Wałbrzych: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o

Wałbrzych: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ.
Numer ogłoszenia: 538744 – 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 436278 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą świadczenie usług dystrybucji do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. zlokalizowanych w całości w rejonie Polski przyporządko-wanym wskazanemu powyżej Wykonawcy, który jest Operatorem Systemu Dystrybucji energii elektry-cznej i do którego sieci przesyłowej przyłączony jest Zamawiający – odbiorca. Usługa dystrybucji energii elektrycznej polegać będzie na transporcie energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu dostarczenia jej odbiorcy – Zamawiającemu, utrzymaniu ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej, utrzymaniu jakościowych para-metrów energii elektrycznej. Prognozowany (szacowany) pobór energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. wynosi razem 846.925 kWh, w tym: a) dla dostaw energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanym całodobowo wynosi 845.662 kW; b) dla dostaw energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo wynosi 1.263 kWh. 4.Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. 5.Cha-rakterystyka elektroenergetyczną obiektu. 5.1. Wykaz obiektów i miejsc dostarczania – poboru energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenergetyczną : 5.1.2. Energia elektryczna ze wskaźnikiem mocy rozliczana całodobowo : 1)Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul. Piastów Śląskich 1; 2)Rodzaj obiektów: 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno- wystawienni-czym, hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym; 3) Miejsce zamontowania licznika : Stacja transformatorowa R 211-72 / Zamek Książ; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski transformatorowe T-1 / przyłącze podstawowe/ i T-2 / przyłącze awaryjne / w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy; 5)Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej i biernej, przekładnia A/A 300/5, 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej : 200 kW, 7) Moc przyłączeniowa : 310 kW. 5.1.3 Energia elektryczna bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo : 1) Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul. Piastów Śląskich 1 (parking centralny w parku Książ); 2) Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingo-we, szalet; 3) Miejsce zamontowania licznika: szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3/R; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe; 5) Parametry techniczne przyłącza pomiarowe-go : licznik energii czynnej; 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej: 35 kW; 7) Wielkość zabezpie-czenia przedlicznikowego: 63 A. 6.Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Świadcze-nie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne( Dz. U. nr 89 z 2006r. poz.625 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów elektroenergetycznych ( Dz. U. nr 93, poz.623), Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSDF), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Wałbrzychu, ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 212168,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 211746,48
  • Oferta z najniższą ceną: 211746,48 / Oferta z najwyższą ceną: 211746,48
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych, ustawodawca jako przesłankę zastosowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki określił, iż Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi okoliczność, że usługi, dostawy, roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Nieruchomości Zamawiającego, jako odbiorcy energii elektrycznej, przyłączone są do sieci energetycznej, którą dostarczana -przesyłana jest energia elektryczna. Pod-miotem świadczącym usługi przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, na obszarze Polski gdzie zlokalizowane są nieruchomości Zamawiającego, jest Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Rejon Wałbrzych 58-300 Wałbrzych, ul. Piotra Wysockiego 11. Podmiot ten decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczony został do pełnienia fun-kcji Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) w ramach udzielonej mu koncesji na dystrybucję ener-gii elektrycznej własnymi sieciami m.in. na obszarze miasta Wałbrzych. Wysokość stawek za przesył energii jest regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. Zamawiający nie ma możliwości wyboru podmiotu gospodarczego na świadczenie usług dystry-bucji i przesyłania energii elektrycznej, gdyż podmioty te działają w obszarze monopolu natural-nego. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dosta-wę energii elektrycznej podmiotowi, który po-siada koncesję na obrót energią elektryczną. Takiej możliwości w przypadku usług dystrybucji energii elektrycznej Zamawiający nie ma. W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki z przyczyn technicznych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Skip to content