Ogłoszenie o zamówieniu – Aranżacja i pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew, trwale i sezonowo nasadzonych w gruncie, na dziedzińcach i tarasach zamkowych na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ

Aranżacja i pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew, trwale i sezonowo nasadzonych w gruncie, na dziedzińcach i tarasach zamkowych na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ w Wałbrzychu, objętych nadzorem konserwatora zabytków.
Numer ogłoszenia: 51614 – 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aranżacja i pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew, trwale i sezonowo nasadzonych w gruncie, na dziedzińcach i tarasach zamkowych na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ w Wałbrzychu, objętych nadzorem konserwatora zabytków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: aranżacja i pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew, trwale i sezonowo nasadzonych w gruncie, na: Dziedzińcu Honorowym, Dziedzińcu Czarnym oraz na tarasach: Wejściowym, Baszty Prochowej, Bogini Flory, Orzechowym, Wodnym, Podkowiastym, Różanym, Zachodnim, Kasztanowym i Arkadowym, położonych na terenach zamkowych Zamek Książ w Wałbrzychu, ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, objętych nadzorem konserwatora zabytków. 2. Zakres prac do wykonywania:2.1. Dziedzińce:a) badanie gleby, b) odchwaszczanie,c) usuwanie zbędnej roślinności w uzgodnieniu z zamawiającym,d) wykopywanie i przesadzania krzewów ozdobnych w uzgodnieniu z zamawiającym,e) dosadzanie krzewów ozdobnych w uzgodnieniu z zamawiającym,f) pielęgnacja i kształtowanie roślin pnących, g) zagospodarowanie terenów zielonych w uzgodnieniu z zamawiającym, h) dosadzanie nowej roślinności w uzgodnieniu z zamawiającym, i) pielęgnacja trawników,j) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych krzewów i drzewostanu w uzgodnieniu z zamawiającym,k) zabezpieczanie podłoża,l) dosadzanie kwiatów na rabatach w uzgodnieniu z zamawiającym w uzgodnieniu z zamawiającym,ł) przygotowanie podłoża pod rośliny kwasolubne,m) wykonywanie oprysków,n) nawożenie. 2.2. Tarasy: a) badanie gleby, b) odchwaszczanie rabat,c) odchwaszczanie rabat, d) zabezpieczanie uformowanego drzewostanu i krzewów,e) dosiewanie trawy,f) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych trawników, w tym koszenie, g) wykopywanie przesadzanie krzewów ozdobnych w uzgodnieniu z zamawiającym,h) usuwanie zbędnej roślinności w uzgodnieniu z zamawiającym,i) odchwaszczanie alejek,j) dosadzanie roślinności, w tym kwiatów rabatowych w uzgodnieniu z zamawiającym,k) pielęgnacja, dosadzanie i kształtowanie roślin pnących w uzgodnieniu z zamawiającym, l) odchwaszczanie i zagospodarowywanie skarp w uzgodnieniu z zamawiającym,ł) wypełnianie rabat materiałem dekoracyjnym, m)zagospodarowywanie wyselekcjonowaną roślinnością niezagospodarowanych terenów w uzgodnieniu z zamawiającym, n) wykonywanie zabiegów agrochemicznych (opryski),o) eksponowanie unikatowych okazów florystycznych,p) rozgrabianie kamienia (grysu), r) dosadzanie i pielęgnacja roślin cieniolubnych w uzgodnieniu z zamawiającym,s) wykonywanie prac porządkowych w miejscu wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.10.00-3, 77.31.00.00-6, 77.21.15.00-7, 77.31.41.00-5, 77.30.00.00-3, 77.31.30.00-7, 77.31.20.00-0, 77.34.20.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga w tym postępowaniu wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z regułą spełnia-nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej jedną usługę obejmującą aranżację i pielęgnację nasadzeń, krzewów ozdobnych trwale i sezonowo nasadzonych w gruncie, na kwotę minimum 30.000,00 zł w parkach lub innej zorganizowanej zieleni, objętych nadzorem konserwatora zabytków. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające bezspornie, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą spełnia – nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z regułą spełnia-nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym w zakresie pielęgnacji zieleni, w tym przynajmniej jedną osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe lub kursu, z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w zakresie wykonywania zabiegów ochrony roślin. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedłoży stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z reguła spełnia-nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna spełnienia warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 20.000,00 zł. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z reguła spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. Projekt umowy, który zawarty będzie z Wykonawcą stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej:1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe,b) udokumentowane warunki atmosferyczne, a w szczególności śnieżyce, nadmierne opady deszczu, huragany itp. uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy.1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego, b) zmiany będące następstwem działań i decyzji organów administracji, a w szczególności wstrzymanie realizacji przedmiotu jako następstwo działań osób trzecich, c) w przypadku protokolarnego przekazania nieruchomości nowemu nabywcy lub w przypadku przekazania obiektów innemu administratorowi, 1.3. Zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego.2) Zmiana wynagrodzenia:2.1. Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia niezależnego od Wykonawcy służące celowemu wydatkowaniu środków publicznych. W takim przypadku przewidywane jest proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia umownego w stosunku do określonego w ofercie. 2.2. Zmniejszenie wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w pkt. 1.2. niniejszego paragrafu, będzie uzależnione od terminu realizacji przedmiotu umowy, a wartość będzie proporcjonalna do wartości umownej określonej w § 7 umowy.2.3. Zmiana wysokości podatku VAT.3) Zmiany pozostałe:3.1. odstąpienie od wykonania części przedmiotu zamówienia z powodu zbycia lub przejęcia przez inny podmiot administrowania obiektów, 3.2. odstąpienie od wykonania części przedmiotu zamówienia z powodu protokolarnego przekazania nieruchomości nowemu nabywcy lub w przypadku przekazania obiektów innemu administratorowi,3.3. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, zamiana administratora obiektów),3.4. rozwiązanie umowy z terminem wypowiedzenia 30 dni w przypadku przekazania obiektów innemu administratorowi. 2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego.3. Nie stanowią zmian w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielanie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.4. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 6. Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach formy pisemnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu upadłościowym lub układowym oraz zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela firmy, pod rygorem skutków prawnych zaniechania, w tym uznania za doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 – Sekretariat..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 – Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Załączniki:

1. SIWZ

2. Umowa

Skip to content