Wyjaśnienie do SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę dozorowania obiektów i terenu, ochronę mienia, wystaw  i eksponatów, obsługę ruchu turystycznego oraz oprowadzanie grup turystycznych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w okresie od 1 kwietnia 2010 do 31 marca 2011 r. ogłoszonego w BZP na portalu UZP pod numerem : 74968-2010; data ogłoszenia 17.03.2010 r.

W dniu 19 marca 2010 r. na adres Zamawiającego  wpłynęły zapytania od dwóch Wykonawców  dotyczące treści SIWZ .
W oparciu o art. 38 ust. 1  pkt. 3) Zamawiający  udziela wyjaśnień  dotyczących treści SIWZ  na pytania złożone przez pierwszego  pytającego Wykonawcę :
Pytanie nr 1.„Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi usługa podjazdu grupy interwencyjnej?”
Zamawiający wyjaśnia :
Zgodnie z zapisami SIWZ w rozdziałach II i III  oraz w załączniku nr 1 i 7 do SIWZ Wykonawca winien oszacować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Jeżeli  uzna ,że przyjazd  grupy interwencyjnej jest niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia , koszty z tym związane winien ująć w obliczeniu ceny za wykonanie usługi.
W  Rozdziale II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w punktach określonych jako Ad.1 pkt.5) oraz ad.2 pkt.6)  –  zadania dla dwóch posterunków całodobowej ochrony, Zamawiający  dopuszczał możliwość  podjęcia działań przez grupę interwencyjną.

Pytanie nr  2. „Zamawiający wymaga by wykonawca wykazał się doświadczeniem w zakresie usługi ochrony odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. W  jej zakres wchodzi również świadczenie usług przewodnickich. Czy takim doświadczeniem ma się również wykazać wykonawca?”
Zamawiający wyjaśnia:
Przedmiotem zamówienia  zgodnie z zapisami SIWZ w rozdziale  II są usługi dozorowania obiektów i terenu, ochrona mienia, wystaw  i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego oraz oprowadzanie grup turystycznych. Z opisu przedmiotu zamówienia jednoznacznie wynika, że Wykonawca  winien wykazać się doświadczeniem  odpowiadającym specyfice i złożoności całego przedmiotu zamówienia, a nie tylko jego części.

Pytanie nr  3.”Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji usługi? Termin otwarcia ofert – 26.03.2010 , natomiast termin realizacji usługi podany w siwz to 1.04.2010 r – 31.03.2011″.
Zamawiający wyjaśnia:
Według stanu na dzień składania niniejszego wyjaśnia  Zamawiający nie przewiduje dokonania zmiany terminu rozpoczęcia realizacji  przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 4. „ Zamawiający w pkt. 12 formularza ofertowego określił, iż (…) dostawy objętej niniejszym zamówieniem. Zakres przedmiotu zamówienia określa kategorię usług a nie dostaw. Prosimy o wyjaśnienie”.
Zamawiający wyjaśnia:
Zamawiający przyznaje, że w treści  załącznika nr 1 do SIWZ w punkcie 12 doszło do omyłki pisarskiej a poprawna treść tego punktu winna brzmieć :
„12. Oświadczam, że nasza firma  włączając w to wszystkich partnerów konsorcjum  i nasi podwykonawcy nie świadczyli usług doradczych w czasie etapów przygotowawczych dla  usługi objętej niniejszym postępowaniem”.

Pytanie  nr 5. „Prosimy o doprecyzowanie, jakie działania Zamawiający rozumie przez konserwację systemu monitoringu”.
Zamawiający wyjaśnia:
Utrzymanie własnymi siłami i na koszt własny  w należytym stanie technicznym urządzeń umożliwiających  prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu.

Pytanie  nr 6.”Zamawiający – na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Pzp – zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego”.
Zamawiający wyjaśnia:
W żadnym z zapisów  SIWZ jak i w treści załącznika nr 7 ( projekt umowy ) Zamawiający nie powołuje się   na zapisy art. 144  Ustawy prawo zamówień w brzmieniu  jak wyżej przytoczonym  przez Wykonawcę .

Pytanie nr 7. „Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza poniższe zapisy w treści umowy:
– konieczność zmiany osób, względnie pojazdów uczestniczących w wykonaniu zamówienia;
– wystąpienie konieczności wykonania usług dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia
– możliwość przedłużenia bądź skrócenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych;
– możliwość zmiany osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia
– możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającego z porównania rozmiaru i wartości usług dodatkowych z usługami pierwotnie zamówionymi”.
Zamawiający wyjaśnia:
Zamawiający  w rozdziale III SIWZ Instrukcja dla Wykonawców w  punkcie 14  określił jednoznacznie, że istotne postanowienia do umowy zawiera załącznik nr 7 do SIWZ  – projekt umowy.
Możliwe zmiany w zawartej umowie oraz warunki takich zmian zawarte zostały w treści punktu 15 w Rozdziale III SIWZ Instrukcja dla Wykonawców oraz w treści załącznika nr 7 – projekt umowy w § 10.

W oparciu o art. 38 ust. 1  pkt. 3) Zamawiający  udziela wyjaśnień  dotyczących treści SIWZ  na pytania złożone przez  drugiego  pytającego Wykonawcę :

1. Dotyczy zapisu zamieszczonego na stronie 9 SIWZ  :
„Kopertę zewnętrzną należy zaadresować na Zamawiającego  z zaznaczeniem:
Oferta w przetargu  nieograniczonym na usługę  pod nazwą „Dozorowanie obiektów i terenu, ochronę mienia, wystaw  i eksponatów, obsługę ruchu turystycznego oraz oprowadzanie grup turystycznych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w okresie od 1 kwietnia 2010  r. do 31 marca 2011 r.
Nie otwierać przed dniem 15.03.2010 r. godz. 10:15″.

Zamawiający wyjaśnia:
1. W przytoczonej powyżej  treści SIWZ  wystąpiła omyła pisarska. W ostatnim wersie  winna widnieć poprawna data 26.03.2010 r.  a nie wpisana przez Zamawiającego 15.03.2010 r.
2. Zamawiający zmieni treść SIWZ :
2.1.  w rozdziale II  „Instrukcja dla Wykonawcy”  punkcie 1 „Opis przygotowania oferty”  
        punkt 1.11.2  wykreśla się treść w dotychczasowym brzmieniu.
 2.2. w rozdziale II  „Instrukcja dla Wykonawcy”  punkcie 1 „Opis przygotowania oferty”
         punkt 1.11.2   otrzymuje brzmienie :
   1.11.2  „Kopertę zewnętrzną należy zaadresować na Zamawiającego  z zaznaczeniem :
Oferta w przetargu  nieograniczonym na usługę  pod nazwą „Dozorowanie obiektów i terenu, ochronę mienia, wystaw  i eksponatów, obsługę ruchu turystycznego oraz oprowadzanie grup turystycznych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w okresie od 1 kwietnia 2010  r. do 31 marca 2011 r.
Nie otwierać przed dniem 26.03.2010 r. godz. 10:15.

Zamawiający  zawiadamia Wszystkich Wykonawców, że w oparciu o zapisy  art. 38 ust. 4   zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w prowadzonym postępowaniu  w punktach:
1. W załączniku nr 1 do SIWZ  punkt  12   wykreśla się  treść w dotychczasowym brzmieniu.
1.2. W załączniku nr 1  do SIWZ punkt 12  otrzymuje brzmienie:
    „12. Oświadczam, że nasza firma   włączając w to wszystkich partnerów konsorcjum  i nasi podwykonawcy nie świadczyli usług doradczych w czasie etapów przygotowawczych dla  usługi objętej niniejszym postępowaniem”.
2. W rozdziale II  „Instrukcja dla Wykonawcy”  punkcie 1 „Opis przygotowania oferty”  
        punkt 1.11.2  wykreśla się treść w dotychczasowym brzmieniu.
 2.1.. w rozdziale II  „Instrukcja dla Wykonawcy”  punkcie 1 „Opis przygotowania oferty”
         punkt 1.11.2   otrzymuje brzmienie:
   1.11.2  „Kopertę zewnętrzną należy zaadresować na Zamawiającego  z zaznaczeniem :
Oferta w przetargu  nieograniczonym na usługę  pod nazwą „Dozorowanie obiektów i terenu, ochronę mienia, wystaw  i eksponatów, obsługę ruchu turystycznego oraz oprowadzanie grup turystycznych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w okresie od 1 kwietnia 2010  r. do 31 marca 2011 r. 
Nie otwierać przed dniem 26.03.2010 r. godz. 10:15″.

Skip to content