Ogłoszenie – Dostawa (sprzedaż) wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do obiektów i odbiór ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej z obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu

Wałbrzych: Dostawa (sprzedaż) wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do obiektów i odbiór ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej z obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 35441 – 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Dostawy
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862, strona internetowa www.ksiaz.walbrzych.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa (sprzedaż) wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do obiektów i odbiór ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej z obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do obiektów i odbiór ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej z obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia – 4 lata licząc od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 29 lutego 2016 r. Szacowana wielkość przedmiotu zamówienia:
a) dostawa wody w ilości szacowanej 40.000 m3,
b) odbiór ścieków w ilości szacowanej 40.000 m3.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.11.00.00-3, 65.11.10.00-4, 90.00.00.00-7, 90.41.00.00-4.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
•    1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
•    2. Uzasadnienie wyboru trybu

Uzasadnienie prawne: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki między innymi w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 1 a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r., nr 113,poz.759 z póżn.zm.), gdy dostawy mogą być świadczone z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze tylko przez jednego wykonawcę. Uzasadnienie faktyczne: Na terenie Gminy Wałbrzych, gdzie zlokalizowane są obiekty administrowane przez Zamawiającego na rynku występuje tylko jeden wykonawca – monopolista wykonujący szczególne zamówienia dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej i odbioru ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej. Wykonawca, którym jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji jest naturalnym monopolistą na naszym rynku. Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze na rynku nie istnieją inni wykonawcy mogący zrealizować przedmiot zamówienia. W istniejącym stanie faktycznym przyłączenia obiektów administrowanych przez Zamawiającego do istniejącej sieci wodno – kanalizacyjnej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, której jest on właścicielem i braku innych wykonawców na miejscowym rynku zasadnym jest udzielenie przedmiotowego zamówienia we wskazanym powyżej trybie.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
•    Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

Skip to content