Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 12589 – 2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 427322 – 2011 r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ w Wałbrzychu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz charakterystyka elektroenergetyczną obiektu.

1. Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wynosi razem 529.357 kWh, w tym: a) dla dostaw energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanym całodobowo wynosi 526.495 kWh , b) dla dostaw energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo wynosi 2.862 kWh. 2. Wykaz obiektów i miejsc dostarczania energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenergetyczną: 2.1 Dostawa energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanej całodobowo: 1. Adres obiektu: Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 , 2. Rodzaj obiektów: 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno – wystawienniczym, hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym, 3. Miejsce zamontowania licznika: Stacja transformatorowa R 211-72 ) Zamek Książ , 4. Miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski transformatorowe T-1 (przyłącze podstawowe) i T-2 (przyłącze awaryjne) w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, 5. Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej, mnożna 800, przekładniki 5 A. 6. Wielkość mocy zamówionej – umownej: 150 kW, 7. Moc przyłączeniowa: 310 kW. 2.2. Dostawa energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo: 1. Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 (parking centralny w parku Książ) , 2. Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingowe, szalet, 3. Miejsce zamontowania licznika : szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3) R, 4. Miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe, 5. Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej, 6. Wielkość mocy zamówionej – umownej: 35 kW , 7. Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego: 63 A. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie dostarczał energie zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny brutto energii elektrycznej. Jednak zmiany te mogą wynikać wyłącznie z czynników niezależnych od Wykonawcy.

WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2011 r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TAURON Sprzedaż Spółka z o.o., ul.Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 317147,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 299203,54
  • Oferta z najniższą ceną: 299203,54 / Oferta z najwyższą ceną: 299203,54
  • Waluta: PLN.

Skip to content