Unieważnienie postępowania

dotyczy : postępowania przetargowego   na usługę  dozorowania obiektów i terenu, ochronę mienia , wystaw  i eksponatów,  obsługę ruchu turystycznego oraz oprowadzanie grup turystycznych na terenie  kompleksu zamkowo –parkowego „Książ” w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do   31 marca 2011 r. ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  na portalu UZP pod numerem 61402-2010; data zamieszczenia 05.03.2010 r. i zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia opublikowane pod numerem 66564-2010; data zamieszczenia 10.03.2010 r.

Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców o unieważnieniu  przywołanego powyżej postępowania przetargowego w oparciu  zapisy art. 93 ust. 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 19 ,poz.177 z późn.zm.)

Uzasadnienie:
Zamawiający  stwierdził, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Badanie ofert wykazało, że  zastosowanie wag w kryteriach oceny złożonych ofert  powoduje ,że  zamawiający musiałby udzielić zamówienia wykonawcy, który złożył  ofertę z najwyższą ceną, co nie leży w interesie publicznym i jest niezgodne z zasadami  zamówień publicznych , czyli wyboru oferty najkorzystniejszej –  z najniższą ceną .

Skip to content