Ogłoszenie wyników

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację zadania pn. „Wykonanie usług pralniczych  bielizny hotelowej , odzieży roboczej dla Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu  w okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r. ogłoszonego  w BZP na portalu UZP pod numerem  ogłoszenia o zamówieniu : 135495-2010 : Data zamieszczenia 26.05.2010  r.

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” informuje o dokonaniu wyboru  najkorzystniejszej oferty –  przedstawiającej  najniższą ceną, w przywołanym powyżej postępowaniu przetargowym,  którą złożył  Wykonawca  nr  1,  firma „PAKT”  Spółka z o.o. , 58-300 Wałbrzych, ul. Beethovena 25.
Wybrany Wykonawca  zaoferował  wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę  10.544,27 zł netto i  12.864,00  zł brutto.

Podczas oceny ofert poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:
1. Oferta nr 1 , Wykonawca : „PAKT”  Spółka z o.o. , 58-300 Wałbrzych, ul.
    Beethovena 25  –  100 punktów,
2. Oferta nr 2 , Wykonawca : „MATMAR BIS „ Bartłomiej Matuszkiewicz, 58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 35/14   – 97,00 punktów.

W prowadzonym postępowaniu wypłynęły dwie oferty. Żadna nie została odrzucona. Żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie przewidzianym ustawą,  jednak nie wcześniej niż w dniu 21.06.2010r.

Skip to content