Ochrona fizyczna i monitorowanie obiektów

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości poniżej 60.000 EURO.

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58 – 306 WAŁBRZYCH, REGON: 890011550 , NIP: 886 – 000 – 24 – 16 , ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Ochronę fizyczna i monitorowanie obiektów i terenu
Kompleksu Zamkowo – Parkowego „Książ” w Wałbrzychu
CPV: 85 31 23 10 – 5 – usługi dozoru

Termin realizacji zamówienia: 01.02.2007r. godzina 700 do dnia 31.05.2008r.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje konieczności udzielenia zamówień uzupełniających.
 4. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 6. Adres strony internatowej, na której zostanie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl/bip/index.html 
 7. Zakres przedmiotu zamówienia – ochrona fizyczna i monitorowanie obiektów i terenu Kompleksu Zamkowo – Parkowego „Książ” w Wałbrzychu oraz ochrona imprez sportowych i kulturalnych odbywających się na tym terenie. Szczegółowy zakres zamówienia w SIWZ.
 8. Warunki udziału w postępowaniu:
  Do postępowania przetargowego zostaną zakwalifikowane firmy:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy).

  oraz spełniają następujące wymagania szczególne:

  1. nie zalegają z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  2. Wykonali minimum dwie usługi w okresie ostatnich trzech lat licząc od daty ogłoszenia postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z których każda musi być o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia,
  3. Posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia,
  4. Dysponują pracownikiem zabezpieczenia technicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, Ocena spełnienia ww. warunków dokonana będzie przez zamawiającego wg formuły „spełnia/nie spełnia”.
 9. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki określone w pkt. 8, do swojej oferty powinien dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w wypadku złożenia oferty przez konsorcjum – każdy z członków konsorcjum złoży z osobna). Dla podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, w wypadku gdy informacje przedstawione w rejestrze stracą aktualność z powodu podjęcia stosownych uchwał przez wspólników bądź akcjonariuszy, a zmiany te nie zostały jeszcze w rejestrze umieszczone, wymagane jest także dołączenie dokumentów świadczących, że ww. zmiany zostały zgłoszone do sądu rejestrowego (zał. nr 1);
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w formularzu oferty);
  3. Oświadczenie o nie zaleganiu w opłacie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne oraz o nie zaleganiu w opłacie obowiązkowych podatków i opłat (w formularzu oferty);
  4. Aktualnej na dzień składania ofert koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (zał. nr 3);
  5. Wykaz osób(-y), zabezpieczenia technicznego, która będzie wykonywać zamówienie w zakresie monitoringu: jego eksploatacji, konserwacji i naprawy (zał. nr 6);
  6. Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat (liczonych wstecz od daty ogłoszenia postępowania) min. 2 usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, z których każda musi być o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia (zał. nr 7);
  7. Dokumenty od zamawiających potwierdzające, że usługi wymieniowe w ww. wykazie zostały lub są wykonywane należycie (zał. nr 8)
 10. Kryteria wyboru oferty: – cena –100%
 11. Miejsce i termin składania ofert: Przedsiębiorstwo Zamek „Książ’ sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58 – 306 Wałbrzych, do dnia 24.01.2007r., do godz. 1000, pok. Nr 22.
 12. Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsiębiorstwo Zamek „Książ’ sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58 – 306 Wałbrzych, do dnia 24.01.2007r., do godz. 1015, pok. Nr 23.
 13. Ogłoszenie wyników postępowania: w dniu 24.01.2007r. do godziny 1500 w sposób przewidziany ustawą.
 14. Termin związania ofertą: 30 dni od momentu upływu składania ofert.
 15. W tym postępowaniu przetargowym wadium nie obowiązuje.

Pobierz SIWZ (archiwum SFX)
Pobierz SIWZ (archiwum ZIP)
Pobierz SIWZ (archiwum RAR)

Skip to content