Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz ogrodów ozdobnych i terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowej Palmiarni wraz z bieżącymi pracami konserwacyjno-naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu. – ogłoszenie o zamówieniu.

Treść ogłoszenia jest dostępna po kliknięciu w poniższy link https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d0d71a63-0207-4aaa-aed6-1310889b6dd4 

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 do SIWZ -Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania_grupa kapitałowa

Załącznik Nr 5 do SIWZ -Oświadczenie wykonawcy -wykaz usług

Załącznik Nr 6 do SIWZ -Oświadczenie wykonawcy w zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik Nr 7 do SIWZ -Wzór Umowy

Skip to content