Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa ( leasing operacyjny) pojazdu silnikowego do transportu mniej niż 10 osób na potrzeby Zamku Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

Wałbrzych: Dostawa ( leasing operacyjny) pojazdu silnikowego do transportu mniej niż 10 osób na potrzeby Zamku Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.
Numer ogłoszenia: 44434 – 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ( leasing operacyjny) pojazdu silnikowego do transportu mniej niż 10 osób na potrzeby Zamku Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia publicznego w zakresie dostawy (leasingu operacyjnego) fabrycznie nowego pojazdu silnikowego do transportu mniej niż 10 osób z opcją wykupu wraz z ubezpieczeniem pojazdu na czas trwania umowy leasingu w zakresie OC ,AC, NNW, Assistance. Dostarczony pojazd winien spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów w prawie krajowym i wspólnotowym, w szczególności odnoszących się do pojazdów samochodowych, związanych z dopuszczeniem do ruchu i norm związanych z emisją zanieczyszczeń do środowiska. Szczegółowe minimalne wymagania techniczne i użytkowe pojazdu określone zostały w punkcie 2 niniejszego rozdziału; warunki gwarancji i serwisu określone zostały w punkcie 3 niniejszego rozdziału, wymagania dotyczące leasingu operacyjnego określone zostały w punkcie 4 niniejszego rozdziału.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania techniczne i użytkowe pojazdu:2.1.RODZAJ POJAZDU:2.1.1.Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2013; 2.1.2. Typ samochodu: pojazd silnikowy do transportu mniej niż 10 osób;2.1.3. Ilość miejsc siedzących: fabrycznie przystosowany do przewozu nie mniej niż 8 pasażerów, w układzie 3 rzędów siedzeń;2.1.4. Długość całkowita pojazdu: nie mniej niż 5180 mm;2.1.5.Szerokość pojazdu (bez lusterek zewnętrznych): do 2000 mm; 2.1.6. Wysokość pojazdu; do 2000 mm;2.1.7.Rozstaw osi pojazdu: nie mniej niż 3090 mm;2.1.8. Nadwozie z opcją powiększenia przestrzeni ładunkowej poprzez szybki demontaż ostatnich dwóch rzędów siedzeń;2.1.9. Kolor nadwozia: biała perła, dopuszcza się kolor srebrny;2.1.10. Kolor zderzaków: w kolorze nadwozia.2.2. SILNIK:2.2.1. Wysokoprężny ( diesel), rodzaj paliwa: olej napędowy;2.2.2. Pojemność silnika: minimum 1900 cm3 ;2.2.3. Moc silnika: minimum 110 KM;2.2.4. Napęd na koła przednie;2.3. WYPOSAŻENIE MINIMUM: 2.3.1. Skrzynia biegów: manualna;2.3.2. Układ kierowniczy ze wspomaganiem; 2.3.3. Kierownica wielofunkcyjna z regulacją położenia:3.3.4. Hamulce tarczo-we z przodu i z tyłu ze wspomaganiem;2.3.5. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania;2.3.6. System stabilizacji toru jazdy;2.3.7. System kontroli trakcji;2.3.8. Poduszki powietrzne: minimum dwie (dla kierowcy i pasażera);2.3.9. Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki i 3-punktowe pasy bezpieczeństwa;2.3.10.Fotel kierowcy z regulacją wysokości całego fotela oraz części na wysokości lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz z podłokietnikiem; 2.3.11.Tylna klapa podnoszona z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem;2.3.12. Boczne drzwi przesuwane z prawej strony;2.3.13. Komputer pokładowy;2.3.14. Immobiliser;2.3.15. Tempomat;2.3.16. Autoalarm aprobowany przez firmy ubezpieczeniowe;2.3.17.System bezprzewodowej obsługi telefonu (bluetooth lub równoważny); 2.3.19. Centralny zamek zdalnie sterowany; 2.3.20. Pełnowymiarowe koło zapasowe;2.3.21. Dwa komplety kół : letnie z felgami aluminiowymi, zimowe z felgami stalowymi i kołpakami; 2.3.22. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z regulacją przód – tył;2.3.23. Ogrzewanie przedniej szyby lub nadmuch ciepłego powietrza na przednią szybę; 2.3.24. Wentylacja kabiny z recyrkulacją powietrza, filtr przeciwpyłkowy; 2.3.25. Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości, spryskiwaczem;2.3.26. Elektrycznie regulowane szyby boczne;2.3.27. Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie lub sygnalizacja informująca o nie włączonych światłach;2.3.28. Trzecie światło STOP;2.3.29. Światła przeciwmgielne przednie;2.3.30. Czujniki parkowania zamontowane z przodu i tyłu pojazdu;2.3.31. Oświetlenie wewnętrzne przestrzeni pasażerskiej i przedziału bagażowego;2.3.32. Lusterka zewnętrzne boczne sterowane elektrycznie z podgrzewaniem;2.3.33.Radioodtwarzacz CD wraz z instalacją i głośnikami;2.3.34. Pojazd wyposażony w apteczkę samo-chodową, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe (2 sztuki), gaśnicę, zapasowy komplet żarówek;2.3.35. Niezależne ogrzewanie postojowe; 2.3.36. Przyciemniane szyby w części pasażerskie;2.3.37. Hak holowniczy z homologacją. 3. Warunki gwarancji i serwisu.3.1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udzielenie gwarancji ogólnej producenta na pojazd na minimum 36 miesięcy lub 100.000 km.3.2.Dostępność serwisu: autoryzowana stacja serwisowa znaj-dująca się maksymalnie 50 km od siedziby Zamawiającego (podać adres i telefon);3.3. Zapewnienie pojazdu zastępczego na czas usunięcia awarii i serwisu gwarancyjnego pojazdu. Koszty eksploatacyjne pojazdu zastępczego w tym okresie pokrywa Zamawiający. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym.4. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: 4.1.Leasing operacyjny w walucie: Polski złoty (PLN );4.2. Rodzaj rat leasingowych: stałe równe raty, płatne zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy leasingu, na podstawie faktury VAT, preferowany okres spłaty rat leasingowych do 15 dnia każdego miesiąca ;4.3. Ilość rat miesięcznych: 36 rat leasingowych i 37-ma rata wykupowa. Pierwsza rata leasingowa płatna na pod-stawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę z datą protokolarnego przekazania-przejęcia przedmiotu leasingu, w terminie 14 dni licząc od daty jej wpływu do Zamawiającego; 4.4. Wstępna opłata leasingowa: 20% wartości (net-to i brutto) pojazdu płatna w terminie do 14 dni licząc od daty zawarcia umowy leasingowej;4.5. Wykup przedmiotu leasingu po upływie okresu leasingu określonego w umowie: wykup pojazdu na poziomie 1% wartości początkowej pojazdu, płatnej na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni licząc od dnia wpływu faktury VAT do Zamawiającego;4.6. Wydanie pojazdu: maksymalnie do 60 dni licząc od daty zawarcia umowy leasingowej;4.7. Zakres ubezpieczenia: AC, OC, NNW, Assistance,4.8. Zakres terytorialny ubezpieczenia: Polska, pozostałe kra-je Unii Europejskiej.4.9. Umowa leasingowa bez zabezpieczenia.4.10. Rata leasingowa uwzględnia koszty ubezpieczenia pojazdu przez czas trwania umowy leasingu.5. Warunki ogólne: 5.1. Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy pojazd kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz o parametrach i wyposażeniu zgodnym ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą Wykonawcy.5.2. Przed wydaniem Wykonawca zarejestruje pojazd oraz dokonana ubezpieczenia w zakresie wymaganym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy leasingu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8, 66.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W oparciu o zapisy ustawy PZP w art.45 ust.2 Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Zamawiają-cy wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z formułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Zamawiają-cy wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2.Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z formułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Zamawiają-cy wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z formułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Zamawiają-cy wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2.Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z formułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Zamawiają-cy wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2.Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z formułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikiem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne postanowienia umowy.1. Wykonawca do oferty dołączy propozycję treści umowy leasingowej wraz z harmonogramem spłat, w której uwzględni istotne dla Zamawiającego warunki umowy, o których mowa w niniejszej SIWZ i możliwe zmiany w zawartej umowie oraz warunki takiej zmiany, o których mowa w Rozdziale 17 SIWZ. 2. Przedmiot umowy – dostawa (leasing operacyjny) pojazdu silnikowego do transportu mniej niż 10 osób fabrycznie nowego, marki, model, o parametrach technicznych i wyposażeniu opisanych w ofercie Wykonawcy z dnia , wraz z prawem do jego wykupu po upływie okresu umowy. 3. Miejsce odbioru przedmiotu leasingu: siedziba Zamawiającego. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru, podpisanym przez obie strony umowy. 4. Wraz z pojazdem Zamawiającemu zostaną dostarczone: a) instrukcja obsługi w języku polskim, b) karta gwarancyjna, c) 2 komplety, d) atestowana gaśnica, e) apteczka pierwszej pomocy, f) trójkąt ostrzegawczy, g)2 kamizelki odblaskowe samochodowe, h) zapasowy komplet, i) potwierdzenie ubezpieczenia pojazdu. 5. Rozliczanie za usługi i dostawy odbywać się będzie w cyklach jednomiesięcznych na podstawie wystawianych faktur VAT zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy i zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej cenie netto i brutto. 6. Wykonawca stosować będzie wobec Zamawiającego 14-dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania prawidłowo wy-stawionej faktury VAT. 7. Kary umowne: 7.1. w przypadku nieterminowego do-starczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy leasingu, będą naliczone przez Zamawiającego kary umowne w wysokości 0,05 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia; 7.2. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przed-miotu umowy leasingu niezgodnego z ofertą lub niniejszą SIWZ – Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia. 7.3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody – Zamawiający może dochodzić odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Za-mawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru pojazdu w wyznaczonym ter-minie wówczas, gdy : a) stwierdzi wady pojazdu, b) pojazd nie będzie odpowiadał warunkom określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w ofercie Wykonawcy. 8.1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w punkcie 8a lub 8b, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin nie krótszy niż 14 dni na dostarczenie pojazdu wolnego od wad, zgodne-go z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie przed-miotu zamówienia oraz z ofertą Wykonawcy. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność przedmiotu leasingu z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi w niniejszej SIWZ. 10. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu gwarancję ogólną producenta na pojazd będący przedmiotem umowy leasingu na okres 36 miesięcy lub 100.000 km.11.Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez strony protokołu odbioru pojazdu bez za-strzeżeń. 12. Na czas naprawy – usunięcia awarii i serwisu gwarancyjnego pojazdu w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapewni Zamawiającemu pojazd zastępczy. Koszty eksploatacyjne pojazdu zastępczego w tym okresie pokrywa Zamawiający.13. Koszty rejestracji pojazdu ponosi Wykonawca.14. Ewentualne spory między stronami rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.15. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 16.Umowa sporządzona zostanie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzyma Zamawiający a jeden egzemplarz Wykonawca. Możliwe zmiany w zawartej umowie i warunki takiej zmiany. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej:1. Zmiana terminu realizacji przed-miotu umowy.1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a)klęski żywiołowe, b) udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy. 1.2. W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostanie odwołanie, Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania o czas ponad ter-min ustawowy na rozpatrzenie odwołania. 1.3. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. a) Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, o którym mowa Rozdziale 16 punkt 8.1.,Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w całości. 2.Zmiana wynagrodzenia: 2.1. Zmiana ceny brutto przedmiotu zamówienia wynikająca wyłącznie z powodu ustawowej zmiany wysokości podatku VAT. 3. Zmiany pozostałe:3.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru pojazdu w wyznaczonym terminie wówczas, gdy : a) stwierdzi wady pojazdu, b) pojazd nie będzie odpowiadał warunkom określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w ofercie Wykonawcy. 3.2. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, zmiana administratora nieruchomości, zmiana nazwy Zamawiającego, zmiana osób upoważnionych do reprezentowania stron itp.); 3.3. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego np. gdy obniży to koszty spłaty rat lub wykupu pojazdu. 4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielanie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych ul. Piastów Śląskich 1..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 ( Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Skip to content