OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Wałbrzych: Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407 wraz z obsługą kotłowni i bieżącą konserwacją urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła oraz bieżącymi pracami konserwacyjno – naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 313044 – 2013; data zamieszczenia: 05.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 286728 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407 wraz z obsługą kotłowni i bieżącą konserwacją urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła oraz bieżącymi pracami konserwacyjno – naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klima-tycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiar-ni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407 wraz z obsługą kotłowni i bieżącą konserwacją urządzeń grzew-czych, instalacji i odbiorników ciepła oraz bieżącymi pracami konserwacyjno-naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu.2. Szczegółowy wykaz prac do wykonywania w zakresie pielęgnacji zieleni: 2.1.Pielęgnacja zieleni między in-nymi: nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej na powierzchni około 2500 m2 oraz zieleni i otwartych terenów parkowych na powierzchni około 8000 m2, 2.2. wykonywanie cięć sanitarnych, chirurgicznych, pielęgnacyjnych i korekcyjnych roślin, krzewów ozdobnych i drzew, 2.3. nasadzanie nowych roślin i uzupełnianie ubytków w roślinach, 2.4. wykonanie nasadzeń roślin sezonowych (3 razy w roku) na klombach usytuowanych w 7 miejscach na terenie obiektu (do ok. 110 m2 ), 2.5. pielęgnacja roślin sezonowych, 2.6. zasilanie, podlewanie i dokarmianie roślin, 2.7. nawadnianie wszystkich nowo posadzonych roślin, 2.8. stosowanie środków ochrony roślin, 2.9. ochrona chemiczna roślin, 2.10. wykonywanie oprysków drzew i krzewów przeciwko szkodnikom i chorobom, 2.11. stosowa-nie selektywnego środka chwastobójczego na trawnikach, 2.12. uzupełnianie podłoża w zależności od potrzeb, 2.13. koszenie trawników o powierzchni około 8000 m2 w cyklu 10 dniowym maksymalnie 15 cykli, 2.14. utrzymanie traw-ników w stanie niepogorszonym poprzez nawożenie, dosiewanie, wyrównywa-nie kretowisk, podlewanie, zimą odśnieżanie w przypadku nadmiernych opadów śniegu, 2.15. zakup kwiatów kwitnących np. guzmani w ilości ok. 100 sztuk i wykonanie nasadzeń na trzech kaskadach wodnych w cyklu 3 miesięcznym, 2.16. wykonanie nasadzeń rabatowych w skrzyniach – 10 szt, skrzynkach balkonowych – 20szt, 2.17. wykonanie nasadzeń rabatowych wzdłuż szklani nr 1 ( wym. rabaty 25 m x 0,60 m), 2.18. uzupełnienie kory i wymiana agrotka-niny na klombach, ( do 110 m2 ), 2.19. wykonywanie koniecznych cięć sanitar-nych i pielęgnacyjnych żywopłotów min. 4 razy w sezonie wegetacyjnym (ży-wopłoty : bukszpan – długość 110 mb x wysokość 0,50 mb; ligustr, jaśmin i inne – długość 720 mb x średnia wysokość 1,50 mb x średnia szerokość 1,0 mb), 2.20. usuwanie chwastów, 2.21.dbanie o stan drzew i krzewów poprzez nawożenie, usuwanie uszkodzonych, złamanych oraz drobnych pędów i gałęzi, formowanie i cięcie, sprawdzanie podpór i wiązań młodych drzewek i krzewów, zabezpieczenie przed wiatrem i mrozem, 2.22. rozdrabnianie, zagospodarowa-nie i utylizowanie we własnym zakresie obumarłych roślin oraz odpadów z cięć korekcyjnych, sanitarnych i chirurgicznych, 2.23. utrzymanie porządku i czysto-ści w obiekcie, na trawnikach, parkingach i alejach, 2.24. zacienianie szklarni przed nadmiernym nasłonecznieniem, 2.25. odśnieżanie parkingów, alejek oraz dojść do obiektów Palmiarni w okresie zimowym, usuwanie oblodzeń (sopli) na zewnątrz szklarni, 2.26. Wykaz roślin, eksponatów botanicznych oraz drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej, zlokalizowanych w obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu za-wiera załącznik Nr 1 do projektu umowy. 2.27. Wykaz roślin, drzew oraz krze-wów ozdobnych zlokalizowanych na otwartych terenach parkowych przy obie-kcie Palmiarni w Wałbrzychu zawiera załącznik Nr 2 do projektu umowy. 3. Szczegółowy wykaz prac do wykonywania w zakresie obsługi kotłowni: 3.1. Całodobowa obsługa kotłowni wraz z bieżącą konserwacją urządzeń, instalacji i odbiorników ciepła na terenie Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzy-chu. Całodobowa (24 godzinna) obsługa kotłowni w systemie zmianowym. Zmianowość pracy przy obsłudze kotłowni z zachowaniem określonych parame-trów techniczno – użytkowych określonych przez Zamawiającego ustala Wyko-nawca. Obsługa kotłowni musi odbywać się w sposób ciągły, w tym również we wszystkie dni wolne od pracy. Zamawiający zastrzega, iż odpowiedzialność za prawidłową obsługę kotłowni poprzez uwzględnienie odpowiedniej liczby praco-wników kotłowni spoczywa na Wykonawcy. 3.2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę ciepła i ciepłej wody do obiektu Palmiarni o powierzchni oko-ło 3000 m² przy zapewnieniu określonych parametrów techniczno – użytkowych tj.: a) temperatura w pomieszczeniach szklarniowych musi odpowiadać wyma-ganiom roślin egzotycznych i nie może być niższa niż 6°C, b) temperatura w pomieszczeniach socjalnych nie może być niższa niż 18°C, c) temperatura ciepłej wody w punktach czerpalnych nie może być niższa niż 55°C. 3.3. Wyko-nawca realizuje usługę poprzez prowadzenie eksploatacji kotłów wymienionych pkt. 3.3.1 w systemie otwartym. 3.3.1. W palmiarni zainstalowane są nastę-pujące urządzenia grzewcze: a) Kocioł węglowy wodny – stalowy UKS-M kl.3 nr 1 o mocy 56 KW, powierzchnia grzewcza 7,5 m2 (ogrzewanie pomieszczeń socjalnych oraz dostarczenie ciepłej wody), b) Kocioł węglowy wodny – stalowy UKS-M kl. 3 nr 2 o mocy 130 KW, powierzchnia grzewcza 16 m2, c) Kocioł wę-glowy wodny – stalowy UKS-M nr 3 o mocy 190 KW, powierzchnia grzewcza 24 m2, d) Kocioł węglowy wodny – stalowy UKS-M nr 4 o mocy 190KW, powie-rzchnia grzewcza 24 m2,e) Kocioł węglowy wodny – stalowy KWM – S nr 5 o mocy 200 KW, powierzchnia grzewcza 17 m2. 3.4. Obsługa kotłów winna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, obowiązującymi nor-mami oraz instrukcją obsługi urządzeń. Za prawidłową organizację tych prac i nadzór nad nimi odpowiada Wykonawca. 3.5.W zakres eksploatacji wchodzi również obowiązek:a) pełnienia nadzoru technicznego w okresie eksploatacji kotłowni, b) kontroli i regulacji urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła, c) drobnych napraw (wymiana czopuchów, naprawa drzwiczek, oczy-szczenie dysz, wymiana szpilek),d) bieżącej konserwacji urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła, e) dokonywania systematycznego czyszczenia kotłów.3.6. W okresie grzewczym wymagane jest również przeprowadzenie obligatoryjnie wszelkich przeglądów okresowych w zakresie:a) przewodów dymowych, b) przewodów wentylacyjnych, c) instalacji p.poż. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w oryginale wszystkie dokumenty, zaświadczenia z przeprowadzonych przeglądów. 3.7. Zamawiający na swój koszt zapewni: a) dostawę węgla, b) dostawę wody, c) dostawę energii elektrycznej.3.8.Wyko-nawca uczestniczy przy dostawach węgla, następnie na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego przyjmuje go na stan magazynowy. Na koniec każdego miesiąca informuje zamawiającego o faktycznym miesięcznym zużyciu opału i podaje stan magazynowy Każdą dostawę węgla kamiennego typu: miał, gro-szek odnotowuje w książce dyżurów z podaniem terminu dostawy oraz ilości. 3.9.Po sezonie grzewczym Wykonawca: a) wyczyści piece, b) zda Zamawiają-cemu pozostały węgiel – jeżeli pozostał, c) przekaże wypełnione książki dyżu-rów z całego okresu grzewczego,d) dokona wywozu odpadów z procesów spa-lania węgla, przedłoży Zamawiającemu w formie oryginału stosowny dokument. 3.10. Zaleca się przeprowadzenia wizji lokalnej, w celu dokładnego skalkulowa-nia ceny. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawców konieczności wykona-nia prac nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, a stwierdzonych podczas wizji lokalnej, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówie-nia, mających wpływ na cenę oferty – zaleca się Wykonawcy złożenie pisemne-go zapytania w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Roszczenia zgłoszone po wybo-rze najkorzystniejszej oferty nie będą uwzględnione, ponieważ Zamawiający uzna, że przedmiot zamówienia był Wykonawcy znany i nie wnosił zastrzeżeń. 3.11. Zamawiający zastrzega, że usługa w zakresie obsługi kotłowni na ternie Palmiarni opisana szczegółowo w punkcie 3 niniejszego rozdziału, może trwać krócej niż pozostały zakres zamówienia. W przypadku uruchomienia nowej ko-tłowni i przejęcia przez nią funkcji ogrzewania całego obiektu Palmiarni obsłu-ga kotłowni zostanie zakończona. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykona-wcę na minimum 30 dni przed terminem planowanego uruchomienia nowej kotłowni. W celu oszacowania wartości niniejszego zamówienia i złożenia ofer-ty, wykonawca winien skalkulować koszty obsługi kotłowni dla całego okresu trwania tej części zamówienia, tj. maksymalnie od dnia 15 października 2013r. do 15 kwietnia 2014r.(6 miesięcy ).4. Szczegółowy wykaz zadań do wykonywa-nia w zakresie bieżących prac konserwacyjno-naprawczych : 4.1. zabezpiecze-nie obiektu Palmiarni przed okresem zimowym poprzez zamykanie wietrzników i uszczelnianie pianką poliuretanową ok. 350 mb i zabezpieczanie ścian bo-cznych folią bąbelkową ok. 400 mb na wysokość 1,50 m, jak również rozszczel-nianie zabezpieczonych miejsc oraz zdjęcie folii bąbelkowej po okresie zimowym, 4.2. bieżące uzupełnianie ubytków w poszyciu szklarni (szklenie) powierzchni szacunkowej do 150 m2, 4.3. utrzymanie czystości w wolierach i na wybiegach dla ptaków, w basenie z rybami, karmienie zwierząt ( ryby, żół-wie, pawie) wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej, 4.4. bieżąca naprawa i konserwacja ławek oraz pojemników na odpady, 4.5. naprawy bieżące istnieją-cych ścieżek komunikacyjnych na terenie Palmiarni poprzez podsypanie i uzu-pełnienie ubytków w płytkach chodnikowych, 4.6. udostępnianie obiektu do zwiedzania w czasie realizacji wszelkich prac związanych z zamówieniem z ewentualnym wyłączaniem tych części szklarni, w których w czasie prac napra-wczych może występować zagrożenie zdrowia lub życia zwiedzających, 4.7. udostępnianie obiektu Palmiarni dla zwiedzających, tj. otwieranie budynku o godz. 10:00 i zamykanie nie później niż o godz. 18:00 (latem o godz. 19:00), siedem dni w tygodniu.5. Obowiązki Wykonawcy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. 6. Usługi należy wyko-nywać z należytą starannością, z zachowaniem szczególnej ostrożności, zgod-nie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, obowiązującymi norami, instrukcjami i warunkami stosowania oraz innymi przepisami prawa, w tym ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także w uzgodnieniu z Zamawiającym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.10.00-3, 77.31.00.00-6, 77.21.15.00-7, 77.31.41.00-5, 77.31.40.00-4, 77.30.00.00-3, 77.31.30.00-7, 77.31.20.00-0, 77.34.20.00-9, 50.53.11.00-7, 50.72.00.00-8, 50.72.10.00-5, 50.76.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Aranżacja i Pielęgnacja Zieleni Joanna Paterova, ul. dr M.Orłowicza 45, 58-309 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 721078,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 799502,40

  • Oferta z najniższą ceną: 799502,40 / Oferta z najwyższą ceną: 799502,40

  • Waluta: PLN.

Skip to content