Informacja o zamiarze zakupu zabytkowego zegara wraz ze świecznikami.

Wałbrzych, dnia 10.10.2022 r.

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych (zwana dalej Zamkiem) zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup zabytkowego zegara wraz ze świecznikami:
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup zegara empirowego, złoconego, XIX-wiecznego, wykonanego z białego marmuru, z aplikacjami z brązu, wraz ze świecznikami, o następujących parametrach:
Zegar:
Wysokość: 37 – 42 cm
Szerokość: 30 cm
Świeczniki:
Wysokość: 40 cm.
Składanie ofert:
• Ofertę prosimy przesłać w formie elektronicznej e-mailem na adres: woch@ksiaz.walbrzych.pl, do dnia 13.10.2022 r. do godziny 15.00.
• Oferta powinna być podpisana przez Oferenta lub przez osobę przez niego upoważnioną.
• Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi (jeżeli były składane osobiście) i nie będą podlegały badaniu oraz ocenie.

Unieważnienie zapytania:
• Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania na każdym jego etapie, jeżeli jego dalsze prowadzenie nie leży w interesie publicznym.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania zapytania, bez podania przyczyny.
Kryteria oceny ofert: Cena
Zamek wybierze ofertę z najniższą ceną.

Oferent jest zobowiązany przesłać:
• Podpisaną ofertę.
• Pełnomocnictwo (gdy wymagane).

Komunikacja:
W prowadzonym zapytaniu ofertowym komunikacja między Zamawiającym, a Oferentem odbywa się poprzez pocztę elektroniczną na adres: woch@ksiaz.walbrzych.pl

Skip to content