Wyjaśnienie do SIWZ

Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę dozorowania obiektów i terenu, ochronę mienia , wystaw i eksponatów, obsługę ruchu turystycznego oraz oprowadzanie grup turystycznych na terenie kompleksu zamkowo –parkowego „Książ” w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. ogłoszonego Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP pod numerem ogłoszenia :61402-2010: data zamieszczenia : 05.03.2010r.

 W dniu  10 marca 2010 r. na adres Zamawiającego wpłynęło  za pośrednictwem faksu
( data wpływu l.dz. 852 z dnia 10.03.2010 r. godz.10:37)   zapytanie Wykonawcy o wyjaśnię treści SIWZ  , a mianowicie :
„Proszę o wyjaśnienie : Dotyczy: braku zapisu dotyczącego regulowania należności za wykonanie usług turystycznych – oprowadzania grup turystycznych z przewodnikiem „ .

Zamawiający wyjaśnia:
1. W załączniku nr 7 ( projekt umowy ) do SIWZ  Zamawiający pominął zapisy dotyczące opisania sposobu regulowania należności za  świadczenie usług  przewodnickich  – oprowadzanie grup turystycznych. Wniosek pytającego uznaje się za zasadny.
2. Zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ  w oparciu o zapisu art. 38 ust. 4 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych :
2.1. w Załączniku nr 7 do SIWZ ( projekt umowy ) w § 3 wykreśla się dotychczasowe   brzmienie ustępów 2, 3 , 4 .
2.2. w Załączniku nr 7 do SIWZ ( projekt umowy ) w § 3 ustępy 2,3 4 otrzymują brzmienie :
       2.2.1.  Ustęp „ 2. Należności za wykonanie usług  ochrony i dozoru  oraz świadczenia usług  przewodnickich  w poszczególnych miesiącach regulowane będą na podstawie prawidłowo wystawionych fakturach częściowych wystawionych przez Wykonawcę i dostarczonych Zamawiającemu  po zakończeniu kolejnych okresów miesięcznych liczonych od 1-go dnia danego miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca .”
     2.2.2. Ustęp „ 3. Rozliczanie usług za dany miesiąc nastąpi jako  iloczyny  wg. określonych w ofercie ( tabela kalkulacyjna  ) : a) kosztów za 1 godzinę ochrony , dozoru i  ilość faktycznie przepracowanych  godzin  przez pracowników ochrony , b)  kosztów  oprowadzenia  1 grupy  turystycznej i ilość  faktycznie oprowadzonych   grup  turystycznych. „
   2.2.3. Ustęp „ 4. Określone w ofercie koszty za 1 godzinę usługi ochrony i dozoru oraz koszty oprowadzania 1 grupy turystycznej  objęte niniejszą umową, bez względu na stopień inflacji, nie ulegają zmianie w okresie obowiązywania umowy. „
  3. W związku z wprowadzonymi zmianami   w treści SIWZ wymienionymi w  pkt. 2 niniejszego    wyjaśnienia , Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu  składania ofert w oparciu  zapisy art. 38 ust.  6 . Uzasadnienie : wprowadzone zmiany treści SIWZ  nie powodują zmiany  treści ogłoszenia o zamówieniu.
   4. Treść wprowadzonej zmiany została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego :
      www.ksiaz.walbrzych.pl/bip

Skip to content