Wałbrzych: Dostawa węgla kamiennego groszku i miału do obiektu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158 Numer ogłoszenia: 385416 – 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012

Wałbrzych: Dostawa węgla kamiennego groszku i miału do obiektu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158
Numer ogłoszenia: 385416 – 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa węgla kamiennego groszku i miału do obiektu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego groszku w ilości 160 ton oraz miału w ilości 360 ton do obiektu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 2.1. miału o parametrach jakościowych określonych poniżej: a) wartość opałowa (kaloryczność) min. 25000 kJ/kg, b) zawartość popiołu nie większa niż 8 %, c) zawartość siarki (0,7 % – 0,9 %), d) wilgotność nie większa niż 11 %, 2.2. groszku o parametrach jakościowych określonych poniżej: a) wartość opałowa (kaloryczność) min. 25000 kJ/kg, b) zawartość popiołu nie większa niż 7 %, c) zawartość siarki (0,7 % – 0,9 %), d) wilgotność nie większa niż 12 %, e) granulacja (5 mm – 20 mm). 3.Węgiel kamienny typu groszek, miał musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek mułów, łupek i nadziarna. 4.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie dostarczał przedmiot zamówienia o wymaganych parametrach jakościowych w ilościach i terminach określonych w pkt. IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5.Wykonawca we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko dostarczy i wyładuje przedmiot zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 6.Celem udokumentowania, że dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada powyższym wymaganiom Zamawiający będzie żądał w formie oryginału certyfikatu jakości do każdej dostawy. 7.W ofercie należy podać parametry jakościowe oferowanego węgla kamiennego typu groszek, miał – wg załącznika nr 9 do SIWZ. 8. Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy może nastąpić w terminie po uzyskaniu przez Zamawiającego umocowania prawnego do administrowania nieruchomością zlokalizowaną na działkach o numerach geodezyjnych 83/29 i 83/29 w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158 – Palmiarnia. W przypadku nie uzyskania umocowania prawnego do administrowania ww nieruchomością Zamawiający odstąpi od zawarcia umowy na realizację zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5, 60.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2013 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8.000,00PLN (słownie: osiem tysięcy złotych) .

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie zgodnie z regułą spełnia- nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia. Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj.: polegające na sukcesywnej dostawie węgla kamiennego, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda. Wykonawca musi wykazać, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie i dokumenty zgodnie z regułą spełnia – nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie zgodnie z regułą spełnia-nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie zgodnie z regułą spełnia-nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy zobowiązany jest do złożenia oświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie zgodnie z regułą spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2                                                                                                                    
    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. Wzór umowy, która zawarta będzie z Wykonawcą stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy. 1.1.Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a) klęski żywiołowe, b)udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy. 1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego, b)zmiana w zakresie dostaw przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze strony Wykonawcy, c) w przypadku zbycia lub przejęcia przez inny podmiot administrowania obiektu Palmiarni w Wałbrzychu. 1.3.Zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego. W przypadkach wymienionych w § 10 pkt. 1 umowy Zamawiający wyznacza nowy termin realizacji umowy odpowiedni do zaistniałych okoliczności. 2.Zmiana wynagrodzenia: 2.1. Zmniejszenie ilości dostaw niezależnie od Wykonawcy służące celowemu wydatkowaniu środków publicznych. W takim przypadku przewidywane jest proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia umownego w stosunku do określonego w ofercie. 3. Zmiany pozostałe: a) odstąpienie od wykonania części dostaw z powodu przejęcia przez inny podmiot administrowania obiektu Palmiarni w Wałbrzychu, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, zmiana administratora obiektu Palmiarni, itp.) 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. 5.Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. 6.Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielanie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych./bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, ul.Piastów Śląskich 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich , Sekretariat -pokój nr 22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i załączniki

Skip to content