NAPRAWA DACHU BUDYNKU „ZAMKU KSIĄŻ

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości poniżej 211.000 EURO Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58 – 306 WAŁBRZYCH, REGON: 890011550 , NIP: 886 – 000 – 24 – 16 , ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „NAPRAWA DACHU BUDYNKU „ZAMKU KSIĄŻ” W WAŁBRZYCHU PRZY UL. PIASTÓW ŚLĄSKICH 1″

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:

 • 45.31.00 – 9
 • 45.26.11.00 – 5
 • 45.26.12.10 – 9
 • 45.26.13.20 – 3

Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.09.2008 r.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający nie przewiduje konieczności udzielenia zamówień uzupełniających.
 • Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 • Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 • Adres strony internatowej, na której zostanie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl/bip/index.html
 • Zakres przedmiotu zamówienia – remont instalacji odgromowej, remont części konstrukcji dachu, miejscowa naprawa dachu. Szczegółowy zakres zamówienia w SIWZ.
 • Warunki udziału w postępowaniu:
   Do postępowania przetargowego zostaną zakwalifikowan

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy).

  oraz spełniają następujące wymagania szczególne:

  • nie zalegają z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie drowotne i społeczne,>Wykonali minimum dwie usługi w okresie ostatnich pięciu lat licząc od daty ogłoszenia postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z których każda musi być o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia
  • są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

  Ocena spełnienia ww. warunków dokonana będzie przez zamawiającego wg formuły „spełnia / nie spełnia”.

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki określone w części III pkt. 4, do swojej oferty powinien dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły­wem terminu składania ofert (w wypadku złożenia oferty przez konsorcjum – każdy z członków konsorcjum złoży z osobna). Dla podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, w wypadku gdy informacje przedstawione w rejestrze stracą aktualność z powodu podjęcia stosownych uchwał przez wspólników bądź akcjonariuszy, a zmiany te nie zostały jeszcze w rejestrze umieszczone, wymagane jest także dołączenie dokumentów świadczących, że ww. zmiany zostały zgłoszone do sądu rejestrowego);
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w formularzu oferty);
  • Oświadczenie o nie zaleganiu w opłacie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne oraz o nie zaleganiu w opłacie obowiązkowych podatków i opłat
  • Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat (liczonych wstecz od daty ogłoszenia postępowania) min. 2 usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy? w tym okresie, z których każda musi być o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia wraz z referencjami
 • Kryteria wyboru oferty: – cena -100%
 • Miejsce i termin składania ofert: Przedsiębiorstwo Zamek ?Książ? sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58 ? 306 Wałbrzych, pok. nr. 22, do dnia 16 maja 2008r do godz. 1000
 • Miejsce i termin otwarcia ofert : Przedsiębiorstwo Zamek ?Książ? sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58 ? 306 Wałbrzych, pok. nr 23, dnia 16 maja 2008r godz. 1010
 • Termin związania ofertą: 30 dni od momentu upływu składania ofert.
 • Wadium nie jest wymagane.

Pobierz SIWZ:

SIWZ_dach2.exe lub SIWZ_dach.zip

Skip to content