Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 390538 – 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 385416 – 2012 data 08.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, fax. 074 6643862.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
  • W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego groszku w ilości 160 ton oraz miału w ilości 360 ton do obiektu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:2.1. miału o parametrach jakościowych określonych poniżej: a) wartość opałowa (kaloryczność) min. 25000 kJ/kg, b) zawartość popiołu nie większa niż 8 %, c) zawartość siarki (0,7 % – 0,9 %),d) wilgotność nie większa niż 11 %, 2.2. groszku o parametrach jakościowych określonych poniżej: a) wartość opałowa (kaloryczność) min. 25000 kJ/kg, b) zawartość popiołu nie większa niż 7 %,c) zawartość siarki (0,7 % – 0,9 %),d) wilgotność nie większa niż 12 %,e) granulacja (5 mm – 20 mm).3.Węgiel kamienny typu groszek, miał musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek mułów, łupek i nadziarna.4.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie dostarczał przedmiot zamówienia o wymaganych parametrach jakościowych w ilościach i terminach określonych w pkt. IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.5.Wykonawca we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko dostarczy i wyładuje przedmiot zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 6.Celem udokumentowania, że dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada powyższym wymaganiom Zamawiający będzie żądał w formie oryginału certyfikatu jakości do każdej dostawy.7. W ofercie należy podać parametry jakościowe oferowanego węgla kamiennego typu groszek, miał – wg załącznika nr 9 do SIWZ. 8.Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy może nastąpić w terminie po uzyskaniu przez Zamawiającego umocowania prawnego do administrowania nieruchomością zlokalizowaną na działkach o numerach geodezyjnych 83/29 i 83/29 w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158 – Palmiarnia. W przypadku nie uzyskania umocowania prawnego do administrowania ww. nieruchomością Zamawiający odstąpi od zawarcia umowy na realizację zamówienia..
  • W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego groszku w ilości 160 ton oraz miału w ilości 360 ton do obiektu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:2.1. miału o parametrach jakościowych określonych poniżej: a) wartość opałowa (kaloryczność) min. 25000 kJ/kg, b) zawartość popiołu nie większa niż 8 %, c) zawartość siarki (0,7 % – 0,9 %),d) wilgotność nie większa niż 11 %, 2.2. groszku o parametrach jakościowych określonych poniżej: a) wartość opałowa (kaloryczność) min. 25000 kJ/kg, b) zawartość popiołu nie większa niż 7 %,c) zawartość siarki (0,7 % – 0,9 %),d) wilgotność nie większa niż 12 %,e) granulacja (5 mm – 25 mm).3.Węgiel kamienny typu groszek, miał musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek mułów, łupek i nadziarna.4.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie dostarczał przedmiot zamówienia o wymaganych parametrach jakościowych w ilościach i terminach określonych w pkt. IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.5.Wykonawca we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko dostarczy i wyładuje przedmiot zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego.6.Celem udokumentowania, że dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada powyższym wymaganiom Zamawiający będzie żądał w formie oryginału certyfikatu jakości do każdej dostawy.7.W ofercie należy podać parametry jakościowe oferowanego węgla kamiennego typu groszek, miał – wg załącznika nr 9 do SIWZ. 8. Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy może nastąpić w terminie po uzyskaniu przez Zamawiającego umocowania prawnego do administrowania nieruchomością zlokalizowaną na działkach o numerach geodezyjnych 83/29 i 83/29 w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158 – Palmiarnia. W przypadku nie uzyskania umocowania prawnego do administrowania ww. nieruchomością Zamawiający odstąpi od zawarcia umowy na realizację zamówienia.

Skip to content