Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

Wałbrzych: Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 427322 – 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ w Wałbrzychu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz charakterystyka elektroenergetyczna obiektu.

1. Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wynosi razem 529.357 kWh, w tym: a) dla dostaw energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanym całodobowo wynosi 526.495 kWh, b) dla dostaw energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo wynosi 2.862 kWh. 2. Wykaz obiektów i miejsc dostarczania energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenergetyczną : a) Dostawa energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanej całodobowo: 1.Adres obiektu: Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 , 2.Rodzaj obiektów: 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno – wystawienniczym, hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym , 3. Miejsce zamontowania licznika: Stacja transformatorowa R 211-72 / Zamek Książ , 4. Miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski transformatorowe T-1 ( przyłącze podstawowe ) i T-2 ( przyłącze awaryjne ) w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, 5. Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej, mnożna 800, przekładniki 5 A. 6.Wielkość mocy zamówionej – umownej:150 kW, 7. Moc przyłączeniowa: 310 kW. b)Dostawa energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo: 1. Adres obiektu: Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 (parking centralny w parku Książ ), 2. Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingowe, szalet , 3. Miejsce zamontowania licznika: szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3/R, 4. Miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe, 5. Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej, 6. Wielkość mocy zamówionej – umownej: 35 kW, 7. Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego: 63 A.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zakres zamówień uzupełniających obejmuje nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego przedmiot zamówienia, którym jest realizacja zadania pod nazwą Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz charakterystyka elektroenergetyczną obiektu. 1.Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wynosi razem 529.357 kWh, w tym: a) dla dostaw energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanym całodobowo wynosi 26.495 kWh , b) dla dostaw energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo wynosi 2.862 kWh. 2. Wykaz obiektów i miejsc dostarczania energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenergetyczną: a) dostawa energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanej całodobowo: 1. Adres obiektu: Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 , 2. Rodzaj obiektów: 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno – wystawienniczym, hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym , 3. Miejsce zamontowania licznika: Stacja transformatorowa R 211-72 / Zamek Książ , 4. Miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski transformatorowe T-1 (przyłącze podstawowe ) i T-2 (przyłącze awaryjne ) w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, 5. Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej, mnożna 800, przekładniki 5 A. 6.Wielkość mocy zamówionej – umownej: 150 kW, 7. Moc przyłączeniowa: 310 kW. b) dostawa energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo: 1. Adres obiektu: Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 (parking centralny w parku Książ ) , 2. Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingowe, szalet , 3. Miejsce zamontowania licznika: szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3/R, 4. Miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe, 5. Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej, 6. Wielkość mocy zamówionej – umownej: 35 kW , 7. Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego: 63 A

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2012 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1. Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu wymagań ustawowych i braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 .
  • 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów zorganizowanych w formie spółki cywilnej, każdy ze wspólników zobowiązany jest dołączyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy informacje przedstawione w rejestrze lub wypisie zostały zmienione, a zmiany te nie zostały jeszcze umieszczone w rejestrze, należy dołączyć do oferty kopie ww. uchwał.
  • 3. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
  •  4. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energii w przypadku, gdy Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucji lub aktualną umowę (obowiązującą w terminie wykonywania zamówienia ) zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucji, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji na Operatora Systemu Dystrybucji w ramach której Przedsiębiorstwo to zapewni Wykonawcy (Sprzedawcy) świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego (Odbiorcy),
  •  5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  • 6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.  

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy.

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ,
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz możliwe zmiany w zawartej umowie i warunki takiej zmiany. 1. W proponowanej treści umowy Wykonawca zawrze istotne dla Zamawiającego postanowienia: 1.1. Umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. 1.2. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne ( Dz. U. z 2006 r. nr 89,poz. 625 z późniejszymi zmianami), przepisami Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie, 1.3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy, 1.4.Rozliczenie za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będzie w cyklach jednomiesięcznych według wskazań liczników i stawek właściwych dla danej grupy taryfowej dla dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej obowiązującej u sprzedawcy oraz stawki za dystrybucję wg. taryfy operatora systemu dystrybucji aktualnej dla danego okresu rozliczeniowego. 1.5. Wykonawca stosować będzie wobec Zamawiającego 21 dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 1.6.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2006 nr 89,poz. 625 z późniejszymi zmianami). 2. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach: 2.1. w stosunku do terminu realizacji umowy: a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ, b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, c) w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy kompleksu zamkowo-parkowego przez Gminę Wałbrzych z zamawiającym, 2.2. w stosunku do osób: a) zmiany osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych, b) zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ i uzyskają akceptację Zamawiającego. 2.3. inne: a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np., gdy obniży to koszty dostawy energii elektrycznej i/ lub usług dystrybucji ), b) w przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostanie odwołanie, Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania o czas ponad termin ustawowy na rozpatrzenie odwołania, c) zmiany nazwy zadania. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. , 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2011 r. godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. , 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załącznik nr 1 oferta energia 2012

Załącznik nr 2 a energia 2012

Załącznik nr 2 energia 2012

Załącznik nr 3 energia 2012

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia energia 2012

Skip to content