Wałbrzych: Dostawa (leasing operacyjny) pojazdu silnikowego do transportu mniej niż 10 osób na potrzeby Zamku Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. – ogłoszenie o zamówieniu

Wałbrzych: Dostawa (leasing operacyjny) pojazdu silnikowego do transportu mniej niż 10 osób na potrzeby Zamku Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa (leasing operacyjny) pojazdu silnikowego do transportu mniej niż 10 osób na potrzeby Zamku Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia publicznego w zakresie dostawy (leasingu operacyjnego) fabrycznie nowego pojazdu silnikowego do transportu mniej niż 10 osób z opcją wykupu wraz z ubezpieczeniem pojazdu na czas trwania umowy leasingu w zakresie OC ,AC, NNW, Assistance. Dostarczony pojazd winien spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów w prawie krajowym i wspólnotowym, w szczególności odnoszących się do pojazdów samochodowych, związanych z dopuszczeniem do ruchu i norm związanych z emisją zanieczyszczeń do środowiska. Szczegółowe minimalne wymagania techniczne i użytkowe pojazdu określone zostały w punkcie 2 niniejszego rozdziału; warunki gwarancji i serwisu określone zostały w punkcie 3 niniejszego rozdziału, wymagania dotyczące leasingu operacyjnego określone zostały w punkcie 4 niniejszego rozdziału. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania techniczne i użytkowe pojazdu: 2.1. RODZAJ POJAZDU:2.1.1.Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2013; 2.1.2. Typ samochodu: pojazd silnikowy do transportu mniej niż 10 osób; 2.1.3. Ilość miejsc siedzących: fabrycznie przystosowany do przewozu nie mniej niż 8 pasażerów, w układzie 3 rzędów siedzeń;2.1.4. Długość całkowita pojazdu: nie mniej niż 5050 mm;2.1.5. Szerokość pojazdu (bez lusterek zewnętrznych): do 2000 mm;2.1.6. Wysokość pojazdu; do 2000 mm; 3.1.7.Rozstaw osi pojazdu: nie mniej niż 3090 mm;2.1.8. Nadwozie z opcją powiększenia przestrzeni ładunkowej poprzez szybki demontaż ostatnich dwóch rzędów siedzeń;2.1.9. Kolor nadwozia: biała perła, dopuszcza się kolor srebrny; 2.1.10. Kolor zderzaków: w kolorze nadwozia.2.2. SILNIK: 2.2.1. Wysokoprężny (diesel), rodzaj paliwa: olej napędowy; 2.2.2. Pojemność silnika: minimum 1900 cm3 ;2.2.3. Moc silnika: minimum 110 KM;2.2.4. Napęd na koła przednie; 2.3. WYPOSAŻENIE MINIMUM:2.3.1.Skrzynia biegów: manualna;2.3.2. Układ kierowniczy ze wspomaganiem;2.3.3. Kierownica wielofunkcyjna z regulacją położenia:2.3.4. Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu ze wspomaganiem;3.3.5. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania;2.3.6. System stabilizacji toru jazdy;2.3.7. System kontroli trakcji;2.3.8. Poduszki powietrzne: minimum dwie (dla kierowcy i pasażera);2.3.9. Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki i 3-punktowe pasy bezpieczeństwa;  2.3.10.Fotel kierowcy z regulacją wysokości całego fotela oraz części na wysokości lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz z podłokietnikiem;2.3.11.Tylna klapa podnoszona z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem;2.3.12. Boczne drzwi przesuwane z prawej strony; 2.3.13. Komputer pokładowy;2.3.14. Immobiliser; 2.3.15. Tempomat;2.3.16. Autoalarm aprobowany przez firmy ubezpieczeniowe; 2.3.17. System bezprzewodowej obsługi telefonu (bluetooth lub równoważ-ny); 2.3.19. Centralny zamek zdalnie sterowany; 2.3.20. Pełnowymiarowe koło zapasowe; 2.3.21. Dwa komplety kół: letnie z felgami aluminiowymi, zimowe z felgami stalowymi i kołpakami;2.3.22. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z regulacją przód – tył; 2.3.23. Ogrzewanie przedniej szyby lub nadmuch ciepłego powietrza na przednią szybę; 2.3.24. Wentylacja kabiny z recyrkulacją powie-trza, filtr przeciwpyłkowy; 2.3.25. Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości, spryskiwaczem; 2.3.26. Elektrycznie regulowane szyby boczne; 2.3.27. Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie lub sygnalizacja informująca o nie włączonych światłach; 2.3.28. Trzecie światło STOP; 2.3.29. Światła przeciwmgielne przednie; 2.3.30. Czujniki parkowania zamontowane z przodu i tyłu pojazdu; 2.3.31. Oświetlenie wewnętrzne przestrzeni pasażerskiej i przedziału bagażowego; 2.3.32. Lusterka zewnętrzne boczne sterowane elektrycznie z podgrzewaniem;2.3.33. Radioodtwarzacz CD wraz z instalacją i głośnikami ; 2.3.34. Pojazd wyposażony w apteczkę samochodową, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe (2 sztuki), gaśnicę, zapasowy komplet żarówek; 2.3.35. Niezależne ogrzewanie postojowe;2.3.36.Przyciemniane szyby w części pasażerskie;2.3.37. Hak holowniczy z homologacją.3.Warunki gwarancji i serwisu. 3.1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udzielenie gwarancji ogólnej producenta na pojazd na minimum 36 miesięcy lub 100.000 km. 3.2.Dostępność serwisu: autoryzowana stacja serwisowa znajdująca się maksymalnie 50 km od siedziby Zamawiającego (podać adres i telefon); 4.3. Zapewnienie pojazdu zastępczego na czas usunięcia awarii i serwisu gwarancyjnego pojazdu. Koszty eksploatacyjne pojazdu zastępczego w tym okresie pokrywa Zamawiający.3.4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym.4. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego:4.1.Leasing operacyjny w walucie: Polski złoty (PLN); 4.2. Rodzaj rat leasingowych: stałe równe raty, płatne zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy leasingu, na podstawie faktury VAT, preferowany okres spłaty rat leasingowch do 15 dnia każdego miesiąca; 4.3. Ilość rat miesięcznych: 36 rat leasingowych i 37-ma rata wykupowa. Pierwsza rata leasingowa płatna na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę z datą protokolarnego przekazania-przejęcia przedmiotu leasingu, w terminie 14 dni licząc od daty jej wpływu do Zamawiającego;4.4.Wstępna opłata leasingowa: 20% wartości ( netto i brutto) pojazdu płatna w terminie do 14 dni licząc od daty zawarcia umowy leasingowej;4.5. Wykup przedmiotu leasingu po upływie okresu leasingu określonego w umowie: wykup pojazdu na poziomie 1% wartości początkowej pojazdu, płatnej na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni licząc od dnia wpływu faktury VAT do Zamawiającego; 4.6. Wydanie pojazdu: maksymalnie do 60 dni licząc od daty zawarcia umowy leasingowej;4.7. Zakres ubezpieczenia: AC, OC, NNW, Assistance,4.8. Zakres terytorialny ubezpieczenia: Polska, pozostałe kraje Unii Europejskiej.4.9.Umowa leasingowa bez zabezpieczenia.4.10 Rata leasingowa uwzględnia koszty ubezpieczenia pojazdu przez czas trwania umowy leasingu.5. Warunki ogólne:5.1. Przed-miotem zamówienia jest fabrycznie nowy pojazd kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz o parametrach i wyposażeniu zgodnym ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą Wykonawcy.5.2. Przed wyda-niem Wykonawca zarejestruje pojazd oraz dokonana ubezpieczenia w zakresie wymaganym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy leasingu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8, 66.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W oparciu o zapisy Ustawy PZP w art. 45 ust.2 Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Zamawiają-cy wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych-zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z formułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych-zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z formułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych -zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2.Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z formułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych-zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z formułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy z załącznikiem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 (Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Skip to content