Przetarg na usługi pralnicze

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. ul. Piastów Śląskich 1 , 58-306 Wałbrzych OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie usług pralniczych bielizny hotelowej, odzieży roboczej dla Przedsiębiorstwa “Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. w okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r. 

Główny przedmiot: 98310000-9   
Przedmioty dodatkowe: 98311000-6, 98315000-4

 1.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można uzyskać:

  • w siedzibie Zamawiającego, 58-306 Wałbrzych, ul.Piastów Śląskich 1 pok. nr 22

  • oraz na stronie internetowej: www.ksiaz.walbrzych.pl /bip

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u:

– Ireneusza Grzybowskiego Tel. 74/66 43 857

– Bożena Sajnóg Tel. 74/66 43 851

 

2. Termin realizacji zamówienia:
   
od dnia 01.07.2010 r. do 30.09.2010 r.

 

3. Warunki uczestnictwa w przetargu:
    O zamówienie mogą ubiegać się oferenci którzy:

  • spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004: Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm),

  • złożą ofertę zgodną ze SIWZ.

4.  Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 07.06.2010 r. do godz. 1000 w siedzibie Zama­wia­jącego  Wałbrzych 58-306, ul. Piastów Śląskich 1 (w sekretariacie – pokój nr 22 ) na formularzu ofertowym załączonym do SIWZ.

5.  Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2010 r. o godz. 1015 w siedzibie Zama­wia­jącego Wałbrzych 58-306 , ul.Piastów Śląskich 1 ( pokój nr 23 )

6.  Kryteria oceny ofert:

Cena – najniższa cena 100 % .
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie przez

zamawiającego wg formuły „spełnia / nie spełnia”.

7. Wadium:
    W tym postępowaniu nie przewiduje się wpłaty wadium

8. Termin związania ofertą:
    30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

9. Zamawiający:

– nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.

– nie przewiduje zamówień uzupełniających,

– nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

nie przewiduje zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10. Wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

11. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2010 r. pod numerem 135495-2010.

DO POBRANIA

SIWZ

Skip to content