OGŁOSZENIE WYNIKÓW

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  „usługę dozorowania obiektów i terenu, ochronę mienia, wystaw  i eksponatów, obsługę ruchu turystycznego oraz oprowadzanie grup turystycznych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w okresie od 1 kwietnia 2010 do 31 marca 2011 r.”  ogłoszonego w BZP na portalu UZP pod numerem: 74968-2010; data ogłoszenia 17.03.2010 r. numer nadany przez Zamawiającego ZP/03/03/2010.

W oparciu o zapisy  art. 92  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 19, poz.177 z późn. zm.), Zamawiający –  Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu  Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 58-306, przy ulicy Piastów Śląskich 1 
OGŁASZA, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  w przywołanym powyżej postępowaniu przetargowym.

1. Najkorzystniejszą  ofertę złożył  Wykonawca  (oferta nr 3)  działający pod firmą „ASYSTA BIS” Spółka z o.o. z siedzibą  w Świebodzinie 66-200 przy ulicy Nowa 47. 
Wybrany Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę ogółem: netto 348.755,00 zł i brutto 425.481,10 zł.
Wybrany Wykonawca otrzymał 100 pkt w kryterium oceny ofert: cena -100%

2. Kolejny Wykonawca (oferta nr 1) działający pod firmą S.U. „ODRA” Zakład Pracy Chronionej  z siedzibą  we Wrocławiu 50-008  przy ulicy Kościuszki 67  otrzymał  95 pkt w kryterium oceny ofert: cena -100%.

3. Z postępowania wykluczony został Wykonawca działający pod firmą   „EKOTRADE” Spółka z o.o. (oferta nr 2)  z siedzibą  w Warszawie  00-850  przy ul. Prosta 2/14/.
   
Uzasadnienie:
Z postępowania  o udzielenie zamówienia  wyklucza się  wykonawców, którzy  złożyli nieprawdziwe informacje  mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania    w oparciu o zapisy  art. 24 ust. 2 pkt. 3  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo  zamówień   publicznych ( Dz. U. z 2004 r.  nr 19, poz.177  z późn. zm.)
Wykonawca w złożonej ofercie   przedłożył podpisany przez uprawnione do tego osoby  kopię z Krajowego Rejestru  Sądowego ( KRS ) aktualny na dzień otwarcia ofert  poświadczona za zgodność z oryginałem. wystawiony przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Gospodarczego. W  przedłożonym dokumencie  w Dziale 3 Rubryka 1 – „Przedmiot działalności  „nie figuruje  zapis uprawniający Wykonawcę do prowadzenia   działalności w zakresie: oprowadzania grup turystycznych, usługi przewodnickie,obsługa  ruchu   turystycznego lub innej działalności związanej z turystyką.
Wykonawca posiada więc uprawnienia do  prowadzenia działalności gospodarczej tylko na  część  przywołanego powyżej przedmiotu zamówienia (usługi ochrony i dozoru mienia, usługi ochraniarskie).
Tym samym Wykonawca nie spełnił warunków określonych w SIWZ i Ustawie prawo zamówień publicznych  a złożone  oświadczenie  Wykonawcy (załącznik nr 2)   z art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień   publicznych  nie poświadcza prawdy.
Zamawiający  w  oparciu o  zapisy ustawy prawo zamówień  publicznych  w art. 24 ust. 2 pkt. 3 uznał, że Wykonawca  złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ  lub mogące mieć  wpływ na wynik prowadzonego postępowania   wyklucza Wykonawcę z  prowadzonego postępowania.
Oferta  wykluczonego Wykonawcy zostaje odrzucona  na podstawie art. 26 ust. 4

4.  Zamawiający zawiadamia, że umowa  z wybranym Wykonawcą  zawarta zostanie  w oparciu  o zapisy art. 94 ust. 1  pkt. 2  w terminie nie krótszym niż  5 dni  licząc  od dnia przesłania zawiadomienia   o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Skip to content