawnień jakie nadają im przepisy szczegółowe oraz upoważnienia do wykonywania określonych działań na obszarze objętym ochroną, które zleceniodawca określi agencji ochrony mienia i które mają swoje umocowanie w regulaminie wewnątrzzakładowym. Czy w takim razie Ogłaszający wymaga aby oferenci przystępujący do przetargu posiadali również koncesję na prowadzenie usług ochrony mienia? ”
Wyjaśnienie nr 2 Ogłaszającego:
Odnośnie punktu b) pytania nr 2: Ogłaszający przetarg  wymaga od oferenta, aby sprawował kontrolę ruchu pojazdów samochodowych na terenie będącym przedmiotem przetargu w zakresie niezbędnym do utrzymania przejezdności dróg wewnętrznych, przeciwpożarowych i uporządkowanego sposobu parkowania pojazdów.

„c) W ust. 9 pkt.d Ogłaszający zobowiązuje również oferentów do oznakowania dróg, pasów ruchu dla pieszych w obrębie parkingu centralnego i przedzamcza. Prosimy o doprecyzowanie co Ogłaszający rozumie pod pojęciem pasa dla ruchu pieszych w obrębie przedzamcza albowiem szerokość jezdni, po której poruszają się pojazdy, w tym przede wszystkim autobusy komunikacji miejskiej nie pozwala na wydzielenie takiego pasa?”
Wyjaśnienie nr 2 Ogłaszającego:
Odnośnie punktu c) pytania nr 2: W „Warunkach przetargu” rozdział III pkt. 9 ust.d) określił swoje wymagania, jak również zawarł stwierdzenie, że czynności wymienione w ust. d) oferent wykona zgodnie z przepisami w uzgodnieniu z Ogłaszającym przetarg.

Pytanie nr 3: „W ust. 10 Ogłaszający zastrzegł, że warunkiem podpisania umowy jest akceptacja przez niego „Regulaminu parkingowego” a takiego zastrzeżenia nie zawarł w stosunku do cennika usług parkingowych. Czy w takim razie oferenci mogą przyjąć, że mają pełną swobodę i dowolność w kształtowaniu cen za usługi parkingowe? ”
Wyjaśnienie nr 3 Ogłaszającego: Wszystkie warunki podpisania umowy zostały opisane w dokumentacji postępowania. Ogłaszający wskazuje, że regulamin parkingowy winien obejmować wszelkie aspekty świadczenia usług przez oferenta, w tym cennik. Ogłaszający wskazuje, że oferenci mają dowolność w kształtowaniu cen z zastrzeżeniem postanowień §4 projektu umowy, tj. z uwzględnieniem celu realizowanego przez Wydzierżawiającego na terenie kompleksu Zamku Książ.
Pytanie nr 4: „W odniesieniu do treści umowy stanowiącej załącznik nr 3 SIWZ:
a) Wydzierżawiający w § 4 ust. 11 zastrzegł sobie prawo do żądania czasowego zawieszenia działalności przez Dzierżawcę na terenie opisanym w §3 ust.1 pkt.b i c na zasadach określonych w §3 ust. 2 i 5. Czy w ramach zawieszenia działalności Dzierżawca przyjmuje, że w tym czasie jest zwolniony z obowiązku, o którym mowa w ust.10 pkt.b.”
Wyjaśnienie nr 4 Ogłaszającego :
Odnośnie punktu a) w pytaniu nr 4 : Tak, na terenie objętym czasowym wyłączeniem.

b)” w ust. 5 dzierżawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie objętym dzierżawą a także pozostawionego tam mienia. Co Wydzierżawiający rozumie pod pojęciem : zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie objętym dzierżawą?
Odnośnie punktu b)pierwsze zdanie w pytaniu nr 4: Ogłaszający wyjaśnia, że  pytanie dot. zapisów § 5 ust. 4 umowy, a Ogłaszający pod sformułowaniem „zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie objętym dzierżawą” rozumie dosłownie zapewnienie bezpieczeństwa tym osobom.

Czy w kwestii odpowiedzialności za mienie pozostawione na parkingu oprócz kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia zaparkowanego pojazdu Wydzierżawiający rozumie również odpowiedzialność za mienie pozostawione w tym pojeździe (z wyłączeniem przypadku uszkodzenia pojazdu będącego następstwem kradzieży mienia znajdującego się wewnątrz) czy w takim razie należy rozumieć, że dzierżawca zobowiązany jest do umieszczenia zapisu w regulaminie parkingowym, że odpowiada za rzeczy pozostawione w pojazdach i co za tym idzie przyjmuje ten obowiązek na siebie?
Odnośnie punktu b) drugie zdanie  w pytaniu nr 4: Ogłaszający rozumie, że przy wykonywaniu swoich obowiązków Wydzierżawiający dochowa należytej staranności również w zakresie dbałości o mienie pozostawione w pojazdach, jednakże decyzja co do zakresu przyjętej odpowiedzialności należy do Wydzierżawiającego.

Skip to content