S P R O S T O W A N I E

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA REALIZACJĘ ZADANIA POD NAZWĄ : ” Ochrona fizyczna
i monitorowanie obiektów, terenu,ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego oraz oprowadzanie grup po zamku na terenieKompleksu Zamkowo – Parkowego „Książ” w Wałbrzychu

1.Zamawiający : Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Spółka z o.o. ,58-306 Wałbrzych,
ul. Piastów Śląskich 1, Tel/ fax : 074 66 43 850 / 074 66 43 862,
2.Dotyczy : zamówienia publicznego – numer nadany przez Zamawiającego ZP/2/04/2008
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem : 8486-2008

3.W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami , Zamawiający w części I ogólnej SIWZ w ust. 3 ostatni akapit otrzymuje brzmienie ” Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 Euro na podstawie art. 39 ust. Ustawy.”

Skip to content