Informacja o zamiarze zakupu zabytkowego żyrandola.

Wałbrzych, dnia 7.10.2022 r.

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, (zwana dalej Zamkiem) zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup zabytkowego żyrandola:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup oryginalnego włoskiego żyrandola XIX-wiecznego, kryształowego o następujących parametrach:
Ramiona żyrandola i obręcze z mosiądzu,
16 punktów świetlnych,
Żyrandol zakończony u dołu opływowym soplem,
Długość – 130cm.
Długość z soplem – 140cm.
Średnica obręczy – 60cm.
Średnica z ramionami – 100cm.

Składanie ofert:
• Ofertę prosimy przesłać w formie elektronicznej e-mailem na adres: woch@ksiaz.walbrzych.pl, do dnia 11.10.2022 r. do godziny 12.00.
• Oferta powinna być podpisana przez Oferenta lub przez osobę przez niego upoważnioną.
• Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi (jeżeli były składane osobiście) i nie będą podlegały badaniu oraz ocenie.

Unieważnienie zapytania:
• Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania na każdym jego etapie, jeżeli jego dalsze prowadzenie nie leży w interesie publicznym.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania zapytania, bez podania przyczyny.
Kryteria oceny ofert: Cena
Zamek wybierze ofertę z najniższą ceną.

Oferent jest zobowiązany przesłać:
• Podpisany formularz ofertowy.
• Pełnomocnictwo (gdy wymagane).

Komunikacja:
W prowadzonym zapytaniu ofertowym komunikacja między Zamawiającym, a Oferentem odbywa się poprzez pocztę elektroniczną na adres: woch@ksiaz.walbrzych.pl

Skip to content