Informacja dotycząca przetargu

Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę dozorowania obiektów i terenu, ochronę mienia , wystaw i eksponatów, obsługę ruchu turystycznego oraz oprowadzanie grup turystycznych na terenie kompleksu zamkowo –parkowego „Książ” w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. ogłoszonego Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP pod numerem ogłoszenia :61402-2010: data zamieszczenia : 05.03.2010r.

Zamawiający informuje Wykonawców ,że dokonał zmiany w treści ogłoszenia o zamówienia    opublikowanego  w  Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP w dniu 05.03.2010 r.    pod  numerem  61402-2010

Wprowadzona zmiana  dotyczy sekcji III.pkt.3.2  „ Wiedza i doświadczenie „  w części dotyczącej  ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 200.000,00 zł ( słownie : było wpisane  pięćset tysięcy złotych /  jest wpisane : dwieście tysięcy złotych ).

Zmiana opublikowana została   w  Biuletynie    Zamówień Publicznych na portalu UZP  pod numerem 66564-2010 w dniu 10.03.2010 r.

Zamawiający  w oparciu o art. 12 a  ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  nie przedłuża terminu  składania ofert uznając ,że nie jest to w tym przypadku  konieczne.

Skip to content