Kompleksowa dostawa /sprzedaż/ energii elektrycznej…

Wałbrzych: Kompleksowa dostawa /sprzedaż/ energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa /sprzedaż/ energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa / sprzedaż / energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz charakterystyka elektroenergetyczną obiektu. 2.1 Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wynosi razem 425.000 kWh, w tym: a/ dla dostaw energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanym całodobowo wynosi 420.000 kWh , b/ dla dostaw energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozlicznej całodobowo wynosi 5.000 kWh. 2.2 Wykaz obiektów i miejsc dostarczania energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenergetyczną : 2.2.1. Dostawa energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozlicznej całodobowo : 1.Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 , 2. Rodzaj obiektów : 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno – wystawienniczym, hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym , 3. Miejsce zamontowania licznika : Stacja transformatorowa R 211-72 / Zamek Książ , 4. Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski transformatorowe T-1/ przyłącze podstawowe / i T-2 / przyłącze awaryjne / w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, 5.Parametry techniczne przyłącza pomiarowego : licznik energii czynnej, mnożna 800, przekładniki 5 A. 6.Wielkość mocy zamówionej – umownej : 200 kW, 7.Moc przyłączeniowa : 310 kW. 2.2.3. Dostawa energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozlicznej całodobowo : 1. Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 / parking centralny w parku Książ / , 2. Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingowe, szalet , 3. Miejsce zamontowania licznika : szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3/R, 4. Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe, 5. Parametry techniczne przyłącza pomiarowego : licznik energii czynnej, 6. Wielkość mocy zamówionej – umownej : 35 kW , 7. Wielkość zabezpieczenia przed licznikowego : 63 A.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest przewidziane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca winien oświadczyć, że: a) spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, b) brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z przedmiotowego postępowania. Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże ,że posiada ; b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu ( sprzedaży ) energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, c) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energii w przypadku, gdy Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucji lub aktualną umowę ( obowiązującą w terminie wykonywania zamówienia ) zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędna rozbudowę sieci dystrybucji, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji na Operatora Systemu Dystrybucji w ramach której Przedsiębiorstwo to zapewni Wykonawcy ( Sprzedawcy ) świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego ( Odbiorcy ). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, według zasady: spełnia/ nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca winien oświadczyć, że: spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń według zasady: spełnia/ nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca winien oświadczyć, że: spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń według zasady: spełnia/ nie spełnia.amówień publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca winien oświadczyć, że: spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń według zasady: spełnia/ nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca winien oświadczyć, że: spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń według zasady: spełnia/ nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

brak wymagań

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1 . Istotne postanowienia do umowy : 1 /Umowa zawarta jest w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na kompleksowa dostawę / sprzedaż/ energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. 2/ Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.19997 r. Prawo Energetyczne /Dz. U. z 2006 r. nr 89,poz. 625 z późniejszymi zmianami ) , przepisami Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie, 3/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy, 4/ Rozliczenie za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będzie w cyklach jednomiesięcznych według wskazań liczników oraz stałej ceny i stawek właściwych dla danej grupy taryfowej dla dostawy / sprzedaży / energii elektrycznej obowiązującej u sprzedawcy oraz stawki za dystrybucję wg. taryfy operatora systemu dystrybucji aktualnej dla danego okresu rozliczeniowego. 5/ Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo Energetyczne / tekst jednolity Dz.U. z 2006 nr 89,poz. 625 z późniejszymi zmianami/. 6 / Wartość przedmiotu zamówienia jest wielkością szacunkową na dzień złożenia oferty i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w zależności od : – zmiany wielkości zużycia energii elektrycznej przez Zamawiającego w stosunku do szacowanych ilości podanych w SIWZ, – zmiany stawek zawartych w taryfie Operatora Systemu Dystrybucji na podstawie, których Wykonawca dokonał kalkulacji przedmiotu zamówienia i sporządził ofertę. 2 . Możliwe zmiany w zawartej umowie i warunki takiej zmiany . Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej Oferty na niżej wymienionych warunkach: 1. w stosunku do osób: 1.1. zmiany osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych; 2. inne: 2.1.zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadkach : a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym ustawowej stawki VAT, b) zwiększenia wysokości mocy zamówionej stosownie do potrzeb Zamawiającego jednak nie więcej niż do 80.000 kWh, c) zmiany cen i opłat za dystrybucję energii elektrycznej, 2.2. zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia : a/ siły wyższej , tj. wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy, które wystąpiły po podpisaniu umowy i spowodowały niemożliwość wywiązywania się z warunków umowy w jej podpisanym brzmieniu, b/ z innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2.3.w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego /np. gdy obniży to koszty dostawy i usługi/; 3. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę zmian postanowień umowy, strony zobowiązane są do niezwłocznego , nie później niż 7 dni od zaistnienia wskazanych przyczyn poinformowania o tym fakcie druga stronę i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych ul. Piastów Śląskich 1, sekretariat – pokój nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych ul. Piastów Śląskich 1, sekretariat – pokój nr 22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Numer ogłoszenia: 406686 – 2010; data zamieszczenia: 13.12.2010

SIWZ

Skip to content