OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA, WARUNKÓW PRZETARGU, FORMULARZA OFERTOWEGO I WZORU UMOWY DZIERŻAWY

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA, WARUNKÓW PRZETARGU, FORMULARZA OFERTOWEGO I WZORU UMOWY DZIERŻAWY do ogłoszonego w dniu 19 grudnia 2011 r. przetargu pisemnego, nieograniczonego na dzierżawę wydzielonych powierzchni użytkowych w dwóch obiektach użytkowych zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu stanowiących własnośd Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na działalnośd hotelową i gastronomiczną.

W związku zapytaniami dotyczącymi treści dokumentów oraz stwierdzonymi omyłkami Ogłaszający przetarg – Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 58-306, ulica Piastów Śląskich 1, informuje wszystkich oferentów o wprowadzonych z dniem 03.01.2012r. zmianach w treści dokumentów przetargowych .

I. WARUNKI PRZETRAGU :2 wg. dokumentacji i w części hotelowej składają się na nią pomieszczenia strychowe.”2. Rozdział II pkt.1 ppkt. B w części zatytułowanej ” OPIS BUDYNKU nr 4″ Instalacje usuwa się zapis „…system telewizji kablowej…” i zastępuje się go zapisem w brzmieniu „… system telewizji satelitarnej …”.3. W Rozdziale X . Kryteria i zasady oceny ofert usuwa się punkt 3 w dotychczasowym brzmieniu a w to miejsce wprowadza się zapisy w brzmieniu: ” 3. Zasady oceny ofert.cena = ( OBAD : O NAJW.) x 62 %,zastosowane symbole oznaczają :cena – kryterium ceny,

1. Rozdział II pkt. 1 ppkt. B usuwa się obecną treśd ostatniego zdania a wprowadza się zdanie w brzmieniu” W budynku nr 4 powierzchnia nieużytkowa podlegająca dzierżawie to : 304,70 m

 

1) Ocena ofert dla kryterium a) stawka opłaty czynszowej odbędzie się z zastosowaniem poniższego wzoru:

a) K

 

K
O BAD. – cena badanej oferty,
O NAJW. – cena najwyższa spośród złożonych i nie odrzuconych ofert .
2) Dla pozostałych kryteriów wymienionych w punktach 1 i 2 pod literami b), c), d) ocena ofert nastąpi w oparciu o zapisy złożone ofertach oraz punktację dla badanego kryterium określoną w pkt. 2. „.

II. FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1):2 .” 3.W § 6 pkt.5 – wykreśla się obecnie podaną cenę 4,11 zł netto/m3 a w to miejsce wpisuje się cenę aktualną ” 4,41 zł netto/m3 .”

1. W punkcie 2 ppkt. 1 w treści zdania usuwa się dwukrotnie użyte w zdaniu słowo „…użytkowej …” .

III.UMOWA DZIERŻAWY nr …….. ( załącznik nr 2 – wzór ):

1. W § 2 ust. 1 w trzecim wierszu usunąd z treści słowo „…użytkowej …”.

2. W § 6 usuwa się w obecne brzmienie ust. 1 a zastępuje się go zapisem w brzmieniu:

” 1. Miesięczna stawka czynszu, za przedmiot dzierżawy szczegółowo opisany w §2 ust. 1 niniejszej umowy ,dzierżawionej powierzchni w budynkach nr 3 i nr 4 wynosi …………… zł netto za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej , tj. łącznie 2.548,52 m

Skip to content