OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 55062-2011 z dnia 2011-03-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Wałbrzych
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie elementów konstrukcyjnych IV i V pietra budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 . 1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w…
Termin składania ofert: 2011-04-11

 

Wałbrzych: Roboty budowlane polegające na remoncie elementów konstrukcyjnych IV i V piętra budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1
Numer ogłoszenia: 84192 – 2011; data zamieszczenia: 19.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 55062 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na remoncie elementów konstrukcyjnych IV i V piętra budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie elementów konstrukcyjnych IV i V piętra budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 . 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1.1. miejscową naprawę pokrycia dachowego z blachy miedzianej 1.2. naprawę i regulację rynien i rur spustowych 1.3. miejscową naprawę elementów konstrukcyjnych więźby dachowej 1.4. miejscową naprawę stropów drewnianych oraz z płyt WPS 1.5. wymianę izolacji tarasów 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 2.1.Dokumentacja projektowa – załącznik Nr 9 do SIWZ 2.2.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik Nr 10 do SIWZ 2.3.Przedmiar Robót – załącznik Nr 8 do SIWZ. 3. Ogólne wymagania dotyczące robót: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego. Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 3.1. W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, zobowiązany będzie do: 1)urządzenia zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zabezpieczenia terenu objętego robotami budowlanymi oraz przed dostępem osób postronnych, 2)prowadzenia robót zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej, 3)wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, 4)postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.) i Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) , 5)zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: – certyfikaty na znak bezpieczeństwa, – aprobaty techniczne, – certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, – atesty, 6)protokolarnego przejęcia terenu budowy, 7)zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowania porządku na terenie budowy, 8)ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, 9)natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, 10)przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem, 11)zabezpieczenia obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom obiektu. 12) poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich. 13) opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, 14)wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym, 15)uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót, 16)uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych atestów i zaświadczeń, 17)zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na piętnaście (15) dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady. 3.2. Przed sporządzeniem oferty przez Wykonawcę zaleca się: 3.2.1. dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu umowy po uzgodnieniu terminu – kontakt: Pan Ireneusz Grzybowski i Pan Marcin Nowak. 3.2.2. zdobycia wszelkich informacji , które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 4. Informacje dodatkowe. 4.1.Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone w STW i ORB oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 4.2. Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy, który stanowić będzie załącznik nr 11 do oferty. Kosztorys Wykonawca sporządza metodą szczegółową dla prac określonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. Kosztorys musi zawierać : stronę tytułową, ogólną charakterystykę obiektu, pozycje kosztorysowe w ujęciu szczegółowym, szczegółową kalkulację własnej wyceny wraz z uzasadnieniem, zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu, tabelę elementów scalonych. 5. Uwaga: a) Cena musi obejmować całość robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów i będzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru. b)Przed wpisaniem cen jednostkowych do każdej pozycji – przedmiaru Wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. c)Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych w dokumentacji projektowej przekazanych wykonawcy, a wykonanie ich jest niezbędne, to koszty tych robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy istniejących pozycjach kosztorysu ofertowego. d)W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji kosztorysu przedmiaru robót wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonywania, montażu i demontażu, oraz wykonywania innych prac pomocniczych na terenie budowy, które są niezbędne dla wykonania robót zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Cena ofertowa zaproponowana przez Wykonawców jest ceną ryczałtową..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.00.00-7, 45.42.20.00-1, 45.32.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Renowacji Zabytków ALPEX Spółka z o.o., ul. Parkowa 8, 58-302 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 175779,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 206683,83

  • Oferta z najniższą ceną: 206683,83 / Oferta z najwyższą ceną: 242518,21

  • Waluta: PLN.

Skip to content