Remont pokrycia dachu, instalacji odgromowej, elewacji i schodów Mauzoleum Hochbergów w zespole zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu.

Wałbrzych: Remont pokrycia dachu, instalacji odgromowej, elewacji i schodów Mauzoleum Hochbergów w zespole zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 279110 – 2013; data zamieszczenia: 17.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 229202 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pokrycia dachu, instalacji odgromowej, elewacji i schodów Mauzoleum Hochbergów w zespole zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia:1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pokrycia dachu, instalacji odgromowej, elewacji i schodów Mauzoleum Hochbergów w zespole zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu przy ul. Piastów Śląskich 1, wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr rejestru 481 z dnia 05.05.1958r. i położony na działce nr 41, Obręb 51 Książ, jedn. ewid. nr 9 miasto Wałbrzych, w tym:1.1.1. w zakresie remontu pokrycia dachowego:a) wymiana pokrycia dachowego wraz z łatami z powtórzeniem materiału i sposobu krycia ( dachówka karpiówka w naturalnym kolorze układana w koronkę) na membranie i nowych łatach,b) impregnacja przeciwpożarowa i przeciwgrzybicza więźby dachowej,c) wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo- cynkowej,d) wymiana okna włazu dachowego,e) wymiana instalacji odgromowej, f) naprawa gzymsów z rekonstrukcją formy; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie remontu dachu zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt budowlany remontu poszycia dachowego budynku mauzoleum – kaplicy wykonany przez mgr inż. Marcina Nowaka. Przedmiar robót w zakresie wyżej opisanym stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ; 1.1.2. w zakresie remontu elewacji i schodów: a) usunięcie zniszczonych tynków, wykonanie niezbędnych przemurowań i wzmocnień, b) wykonanie nowego tynku wapiennego, w tym tynku renowacyjnego w przyziemiu i miejscach szczególnie zawilgoconych, c) oczyszczenie detali architektonicznych wraz z rekonstrukcją brakujących elementów wykonane metoda sztukatorską ciągnięcia profili na elewacji, scalenie fakturowe, d) konserwacja i restauracja elementów kamiennych i metalowych; e) pomalowanie elewacji, f) wykonanie nowych obróbek blacharskich, g) oczyszczenie mechaniczne i chemiczne elementów kamiennych schodów, h) sklejenie ewentualnych pęknięć oraz uzupełnienie ubytków powierzchniowych elementów kamiennych, i) konserwacja i zabezpieczenie powierzchniowe elementów kamiennych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie remontu elewacji i schodów zawierają: załącznik nr 10 do SIWZ -Projekt Budowlano-Konserwatorski remontu elewacji Mauzoleum Hochbergów wykonany przez Biuro Doradczo Usługowe Budownictwa mgr inż. Jacek Kramnik z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Mieszka I/9, mgr inż. Jacka Kramnika. Przedmiar robót w zakresie wyżej opisanym stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ;.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-0, 45.26.10.00-4, 45.11.13.00-1, 45.41.00.00-4, 45.45.31.00-8, 45.31.11.10-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ALPEX Spółka z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 62, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 284074,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 388128,23
  • Oferta z najniższą ceną: 388128,23 / Oferta z najwyższą ceną: 388128,23
  • Waluta: PLN.

 

Skip to content