Wyjaśnienia

Wszyscy Wykonawcy. Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości poniżej 206.000 euro na realizację zadania pn. „Dostawa ( sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” o numerze postępowania nadanym przez zamawiającego ZP/09/11/2009  i zamieszczonego  w BZP  w dniu 16.11.2009 r. pod numerem 394414-2009.

W dniu 17 listopada 2009 r. na adres zamawiającego wpłynęło pismo, w którym  wykonawca prosi o ustosunkowanie się do  kwestii dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 19 poz. 177 z późn. zm.)  zamawiający przekazuję poniżej treść pytań przesłanych przez wykonawcę:

1) „ Część II pkt.2.1

     Prognozowany pobór energii elektrycznej winien być 793.800 kWh, jako suma części składowych

       podanych w podpunktach a i b.

2) Część II pkt.2.2

     W charakterystyce elektroenergetycznej obiektów nie zostały podane grupy taryfowe, na które powołują się Państwo w Części III pkt.6 c.

3) Część III pkt.6 d.

     ( nazwa wykonawcy)  może określić jedynie termin obowiązywania cen dla energii elektrycznej ( nazwa wykonawcy). W przypadku Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego ( nazwa wykonawcy) nie jesteśmy w stanie zagwarantować okresu jej obowiązywania, ponieważ Operator Systemu Dystrybucyjnego ma prawo  zgłosić zmiany w taryfie w przypadku zaistnienia niekorzystnych zmian.

4) Część III pkt.6 i.

    Zmiana mocy umownej może nastąpić na pisemny wniosek zgłoszony z miesięcznym wyprzedzeniem zgodnie z punktem 4.2.3 Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego ( nazwa wykonawcy) „.

 

Zamawiający  wyjaśnia:

 

Odnośnie  pkt. 1

 

W Części II  pkt. 2.1 nastąpiła oczywista omyłka pisarska , a treść tego punktu winna brzmieć:

„ Prognozowany pobór  energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wynosi razem 793.800 kWh, w tym :

a) dla dostaw energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanym całodobowo  wynosi   790.000   kWh ,

b) dla dostaw energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozlicznej całodobowo wynosi  3.800  kWh. „

W oparciu o zapisy  art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający dokonuje zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Części II pkt. 2.1  , który otrzymuje brzmienie jak wyżej.

 

Odnośnie  pkt. 2

Podanie grup taryfowych przy opisywaniu przedmiotu zamówienia byłoby niezgodne z zapisami art. 29 ustawy prawo zamówień publicznych, gdyż wskazywałoby na jednego wykonawcę posługującego się taką grupą taryfową , co mogłoby  naruszyć zasady uczciwej konkurencji.

 

Odnośnie pkt. 3

Na podstawie  art. 38 ust. 4 Ustawy zamówień publicznych zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wykreślenie zapisu  w  Części III   pkt. 6 d) 

 

Odnośnie pkt. 4

Na podstawie  art. 38 ust. 4 Ustawy zamówień publicznych zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wykreślenie dotychczasowego brzmienia w  Części III   pkt. 6 i )  oraz zastąpienie go zapisem  w  brzmienie:

„ i ) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany mocy umownej w  trakcie  realizowania przedmiotu zamówienia ,  co nastąpić może na pisemny wniosek zgłoszony z  miesięcznym wyprzedzeniem „.

 

 

Skip to content