Wałbrzych: Wywóz niesegregowanych stałych odpadów miejskich z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o.

 

Wałbrzych: Wywóz niesegregowanych stałych odpadów miejskich z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha.
Numer ogłoszenia: 537806 – 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 509372 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz niesegregowanych stałych odpadów miejskich z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Wywóz niesegregowanych stałych odpadów miejskich z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha z posesji przy ul. Piastów Śląskich 1( Zamek Książ) i z posesji przy ulicy Wrocławskiej 158 (Palmiarnia). 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:2.1. Odbiór i wywóz niesegregowanych odpadów miejskich o kodzie odpadów 20.03.01 w szacowanych ilościach: a) w kontenerach o pojemności 7 m3 – 215 sztuk, b) w pojemnikach o pojemności 120 litrów – 17 sztuk, c) w pojemnikach o pojemności 240 litrów – 22 sztuki, d) w pojemnikach o pojemności 1100 litrów – 52 sztuki. 2.2. Częstotliwość wywozu niesegregowanych odpadów miejskich wynosi :A. z posesji przy ulicy Piastów Śląskich 1 ( Zamek Książ): a) dla kontenerów o pojemności 7 m3 z dwóch miejsc gromadzenia odpadów w pojemnikach (boks i tunel) w okresie od 1 kwietnia do 30 września, minimum dwa wywozy w tygodniu (we wtorek i w piątek), a w okresie od 1 października do 31 marca każdego roku minimum jeden wywóz w tygodniu (we wtorek);b) dla pojemników o pojemności 240 litrów i 120 litrów częstotliwość uzgadniana będzie każdorazowo przez strony w formie pisemnej i wiąże się z obsługą imprez kulturalnych odbywających na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu; B. z po-sesji przy ulicy Wrocławskiej 158 ( Palmiarnia): a) dla pojemników o pojemności 1100 litrów z jednego miejsca gromadzenia odpadów w pojemnikach (plac przy kotłowni) przez cały rok minimum jeden wywóz w tygodniu (w czwartek) b) dla pojemników o pojemności 240 litrów i 120 litrów częstotliwość uzgadnia-na będzie każdorazowo przez strony w formie pisemnej i wiąże się z obsługą imprez kulturalnych odbywających na terenie Palmiarni w Wałbrzychu. 2.3. Do-starczanie przez Wykonawcę kontenerów i pojemników w miejscu gromadzenia tych odpadów w pojemnikach a mianowicie: a) na terenie posesji w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 ( Zamek Książ) w boksie przy Oślej Drodze – 1 kontener 7 m3, miejsce przed tunelem wjazdowym do Zamku – 1 kontener 7 m3, pojemniki o pojemności 240 l i 120 litrów – plac przed garażami: b) na terenie posesji w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 158 ( Palmiarnia) na placu przy kotłowni – 1 pojemnik 1100 litrów oraz pojemniki 240 litrów i 120 litrów. 2.4.Nieodpłatne przestawianie kontenerów na odpady w nowe miejsca gromadzenia odpadów lub czasowe ustawienie dodatkowych kontenerów i / lub pojemników na pisemne zlecenie Zamawiającego. 2.5.Wywóz miejskich niesegregowanych stałych odpadów w przypadku wcześniejszego zapełnienia pojemników w terminie do 2 dni po telefonicznym zgłoszeniu przez administratora nieruchomości. Odpłatność Zamawiającego w takim przypadku odbywać się będzie wg. cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 2.6.Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia miejsc wyznaczonych do gromadzenia odpadów w dodatkowe kontenery i /lub pojemniki do zbiórki odpadów w czasie trwania umowy oraz wyznaczania nowych stałych lub czasowych miejsc gromadzenia odpadów i ich opróżniania. Usługa realizowana będzie na zasadach i wg. cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 3. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 3.1.Wykonawca wykonywać będzie usługi w sposób zapewniający utrzymanie czystości i porządku w miejscach załadunku kontenerów i pojemników oraz na trasach wywozu odpadów, jak również zachowania pełnego standardu sanitarnego wykonywanych usług. 3.2. Wykonawca jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań: – posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów miejskich od zamawiającego oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; – utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów miejskich od zamawiającego; – spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów miejskich od właścicieli nieruchomości; – zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej. 3.3. Wykonywane usługi nie będą stwarzały uciążliwości i zagrożenia dla środowiska. 3.4.Odebrane od Zamawiającego odpady Wykonawca przekazywać będzie tylko podmiotom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania, odzysku i recyklingu odpadów. 3.5. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w :a) ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj.: Dz.U. z 2013 r., poz.21) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy; b) usta-wie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy; c) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, d) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 – ze zmianami)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8, 90.51.11.00-3, 90.51.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         ALBA Dolny Śląsk Spółka z o.o., ul. Piasta 16, 58-304 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 112164,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 120540,75

·         Oferta z najniższą ceną: 120540,75 / Oferta z najwyższą ceną: 120540,75

·         Waluta: PLN.

Skip to content