Przetarg na dozorowanie obiektów i terenu

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. ul. Piastów Śląskich 1 , 58-306 Wałbrzych – Ogłasza przetarg nieograniczony na usługę dozorowania obiektów i terenu, ochronę mienia , wystaw  i eksponatów, obsługę ruchu turystycznego oraz oprowadzanie grup turystycznych na terenie kompleksu zamkowo -parkowego „Książ” w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.
Główny przedmiot: 98341140-8  
Przedmioty dodatkowe: 92522000-6,92521200-1, 63514000-5 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można uzyskać:
– w siedzibie Zamawiającego, 58-306 Wałbrzych, ul.Piastów Śląskich 1 pok. nr 22
– oraz na stronie internetowej: www.ksiaz.walbrzych.pl / bip
Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u: – Ireneusza Grzybowskiego Tel. 74/66 43 857 – w sprawach merytorycznych
– Bożeny Sajnóg Tel. 74/ 66 43 851 – w sprawach proceduralnych
2. Termin realizacji zamówienia:
od dnia 01.04.2010 r. od godziny 7 00 dla ochrony całodobowej i od godziny 1000 dla
ochrony ciągu turystycznego i usług przewodnickich do 31.03.2011 r.
3. Warunki uczestnictwa w przetargu:
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci którzy:
– spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004: Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm),
– złożą ofertę zgodną ze SIWZ.
4. Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 26.03.2010 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego
Wałbrzych 58-306, ul. Piastów Śląskich 1 (w sekretariacie – pokój nr 22 ) na formularzu
ofertowym załączonym do SIWZ.
5. Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2010 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego
Wałbrzych 58-306 , ul.Piastów Śląskich 1 ( pokój nr 23 )
6. Kryteria oceny ofert:
Cena – najniższa cena 100 % .
7. Wadium:
W tym postępowaniu nie przewiduje się wpłaty wadium
8. Termin związania ofertą:
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
9. Zamawiający:
– nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.
– nie przewiduje zamówień uzupełniających
– nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ,
– nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
10. Wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
11. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP w dniu 17.03.2010 pod numerem 74968 – 2010.

Do pobrania:

SIWZ

Skip to content