OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Dostawa ( sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu Numer ogłoszenia: 436474 – 2009; data zamieszczenia: 21.12.2009

Wałbrzych: Dostawa ( sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 436474 – 2009; data zamieszczenia: 21.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 394414 – 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ( sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ Spółka z o.o. w Wałbrzychu, przy ulicy Piastów Śląskich 1 na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz charakterystyka elektroenergetyczną obiektu. 2.1 Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2010 r. r. do 31 grudnia 2010 r. wynosi razem 793.000 kWh, w tym: a) dla dostaw energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanym całodobowo wynosi 790.000 kWh , b) dla dostaw energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozlicznej całodobowo wynosi 3.800 kWh. 2.2 Wykaz obiektów i miejsc dostarczania energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenergetyczną : a) Dostawa energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozlicznej całodobowo : Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 , Rodzaj obiektów : 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno – wystawienniczym, hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym , Miejsce zamontowania licznika : Stacja transformatorowa R 211-72 / Zamek Książ , Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski transformatorowe T-1( przyłącze podstawowe ) i T-2 ( przyłącze awaryjne ) w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, Parametry techniczne przyłącza pomiarowego : licznik energii czynnej, mnożna 800, przekładniki 5 A. Wielkość mocy zamówionej – umownej : 250 kW, Moc przyłączeniowa : 310 kW. b) Dostawa energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozlicznej całodobowo : Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 ( parking centralny w parku Książ) , Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingowe, szalet , Miejsce zamontowania licznika : szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3/R, Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe, Parametry techniczne przyłącza pomiarowego : licznik energii czynnej, Wielkość mocy zamówionej – umownej : 35 kW , Wielkość zabezpieczenia przed licznikowego : 63 A.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 09.30.00.00-2, 65.30.00.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 406619.33 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • EnergiaPro Gigawat Spółka z o.o., EnergiaPro Gigawat Spółka z o.o., 53-314 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 374122,88
  • Oferta z najniższą ceną: 374122.88 oferta z najwyższą ceną: 374122.88
  • Waluta: PLN.

Skip to content