Konkurs na stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa “Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o.

1. Wymagania podstawowe:

1.    Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane: prawnicze lub ekonomiczne w zakresie zarządzania, uzupełnione szkoleniami i treningami menadżerskimi  albo studiami podyplomowymi.

2.    Minimum dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzy lata na stanowiskach kierowniczych lub menadżerskich

3.    Potwierdzona znajomość języka angielskiego.

2. Wymagania dodatkowe:

1.    Potwierdzona umiejętność pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich oraz umiejętność zarządzania projektem korzystającym z dofinansowania zewnętrznego,

2.    Wiedza w zakresie przygotowywania i realizacji strategicznych programów rozwoju podmiotów gospodarczych,

3.    Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie spółek handlowych z dominującym udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

4.    Znajomość zasad tworzenia relacji biznesowych, zwłaszcza w zakresie dzierżawy i najmu, budowanych w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego w powiązaniu z przepisami ustaw samorządowych,

5.    Kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi, budżetem i organizacją, planowania i organizacji pracy, motywowania i rozwoju pracowników, komunikacji interpersonalnej, budowy organizacji gospodarczej zorientowanej na rezultat.

3. Zakres podstawowych zadań

Głównym zadaniem Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa  „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. będzie zoptymalizowanie zarządzania kompleksem zamkowo-parkowym i zorganizowanie działalności przedsiębiorstwa spółki w sposób umożliwiający wykorzystanie potencjału kompleksu Zamku Książ  jako krajowego i europejskiego centrum aktywności kulturalnej i ośrodka przemysłu turystycznego.

Osoba zatrudniona na stanowisku Prezesa Zarządu będzie miała za zadanie:

1.    opracowanie strategii działania spółki z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z prawa powszechnego i aktów prawa miejscowego,

2.    opracowanie we współpracy ze statutowymi organami spółki a następnie wdrożenie zasad zarządzania majątkiem kompleksu zamkowo-parkowego,

3.    stworzenie dla kompleksu Zamku Książ zasad polityki marketingowej uwzględniającej imperatyw prowadzenia aktywnej działalności w dziedzinie kultury, nauki, edukacji i turystyki, obejmującej organizację konferencji naukowych, imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych, wystawienniczych i targowych a także współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi, których cele i zadania sprzyjają celom działalności Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o.

4.    tworzenie i realizację planów działania w perspektywie co najmniej roku, z uwzględnieniem optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa spółki,

5.    pozyskiwanie funduszy umożliwiających poprawę stanu technicznego obiektów kompleksu zamkowo-parkowego, stały nadzór nad pracami remontowo–budowlanymi kompleksu,

6.    prowadzenie spraw Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp z o.o w zakresie wymaganym przez kodeks spółek handlowych, kodeks pracy oraz inne przepisy prawa powszechnego a także w zakresie wskazanym w Umowie spółki.

Stosunek pracy na podstawie  powołania na stanowisko Prezesa Zarządu zostanie nawiązany na okres kadencji zarządu, przy czym przedłużenie tego okresu będzie uwarunkowane oceną osiągniętych wyników.

  1. Wymagane dokumenty:

Głównym elementem oceny kandydata będzie przedstawiona przez niego koncepcja funkcjonowania Zamku Książ i całego kompleksu zamkowo-parkowego, zawierająca wskazanie perspektyw rozwinięcia działalności spółki z celem w postaci wykorzystania potencjału Zamku Książ jako centrum działań kulturalnych i ośrodka turystycznego.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

·         Oświadczenie o zgłoszeniu swojej kandydatury na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp z o.o,

·         Koncepcję funkcjonowania kompleksu Zamku Książ z uwzględnieniem  aktywnej działalności spółki (nie więcej niż 5 stron. Kandydat będzie mógł rozwinąć przygotowaną koncepcję w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej)

·         Życiorys z przebiegiem pracy zawodowej – CV (własnoręcznie podpisany)

·         Kserokopie dyplomów ukończenia studiów oraz ewentualnie świadectw ukończenia studiów podyplomowych,

·         Kserokopie dokumentów potwierdzających udział w treningach menadżerskich i  szkoleniach oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności,

·         Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenia o nie zakończonych okresach zatrudnienia, potwierdzające co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych stanowiskach menadżerskich i dziesięcioletni okres aktywności zawodowej,

·         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz.1458, ze zm.),

·         Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

·         Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

·         Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa  w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114)

·         Informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem

Uwaga:

  • Każde z oświadczeń składanych przez kandydatów musi być odrębnie podpisane a ich treść powinna być zgodna z treścią oświadczeń zawartych w niniejszym ogłoszeniu,
  • Dokumenty składane w języku obcym musza być przetłumaczone na język polski,
  • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej,
  • podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zostać poproszeni o przetłumaczenie na język angielski tekstu przygotowanego w języku polskim (standardowa korespondencja biznesowa)  lub na język polski tekstu w języku angielskim albo o udział w symulowanej konwersacji prowadzonej w języku angielskim.

Zgłoszenie należy przesłać pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub złożyć osobiście, w zamkniętej, niepodpisanej kopercie w sekretariacie Przedsiębiorstwa  „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. w godz. 900 – 1400 w terminie do dnia 21października 2011r (włącznie) z adresem na kopercie: Rada nadzorcza Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. ul. Piastów Śląskich 1; 58-306 Wałbrzych – z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu – nie otwierać”

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do sekretariatu Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o.

Koperty ze zgłoszeniami kandydatów zostaną otwarte w dniu 25 października 2011r.

W okresie 14 dni po upływie terminu złożenia dokumentów kandydaci będą informowani telefonicznie o zakwalifikowaniu się do dalszego etapu naboru.

 

Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane począwszy od dnia 2 listopada 2011r w siedzibie spółki, o dokładnym terminie  kandydaci zaproszeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną i listowanie.

Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat zobowiązany jest przynieść dokument tożsamości ze zdjęciem. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną  w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym i skutkuje wykluczeniem tego kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza będzie oceniać w szczególności:

1)    Koncepcję funkcjonowania kompleksu zamkowo-parkowego,

2)    Wiedzę w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

3)    Wiedzę w zakresie sposobów pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich,

4)    Znajomość zagadnień związanych z zarządzeniem i kierowaniem zespołami pracowników,

5)    Znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

6)    Znajomość zasad wynagradzania  w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

7)    Doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji prezesa zarządu w spółce,

8 )    Znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości.

W toku postępowania Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których kandydaci mogą zostać poproszeni o złożenie dodatkowych wyjaśnień.

Pakiet informacyjny o Spółce kandydat może otrzymać  do wglądu po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, osobiście w siedzibie spółki, w godz. od 900 do 1400   od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 20.10.2011r. Na pisemną prośbę kandydata pakiet informacyjny może zostać mu przekazany w formie nagrania na płytę CD z zachowaniem wymogu osobistego odbioru.

Pakiet informacyjny obejmuje:

·         Umowę spółki, regulamin zarządu, regulamin organizacyjny wraz ze schematem struktury organizacyjnej Spółki,

·         sprawozdanie finansowe za 2010 r. oraz informację ekonomiczno-finansową sporządzoną po pierwszym półroczu  2011 r.,

·         plan kompleksu zamkowo-parkowego,

·         zestawienie projektów z dofinansowaniem zewnętrznym realizowanych aktualnie na terenie kompleksu zamkowo-parkowego,

·         zestawienie imprez zorganizowanych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego w okresie od 01.01.2010r. do 01.09.2011r.

·         informację na temat powierzchni kompleksu zamkowego objętej umowami dzierżaw i najmu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mieć będą przepisy określające funkcjonowanie spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów, określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Informacja o wyniku postępowania zostanie niezwłocznie upowszechniona  w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczonym na witrynie www.ksiaz.walbrzych.pl  a uczestniczący w postępowaniu kandydaci zostaną o wynikach powiadomieni pisemnie, za pośrednictwem poczty.

Skip to content