OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości poniżej 211.000 EURO

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Spółka z o.o. , ul.Piastów Śląskich 1

58-306 Wałbrzych, REGON : 890011550 , NIP : 886 – 000 – 24 – 16 ,

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

 

Wykonanie usług pralniczych dla Przedsiębiorstwa „Zamek Książ”

Spółka z o.o. w Wałbrzychu, ul. Piastów Śląskich 1 „

 

Kategoria wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV:98310000 – 9 Usługi prania i czyszczenia

Postępowanie finansowane ze środków własnych Zamawiającego

Termin realizacji zamówienia : od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających .
 4. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 6. Adres strony internetowej, na której zostanie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia : http://www.ksiaz.walbrzych.pl/bip/przetargi.html
 7. Zakres przedmiotu zamówienia – usługi pralnicze dla dla Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu, ul. Piastów Śląskich 1

Szczegółowy zakres zamówienia w SIWZ.

 1. Warunki udziału w postępowaniu :

Do postępowania przetargowego zostaną zakwalifikowane firmy :

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,

b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ( art. 24 ust. 1 i 2

Ustawy ). oraz spełniają następujące wymagania szczególne :

a) nie zalegają z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

b) wykonali minimum dwie usługi w okresie ostatnich trzech lat licząc od daty ogłoszenia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z których każda musi być o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia,

 

Ocena spełnienia ww warunków dokonana będzie przez zamawiającego wg. formuły

spełnia / nie spełnia „.

 

 1. W celu potwierdzenia,że wykonawca spełnia warunki określone w pkt. 8 do swojej oferty

powinien dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia :

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum – każdy z członków konsorcjum złoży z osobna ). Dla podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, w wypadku, gdy informacje przedstawione w rejestrze stracą aktualność z powodu podjęcia stosownych uchwał przez wspólników bądź akcjonariuszy, a zmiany te nie zostały jeszcze w rejestrze umieszczone, wymagane jest także dołączenie dokumentów świadczących,że ww zmiany zostały zgłoszone do sądu rejestrowego ),

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w formularzu oferty ),

c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat skarbowych , oraz aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.

d) Wykaz osób , którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności .

e) Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia ,jeżeli w wykazie , o którym mowa w pkt. 3) , wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

f) Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat ( liczonych wstecz od daty ogłoszenia postępowania ) minimum dwóch usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , z których każda musi być o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia wraz z referencjami.

 1. Kryteria wyboru oferty : cena – 100 %.
 2. Miejsce i termin składania ofert : Przedsiębiorstwo ” Zamek Książ” Spółka z o.o.

ul. Piastów Śląskich 1 58-306 Wałbrzych , pokój nr 22 ( sekretariat ) do dnia 10 grudnia

2008 r. do godziny 10 00 .

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert : Przedsiębiorstwo ” Zamek Książ” Spółka z o.o.

ul. Piastów Śląskich 1 , 58-306 Wałbrzych , pokój nr 23 dnia 10 grudnia 2008 r. godzina 10 15 .

 1. Termin związania oferta : 30 dni od momentu upływu składania ofert.
 2. Wadium nie jest wymagane .

 

Załączniki:

 1. Projekt umowy
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1
 4. Załacznik nr 3
 5. Załacznik nr 4
 6. Załacznik nr 5

Skip to content