Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 369388 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Kompleksowa do-stawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz charakterystyka elektroenergetyczną obiektu.1.1 Prognozowany (szacowany) po-bór energii elektrycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 30 października 2016r. wynosi razem 1.449.328,66 kWh, w tym: a) dla dostaw energii elektrycznej całodobowo według taryfy C 21 wynosi 1.435.241,54 kWh, b) dla dostaw energii elektrycznej całodobowo według taryfy C 11 wynosi 14. 087, 12 kWh. 1.2. Wykaz obiektów i miejsc dostarczania energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenergetyczną:1.2.1 Dostawa energii elektrycznej rozliczanej całodobowo według taryfy C21: 1) Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul. Piastów Śląskich 1; 2)Rodzaj obiektów: 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno- wystawienniczym, hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym; 3) Miejsce zamontowania licznika: Stacja transformatorowa R 211-72 / Zamek Książ; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski transformatorowe T-1 (przyłącze podstawowe) i T-2 (przyłącze rezerwowe) w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy; 5)Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej i biernej, mnożna 60, przekładniki A/A 300/5; 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej (razem): 310 kW ( 200 kW + 110kW); 7) Moc przyłączeniowa: 310 kW. 1.2.2.Dostawa energii elektrycznej rozliczanej całodobowo według taryfy C11: 1) Adres obiektu: Wałbrzych 58-306, ul. Piastów Śląskich 1 (parking centralny w parku Książ); 2) Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingowe, szalet; 3) Miejsce zamontowania licznika: szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3/R; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe; 5) Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej; 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej: 35 kW; 7) Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego: 63 A. 2. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie sprzedawał energię elektryczną zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997r. – Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Tauron Sprzedaż Spółka z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 807500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 816312,50
  • Oferta z najniższą ceną: 816312,50 / Oferta z najwyższą ceną: 816312,50
  • Waluta: PLN.


Skip to content