Roboty remontowe budowlano-konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty remontowe budowlano-konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 106612 – 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64532 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe budowlano-konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu ..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Opis przedmiotu zamówienia: 1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie praz konserwatorskich wnętrza Mauzoleum Hochbergów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 w zakresie polichromii sufitowej, sztukaterii, obramowania wejścia głównego wykonanego z piaskowca. Zakres prac obejmuje również roboty związane z odtworzeniem części tynków wewnętrznych na ścianach oraz uzupełnienie części posadzek z płyt marmurowych oraz wy-miana stolarki okiennej i drzwiowej. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera-ją: załącznik nr 10 do SIWZ – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie robót remontowych budowlano-konserwatorskich wnętrza Mauzoleum Hochbergów w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej Mauzoleum Hochbergów w Zamku Książ w Wałbrzychu opracowane przez mgr inż. Jacka Kramnika z firmy Biuro Doradczo Usługowe Budownictwa mgr inż. Jacek Kramnik z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Mieszka I nr 9 oraz załącznik nr 8 do SIWZ w zakresie projektu prac konserwa-torskich i restauratorskich wnętrza Mauzoleum Hochbergów w Zamku Książ w Wałbrzychu opracowany przez mgr Andrzeja Króla dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki, zam. 58-250 Pieszyce, ul. Mieszka I nr 6 oraz projektu budowlano-konserwatorskiego wymiany stolarki okiennej i drzwiowej Mauzoleum Hochbergów w zespole zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu wykonanego przez mgr inż. Jacka Kramnika z firmy Biuro Doradczo Usługowe Budownictwa mgr inż. Jacek Kramnik z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Mieszka I nr 9. 1.3.We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wska-zano pochodzenie materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych nie gorszych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do projektowanych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.1.4. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową wymienioną w punkcie 1.2., do-konać wizji lokalnej terenu budowy przed złożeniem oferty. Wszystkie obowiązki i wymagania zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.21.23.50-4, 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.42.21.00-2, 45.26.21.20-8, 45.26.21.10-2, 45.41.00.00-4, 45.45.31.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych Danuta Mazur i Maciej Mazur Spółka Jawna, ul. Podgórki Tynieckie 71, 30-398 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 285487,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 238947,06
  • Oferta z najniższą ceną: 238947,06 / Oferta z najwyższą ceną: 865898,23
  • Waluta: PLN.

Skip to content