Informacja o zamiarze zakupu unikatowych pamiątek po rodzinie Hochberg von Pless.

Wałbrzych, dnia 09.01.2023 r.

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych (zwana dalej Zamkiem) zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup unikatowych pamiątek po rodzinie Hochberg von Pless, w tym:
• Pamiątek rodzinnych ( w tym m.in. zdjęcia, karty wizytowe, karty pocztowe, listy, pamiętniki, przedmioty osobistego użytku, portrety, obrazy, dokumenty rodzinne),
• Pamiątek związanych z Zamkiem Książ w Wałbrzychu ( w tym m.in. obrazy, portrety, karty obiadowe, dokumenty oficjalne, elementy wyposażenia wnętrz, książki z Biblioteki Majorackiej Fürstenstein)
Składanie ofert:
• Ofertę prosimy przesłać w formie elektronicznej e-mailem na adres: woch@ksiaz.walbrzych.pl, do dnia 12.01.2023 r. do godziny 15.00.
• Oferta powinna być podpisana przez Oferenta lub przez osobę przez niego upoważnioną.
• Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi (jeżeli były składane osobiście) i nie będą podlegały badaniu oraz ocenie.

Unieważnienie zapytania:
• Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania na każdym jego etapie, jeżeli jego dalsze prowadzenie nie leży w interesie publicznym.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania zapytania, bez podania przyczyny.
Kryteria oceny ofert: Cena
Zamek wybierze ofertę z najniższą ceną.

Oferent jest zobowiązany przesłać:
• Podpisany formularz ofertowy.
• Pełnomocnictwo (gdy wymagane).

Komunikacja:
W prowadzonym zapytaniu ofertowym komunikacja między Zamawiającym, a Oferentem odbywa się poprzez pocztę elektroniczną na adres: woch@ksiaz.walbrzych.pl

Skip to content