OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w dwóch formach:

1. W postaci pliku do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu – usługi telekom.

2. W postaci tekstu znajdującego się poniżej:

Wałbrzych: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o.
Numer ogłoszenia: 325342 – 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń wewnętrznych, lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych i sieci komórkowych generowanych z lokalizacji Zamawiającego (ul.Piastów Śląskich 1, 58 – 306 Wałbrzych tj. siedziby spółki i ul wrocławska 158, 58-306 Wałbrzych – Palmiarnia) oraz symetrycznego dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 50 Mbit )s. 1.1. Lokalizacja łącza 50 Mb)s: siedziba główna Zamawiającego, tj. Wałbrzych 58-306 ul. Piastów Śląskich 1, budynek główny kompleksu zamkowo-parkowego Książ (Zamek), pomieszczenie nr 21 na parterze. 2. Wykonawca zapewni połączenie pomiędzy obiema lokalizacjami Zamawiającego – Zamkiem Książ (ulica Piastów Śląskich 1, 58 – 306 Wałbrzych) i Palmiarnią (ul. Wrocławska 158, 58 – 306 Wałbrzych) za pomocą łącza o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 Mbit/s służącego do realizacji połączeń głosowych jak i transmisji danych wewnątrz firmy i do Internetu.3. Wykonawca będzie świadczył usługi telekomunikacyjne bez konieczności fizycznej obecności centrali telefonicznej w siedzibie Zamawiającego. 4. Wykonawca dostarczy, uruchomi i skonfiguruje: 4.1. wielokontowe telefony systemowe IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o parametrach nie gorszych niż: -Wyświetlacz LCD o rozdzielczości min. 240×120 pikseli, – min. 4 przyciski dwukolorowe sygnalizujące stan profilu SIP, – min.18 przycisków programowalnych szybkiego wybierania, – min. 3 przyciski ekranowe, – konferencja do min. 5 abonentów, – możliwość indywidualizowania menu, – możliwość korzystania z usług Web, – dwa porty sieciowe 10/100 Mbit/s ze wsparciem PoE,- możliwość montażu na ścianie, – w zestawie podstawka na biurko, – dźwięk HD (kodek min. G.722 szerokopasmowy), – tryb głośnomówiący, -redukcja echa,- personalizacja dźwięków, – personalizacja wyświetlacza, – wsparcie dla SIP (RFC361), TCP/IP/UDP, RTP)RTCP, HTTP, ARP, ICMP, DNS (SRV), PPPoE, TFTP, NTP, DHCP (klient), – prezentacja numeru dzwoniącego, blokada prezentacji (globalnie lub dla połączenia),- połączenia oczekujące, zawieszanie połączeń, transfer (z konsultacją lub bez), konfiguracja poprzez TR-069, XML, SRTP i TLS. Kontrola mediów 802.1x, – książka kontaktów do min. 2000 wpisów i historia połączeń do min. 2000 pozycji, w liczbie 4 (cztery) sztuki;4.2. aparaty dwuprofilowe telefony systemowe IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o parametrach nie gorszych niż: -Wyświetlacz LCD o rozdzielczości min.180×60 pikseli, -wsparcie dla rozwiązań Wep oraz XML, – min. 3 programowalne przyciski,- dwa porty sieciowe 10)100 Mbit/s ze wsparciem PoE,-min. 2 przyciski dwukolorowe sygnalizujące stan profilu SIP, -min. 3 przyciski kontekstowe XML, – min. 5 przycisków nawigacyjnych, w liczbie 16 (szesnaście) sztuk;4.3.nie mniej niż 40 bramek IP do obsługi istniejących aparatów analogowych i faksów. Podana ilość bramek nie zawiera bramek zastępczych.Lokalizacja poszczególnych urządzeń wraz z ilością przyłączy została określona w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się także przeszkolić z zakresu użytkowania i konserwacji wyżej wymienionych urządzeń pracowników Zamawiającego. 5. Wykonawca przeniesie do własnej sieci dotychczasowe numery telefonów przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego łącznie 60 numerów dla budynku głównego Zamku i pozostałych budynków kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu oraz Palmiarni w Wałbrzychu, według wykazu w załączniku nr 7. 5.2. Przerwa w świadczeniu usług telekomunikacyjnych związana z prze-niesieniem numerów trwać będzie nie dłużej niż 24 godziny, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, 1800 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249, póź. 1670). Termin przełączenia numerów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Umowę z dotychczasowym operatorem zamawiający rozwiąże we własnym zakresie i właściwym czasie. 6. Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem infrastruktury technicznej oraz odtworzeniem stanu pierwotnego w budynku Zamawiającego stanowią koszty Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z rozbudową swojej infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego. 7.Wykonawca będzie świadczył usługę dostępu do Internetu bez ograniczeń w ilości i rodzaju przesyłanych danych. 8.Wykonawca przeznaczy dla Zamawiającego pulę stałych adresów IP (co najmniej 16). W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganej ilości, Zamawiający dopuści przyjęcie innej puli, jednak nie mniejszej niż 6 adresów IP pod warunkiem, że wykonawca wykaże w trakcie realizacji zamówienia odmowę przydzielenia przez RIPE NCC docelowej ilości (16) adresów IP. 9. Wykonawca zapewni pocztę elektroniczną o pojemności min. 1 GB dla każdego użytkownika (co najmniej 20 użytkowników) bez limitu transferu wraz z usługami: a) hostowany serwer pocztowy MS Exchange 2010 lub równoważny – współdzielony kalendarz, kontakty, harmonogramy z obsługą w domenie firmowej, możliwość edycji i zmiany, tworzenia i usuwania kont email przez Zamawiającego, b)hostowany MS SharePoint 2010 lub równoważny – współdzielone zasoby sieciowe, c) możliwość obsługi poczty na urządzeniu mobilnym za pomocą push mail, d) zunifikowany komunikator umożliwiający nawiązywanie połączeń telefonicznych z użyciem aparatów telefonicznych IP, możliwość określenia statusu i podgląd statusu innych użytkowników, komunikację w trybie tekstowym w czasie rzeczywistym, e) wirtualny dysk – przestrzeń hostingowa do backupu. 10.Wykonawca zapewni następujące usługi konferencyjne: a)Wideokonferencja z możliwością współdzielenia pulpitu i prezentacji bazująca na MS Lync lub MS Live Meeting w pakiecie z komunikatorem OCS, b)Hostowany mostek telekonferencyjny zarządzany z portalu WEB. 11. Wykonawca zapewni usługi fax-serwer dla 20 kont użytkowników:a)Możliwość wysyłania faksów z komputera, b)Możliwość odbierania faksów na skrzynce pocztowej e-mail.12. Minimalne wymagania dotyczące serwisu:12.1.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych w całym okresie obowiązywania umowy, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku a także do monitorowania poprawności działania usługi.12.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności serwisu technicznego umożliwiającego zgłoszenie i rejestrowanie awarii przez 7 dni w tygodniu,24 godziny na dobę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 12.3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości szybkiej konfiguracji usługi i dodawania nowych funkcjonalności w ciągu 8 godzin w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00. 12.3.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zdalnego wsparcia i doradztwa technicznego w zakresie eksploatacji i rozwoju usługi.13.Awarie i planowane prace:13.1. Przez awarię rozumie się przerwę w działaniu usługi, z wyłączeniem przerw spowodowanych siłą wyższą lub przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego. W szczególności za awarię uważa się wszystkie przerwy w dostarczaniu usług w godzinach 6:00 -18:00 w dni robocze. 13.2. Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać awarię do odpowiedniego działu Wykonawcy niezwłocznie po ich stwierdzeniu.13.3. Wykonawca zarządza diagnozą awarii, lokalizacją uszkodzenia oraz naprawą uszkodzenia do czasu usunięcia awarii. 13.4. Wykonawca zarejestruje zgłoszoną awarię oraz nada jej odpowiedni numer porządkowy.13.5.Zgłoszenie awarii (zgłoszenie nieprawidłowości działania usług) przez Zamawiającego zostanie potwierdzone przez Wykonawcę drogą elektroniczną lub w przypadku braku takiej możliwości telefonicznie.13.6.W przypadku zgłoszenia awarii którejkolwiek z usług – czas reakcji serwisu na zgłoszenie nie może być dłuższy niż 1 godzina (czas reakcji rozumiany jako czas od momentu przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego do momentu potwierdzenia jego przyjęcia przez serwis Wykonawcy).13.7. W przypadku przerwy w świadczeniu usług oraz nieprawidłowości w świadczeniu usług spowodowanych awarią, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w czasie: a) nie dłuższym niż 8 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku usług telefonii stacjonarnej. Czas usunięcia usterki liczony będzie od chwili zgłoszenia telefonicznego, bądź drogą elektroniczną przez Zamawiającego do czasu potwierdzenia przez uprawnione osoby Zamawiającego poprawnej pracy łącza;b) nie dłuższym niż 8 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku usług dostępu do Internetu. Czas usunięcia usterki liczony będzie od chwili zgłoszenia telefonicznego, bądź drogą elektroniczną przez Zamawiającego do czasu potwierdzenia przez uprawnione osoby Zamawiającego po-prawnej pracy łącza.14.Wykonawca zapewni:14.1. dostępność usług telefonii stacjonarnej na poziomie nie mniejszym niż 99,9 % w skali roku kalendarzowego. (RDU>99,8%),14.2.dostępność usługi dostępu do Internetu na poziomie nie mniejszym niż 99,9% w skali roku kalendarzowego. (RDU> 99,8%).Roczna dostępność usługi (RDU*) .*Przez RDU rozumie się, obliczaną w skali roku kalendarzowego (przez który rozumie się 12 okresów rozliczeniowych), sumaryczną liczbę godzin kiedy usługa była dostępna tzn.nie znajdo-wała się w stanie awarii na łączu Zamawiającego.Parametr RDU obliczany jest zgodnie z poniższym wzorem: czas całkowity-czas awarii RDU (%)=czas całko-wity x 100 (%). Do powyższych kalkulacji przyjmuje się, że każda rozpoczęta godzina awarii liczona jest jako pełna godzina awarii.Z obliczenia parametru RDU wyłączane są przerwy w świadczeniu usługi, wynikające z:prac utrzymaniowych sieci operatorów międzynarodowych i operatorów krajowych. Przerwy w świadczeniu usługi nie będą obejmować przerw wynikających z prowadzenia prac konserwacyjnych zleconych Wykonawcy przez Zamawiającego lub leżących po jego stronie. Działań lub zaniechania działania przez Zamawiającego, lub użytkowników upoważnionych przez Zamawiającego, powodujących niedostępność usługi.15.W ramach opłaty miesięcznej Wykonawca uwzględni stały pakiet kwotowy do wykorzystania na połączenia wychodzące, pozwalający na wykonanie co najmniej 83 godziny połączeń do sieci stacjonarnych na terenie kraju lub 41 godzin na połączenia do sieci komórkowych. 16. Po przekroczeniu pakietu kwotowego koszty połączeń będą rozliczane sekundowo i nie będą przekraczać odpowiednio: a) dla połączeń lokalnych i strefowych – 0,05 zł, b) dla połączeń międzystrefowych – 0, 05 zł, c) dla połączeń do wszystkich sieci komórkowych – 0,10 zł. Wymagania szczegółowe: 1.Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii opartych o technologię IP: 1.1. Łącze powinno zapewniać możliwość realizacji połączeń przychodzących i wychodzących jednocześnie dla każdego z numerów DDI zgodnie z Krajowym Planem Numeracyjnym oraz skróconą numeracją wewnętrzną. 1.2. Zamawiający wymaga świadczenia usługi telekomunikacyjnej o charakterze powszechnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, póz. 1800, z późn. zm.), a w szczególności: 1.2.1. Realizacji następujących połączeń telefonicznych: 1.2.1.1. Połączenia telefoniczne krajowe, w tym: miejscowe, strefo-we, międzystrefowe oraz do sieci ruchomych (komórkowych),zgodnie z ofertą Wykonawcy. 1.2.1.2. Połączenia międzynarodowe do krajów Unii Europejskiej, zapewnienie transmisji danych, w tym połączenia do sieci Internet, 1.2.1.3. Zapewnienie transmisji dla faksu,1.2.1.4. Bezpłatnie połączenia do Służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy, posiadających numery skrócone. 1.3. Realizacja usług dodatkowych, zgodnie z ogólnodostępnym Cennikiem Wykonawcy dla klientów biznesowych: 1.3.1.Dodatkowych numerów DDI, 1.3.2. Połączeń trójstronnych,1.3.3. Przekserowania połączeń, 1.3.4.Bezpłatnego blokowania połączeń wychodzących do określonych kategorii numeracji lub usług, 1.3.5. Bezpłatnej prezentacji numeru, 1.3.6.Innych zgodnie z aktualnym Cennikiem Wykonawcy dla klientów biznesowych.1.4.Ponadto Zamawiający wymaga: 1.4.1. Bezpłatnego do-starczania szczegółowego wykazu wykonanych na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych z każdą fakturą. Dopuszczalny jest wykaz jedynie w postaci elektronicznej.1.4.2. Aby taryfa będąca przedmiotem oferty byłą taryfą płaską z naliczaniem sekundowym, to znaczy Zamawiający wymaga jednolite ceny za minutę rozmowy i nie dopuszcza opłat za rozpoczęcie połączenia, podwyższonej opłaty za pierwszą minutę itp.2. Świadczenie usługi dostępu do Internetu poprzez łącze symetryczne o przepustowości 50 Mbit)s: 2.1. Stały dostęp do sieci Internet poprzez łącze o gwarantowanej przepustowości minimum 50 Mbit)s (symetryczne). Wymagania Zamawiającego: a) Download do węzła nie może być mniejszy niż 6,25 MB)s, b) Upload do węzła nie może być mniejszy niż 6,25 MB)s. 2.2. Nielimitowana ilość przesyłanych danych. 2.3. Doprowadzenie oraz instalacja i uruchomienie łącza dostępowego w punkcie abonenta, zakończonego stykiem Ethernet (RJ-45).2.4. Dostarczenie wysoko-wydajnego routera, który będzie zainstalowany i zarządzany przez Wykonawcę, a do którego będzie możliwe podłączenia sieci LAN Zamawiającego.2.5. Łącze musi posiadać podsieć minimum 6 stałych publicznych adresów IP.2.6. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania technologii radiowej. Łącze powinno zostać zrealizowane w technologii światłowodowej.2.7.Skonfigurowanie usługi przez Wykonawcę w sposób umożliwiający dostarczanie połączenia z Internetem dwoma łączami jednocześnie (łącze podstawowe i zapasowe) zagwarantowanymi przez jednego lub różnych dostawców ISP. Zamawiający wymaga określenia parametrów łącza zapasowego, które w przyszłości będzie mogło być użyte w takiej konfiguracji.2.8.Statystyki wykorzystania łącza. 2.9.Dodatkowe, niezbędne urządzenia do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca. 2.10. Zamawiający zaleca Wykonawcy wykonanie usług w oparciu o infrastrukturę sieciową Wykonawcy. W przypadku korzystania z sieci innych operatorów Wykonawca ustala we własnym zakresie wszelkie formalności związane z zestawieniem, włączeniem do eksploatacji oraz późniejszym utrzymaniem usługi. 2.11.Ponadto Zamawiający wymaga:2.12.1. Aby wszystkie ewentualne dodatkowe opłaty o charakterze stałym np. opłata za dzierżawę modemu itp. były wliczone w abonament miesięczny. Zamawiający nie dopuści na fakturze pozycji, dotyczących usług, których nie zamawiał lub które nie wynikają z rozliczeń bilingowych.2.12.2.Łącze doprowadzone do siedziby Zamawiającego powinno zapewniać przepustowość określoną CIR w obu kierunkach i obejmować na całej długości następujące odcinki: a) Od sieci lokalnej Zamawiającego do węzła dostępowego sieci PoP, b) Od sieci lokalnej Zamku Książ do Palmiarni. 2.13.Pełne wysycenie CIR na danym odcinku powinno być osiągane wtedy, gdy nie odbywa się transmisja danych w tym samym kierunku na żadnym z pozo-stałych odcinków. W przypadku, gdy trwa równoczesna transmisja danych z sie-ci Zamawiającego do kilku różnych miejsc przeznaczenia, gwarantowana przepustowość jest rozdzielana pomiędzy wszystkie transmisje. Te same założenia dotyczą ruchu w przeciwnym kierunku, to jest, gdy trwa równoczesna transmisja z kilku różnych źródeł do sieci Zamawiającego.3.Wykonanie połączenia po-między siedzibą główną Zamawiającego czyli Zamkiem Książ, a Palmiarnią za pomocą usługi o przepustowości CIR min. 2 Mb, dzięki której realizowane będą połączenia głosowe jak i transmisji danych wewnątrz firmy jak i do Internetu. Rozwiązanie musi umożliwić rezygnację z dotychczasowych łączy telefonicznych i internetowych na terenie Palmiarni. 4.Zapewnienie zintegrowanego narzędzia telekomunikacyjnego, które łączy wszystkie dostępne kanały telekomunikacyjne i pozwala pracownikom Zamku Książ kontaktować się i współpracować w każdej chwili, niezależnie od miejsca ich pobytu, w tym z użyciem komunikatora biznesowego- Microsoft Office Communicator, Hostowanej skrzynki pocztowej – Microsoft Exchange, Biura w komórce – Microsoft, Active Sync usługi webkonferencji i prezentacji online – Microsoft LiveMeeting, Pracy grupowej – Microsoft SharePoint, Klienta poczty elektronicznej – Micro-soft Outlook lub usług )oprogramowania )narzędzi równoważnych.Liczba osób korzystająca z wymienionych usług będzie zgodna z liczbą kont email. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do bezpłatnej infolinii technicznej oraz dostęp do statystyk oraz bilingów za pośrednictwem serwisu internetowego. 2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do pomocy technicznej w zakresie łącza. bezpieczne i szybkie przesyła-nie różnorodnych danych w obrębie sieci (np. transmisja danych, Internet, intranet, wideokonferencje, połączenia głosowe), możliwość klasyfikacji i usta-wiania priorytetów w ramach połączenia.3.Wykonawca zapewni Zamawiające-mu sieć prywatną, w pełni odseparowaną i niezależną od sieci publicznych, bez dostępu do niej podmiotów zewnętrznych oraz ochronę wszystkich przesyłanych danych przed ich udostępnieniem osobom niepowołanym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.00.00-1, 72.40.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 oraz złożył dokumenty : Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej . Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie i złożonych dokumentów (zaświadczenia o wpisie do rejestru).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie VI.1. specyfikacji na zasadzie spełnia warunek-nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie VI.1. specyfikacji na zasadzie spełnia warunek-nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie VI.1. specyfikacji na zasadzie spełnia warunek-nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie VI.1. specyfikacji na zasadzie spełnia warunek-nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE I WARUNKI TAKIEJ ZMIANY. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy. 1.1.Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a) klęski żywiołowe,b) udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy.1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Za-mawiającego: a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiające-go, b) zmiana w zakresie dostaw przedmiotu zamówienia z przyczyn niewynikających ze strony Wykonawcy, c) w przypadku zbycia lub przejęcia przez inny podmiot administrowania kompleksu zamkowo-parkowgo Książ w Wałbrzychu. 1.3.W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostanie odwołanie, Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania o czas ponad termin ustawowy na rozpatrzenie odwołania.2.Zmiana wynagrodzenia: 2.1.Zmniejszenie zakresu lub ilości świadczonych usług niezależnie od Wykonawcy służące celowemu wydatkowaniu środków publicznych. W takim przypadku przewidywane jest proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia w stosunku do określonego w ofercie.2.2. Zmiana ceny brutto przedmiotu zamówienia wynikająca z czynników niezależnych od Wykonawcy tj. ustawowej zmiany wysokości podatku VAT. 2.3.W przypadku gdy ceny jednostkowe za minutę połączenia w aktualnym Cenniku usług telekomunikacyjnych Wykonawcy dla klientów biznesowych zostaną obniżone w stosunku do cen zaproponowanych w ofercie, Zamawiający przewiduje zmianę (obniżenie) cen jednostkowych za usługi telekomunikacyjne. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego pisemnie o obniżeniu cen i do-starczenia nowego Cennika usług telekomunikacyjnych nie później niż w termi-nie 7 dni od dnia przyjęcia przez Wykonawcę nowego Cennika w oparciu o który zostanie podpisany aneks do umowy. 3. Zmiany pozostałe: 3.1. Odstąpienie od wykonania części usług z powodu przejęcia przez inny podmiot administrowania kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu;3.2.Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, zmiana administratora kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu, zmiana nazwy Zamawiającego, zmiana osób upoważnionych do reprezentowania stron itp.);3.3. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego np. gdy obniży to koszty usług. 4.Zmiany, o których mowa w ust.2 nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielanie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 ( Sekretariat)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.,58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich1, pokój nr 22 ( Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Skip to content