ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANO – KONSERWATORSKIE WNĘTRZA MAUZOLEUM HOCHBERGÓW WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W ZAMKU KSIĄŻ W WAŁBRZYCHU.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH (wersja pdf do ściągnięcia)

     Wałbrzych, dnia  21 marca 2014r.

Zamawiający:
Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.
58-306 Wałbrzych, ul.Piastów Śląskich 1
NIP: 886-000-24-16;REGON:890011550


WSZYSCY WYKONAWCY

                                                                                                                        

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/
WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO*

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  Zamek Książ  w Wałbrzychu Spółka z o.o.,  mającego siedzibę w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Piastów Śląskich 1, w postępowaniu pn. „ Roboty remontowe budowlano – konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP pod numerem ogłoszenia 64532-2014 w dniu 25.02.2014r.; Numer sprawy nadany przez Zamawiającego : ZP /03/ 02/ 2014; o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr  2 złożoną przez Wykonawcę  ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych Danuta Mazur i Maciej Mazur Sp. J.  mającego siedzibę/ miejsce zamieszkania w  30-398 Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 71.

Oferta ww Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium/ów* oceny ofert określonego/ych* w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 238.947,06 zł brutto*  /przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kry-teriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Cena  100 %  : 100,00 pkt.

 (nazwa kryterium : ilość punktów).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty/nie złożono innych ofert*:

1.Oferta nr 1ANTIGA Konserwacja Dzieł Sztuki Wit Podczerwiński, 32-400 Myślenice, Jaworniki 568.

 (numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Cena  100% :  57,13 pkt.

 (nazwa kryterium : ilość punktów)

2. Oferta nr 2 – ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych Danuta Mazur i Maciej Mazur Sp. J. ,30-398 Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 71.

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Cena  100%  : 100,00 pkt.

 (nazwa kryterium : ilość punktów)

3. Oferta nr 3 – Konserwacja Dzieł Sztuki Jarosław Czechowski, 87-100 Toruń, ul. Prosowa 21

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Cena  100%  : 42,96 pkt.

  (nazwa kryterium : ilość punktów)

4. Oferta nr 4 – Konsorcjum firm: Firma Usługowa „MAZI” Piotr Mazurek, 32-107 Radziemice, Obrażejowice 23 i MDC RENO Konserwacja Dzieł Sztuki Monika Domańska, 32-566 Alwernia, ul. Kasztanowa 1 H.

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Cena  100%  : 52,80 pkt.

 (nazwa kryterium : ilość punktów)

5. Oferta nr 5 – ALPEX Spółka z o.o., 58-300 Wałbrzych, ul. Moniuszki 62.

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Cena  100%  : 27,60 pkt.

 (nazwa kryterium : ilość punktów)

 (Poniższą część należy wypełnić, jeżeli w postępowaniu odrzucono co najmniej 1 ofertę)

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

 W tym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty .

 

 (Poniższą część należy wypełnić, jeżeli z postępowania wykluczono co najmniej 1 wykonawcę)

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

W tym postępowaniu żaden z wykonawców nie został wykluczony.

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicz-nych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie  nie krótszym niż 5 dni licząc od dnia zawiadomienia o wyborze. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w dniu  28 marca 2014r. w siedzibie Zamawiającego.

 

Skip to content