Wałbrzych: Wymiana części pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu – skrzydło północne i środkowe – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Wałbrzych: Wymiana części pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu – skrzydło północne i środkowe .
Numer ogłoszenia: 99878 – 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52892 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana części pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu – skrzydło północne i środkowe ..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany części pokrycia dachowego budynku głównego ( Zamek ) w skrzydle północnym i środkowym Zamku Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 polegających na : – robotach rozbiórkowych, – robotach ciesielskich dachowych, w tym wymianie elementów konstrukcyjnych, lukarn i okien bawolich, oraz wymianie elementów drewnianych i uzupełnienie tynków, – roboty pokrywcze : dachówka, blacha miedziana oraz obróbki blacharskie, – roboty murarskie : naprawa kominów, – roboty kamieniarskie : kominy, szczytowa część elewacji północnej, – roboty tynkarskie: baszta wewnętrzna i filar skrzydła północnego, ściana szachulcowa, – renowacja elementów ozdobnych, – naprawa żelbetowych elementów konstrukcji głównej, – roboty w zakresie instalacji odgromowej. 1.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: załącznik nr 11 do SIWZ – specyfikacja techniczna wy-konania i odbioru robót opracowana przez Darię Kuberską – Matuszek z firmy Biuro Doradczo Usługowe Budownictwa mgr inż. Jacek Kramnik z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Mieszka I nr 9 oraz załącznik nr 9 do SIWZ projekt budowlano – konserwatorski wymiany części pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu – skrzydło północne i środkowe Zamku Książ` wykonany przez Jacka Kramnika z firmy Biuro Doradczo Usługowe Budownictwa mgr inż. Jacek Kramnik z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Mieszka I nr 9. 1.3. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych nie gorszych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do projektowanych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 1.4. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową wymienioną w punkcie 1.2., dokonać wizji lokalnej terenu budowy przed złożeniem oferty.1.5. Zamawiający wymaga aby wykonawca demontując obecne pokrycie dachowe z blachy miedzianej dokonywał sukcesywnie protokolarnych przekazań Zamawiającemu odzyskanej blachy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-0, 45.26.10.00-4, 45.26.00.00-7, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.21.23.50-4, 45.45.31.00-8, 45.41.00.00-4, 45.26.21.00-2, 45.31.70.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • WIKPOL Łukasz Męcik, ul. Wesoła 113, 42-311 Żarki Letnisko, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1267689,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 790957,99
  • Oferta z najniższą ceną: 790957,99 / Oferta z najwyższą ceną: 1349313,26
  • Waluta: PLN.

Skip to content