Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy


Wałbrzych: Dostawa (sprzedaż) wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do obiektów i odbiór ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej z obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 46455 – 2012; data zamieszczenia: 28.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 35441 – 2012 r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa (sprzedaż) wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do obiektów i odbiór ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej z obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do obiektów i odbiór ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej z obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ.Termin wykonania zamówienia – 4 lata licząc od 1 marca 2012 r. do 29 lutego 2016 r. Szacowana wielkość przedmiotu zamówienia:

a) dostawa wody w szacowanej ilości 40.000 m3;

b) odbiór ścieków w szacowanej ilości 40.000 m3.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.11.00.00-3, 65.11.10.00-4, 90.00.00.00-7, 90.41.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2012 r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 412306,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 414800,00

· Oferta z najniższą ceną: 414800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 414800,00

· Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

· 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

· 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki między innymi w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art.67 ust. 1 pkt. 1 litera a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, gdy dostawy mogą być świadczone z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze tylko przez jednego wykonawcę. Uzasadnienie faktyczne: Na terenie Gminy Wałbrzych, gdzie zlokalizowane są obiekty administrowane przez zamawiającego na rynku występuje tylko jeden wykonawca – monopolista, wykonujący szczególne zamówienia dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej i odbioru ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej. Takim naturalnym monopolistom na naszym rynku jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji. Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze na rynku nie występują inni wykonawcy zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia i konkurowania z monopolistą naturalnym.W istniejącym stanie faktycznym lokalizacji obiektów zamawiającego na terenie Gminy Wałbrzych i przyłączenia tych obiektów do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, której jest on właścicielem oraz braku innych wykonawców na miejscowym rynku, udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit.a) wskazanemu wykonawcy zgodne jest z przepisami.

Skip to content