Wykonanie usług pralniczych dla Przedsiębiorstwa Zamek Książ Spółka z o.o. w Wałbrzychu

Wałbrzych: Wykonanie usług pralniczych dla Przedsiębiorstwa Zamek Książ Spółka z o.o. w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 10122 – 2010; data zamieszczenia: 13.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

 

Wałbrzych: Wykonanie usług pralniczych dla Przedsiębiorstwa Zamek Książ Spółka z o.o. w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 10122 – 2010; data zamieszczenia: 13.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 422674 – 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług pralniczych dla Przedsiębiorstwa Zamek Książ Spółka z o.o. w Wałbrzychu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pralniczych , w zakresie : 1.1. Bielizny hotelowej : 1) Odbioru bielizny hotelowej do prania i dostarczanie czystej do trzech ( 3 ) razy w tygodniu dniach poniedziałek, środa, piątek w godzinach 10 00 – 12 00 lub zgodnie z telefonicznymi ustaleniami dokonywanymi z Recepcją Hotelu Książ ** zlokalizowaną w siedzibie Zamawiającego ( budynek nr 3 ) , każdorazowo na podstawie wewnętrznych rozliczeń ilościowych. 2) Asortyment i szacunkowe ilości prań w okresie zamówienia bielizny hotelowej : 1.Poszwa – ok. 738 szt., 2.Poszewka – ok. 754 szt., 3.Prześcieradło – ok. 725 szt., 4.Ręcznik mały ( 50 cm x 100 cm ) – ok. 887 szt., 5.Ręcznik kąpielowy ( 70 cm x 140 cm ) – ok. 750 szt. 6.Narzuty na łóżka ( o pow. 3,6 – 6,24 m2 ) – ok. 30 szt, 7.Dywaniki łazienkowe ( 50 cm x 70 cm) – ok. 473 szt. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości asortymentu przedmiotu zamówienia. 3 ) Dostarczenie na miejsce odbioru wykonanej usługi w ustalonym terminie i wskazanym miejscu , którym dla bielizny hotelowej są magazyny zlokalizowane w budynku nr 4 w siedzibie Zamawiającego. Dostarczane wyprane sorty pościeli hotelowej zapakowane muszą być w przeźroczyste opakowania ( worki) lub opakowaniach wielokrotnego użytku opatrzone napisem Hotel Książ i ilością zawartych sortów. Wykonawca zapewnia utrzymanie w czystości opakowań wielokrotnego użytku oraz wymianę zużytych opakowań jednorazowych. 1.2.Ubrań roboczych : 1) Odbioru ubrań roboczych do prania i dostarczanie czystych w każdy piątek o godzinie 15 00 , a jeżeli w piątek przypadać będzie dzień świąteczny wolny od pracy, to odbiór odzieży do prania następować będzie w roboczym dniu poprzedzającym święto. 2) Dostarczanie Zamawiającemu odzieży roboczej wypranej następować będzie w każdy poniedziałek do godziny 7 00 , a jeżeli w poniedziałek przypadać będzie dzień świąteczny wolny od pracy, to dostawa odzieży wypranej następować będzie w pierwszym dniu roboczym po dniu świątecznym. 3) Asortyment i ilość prań w okresie zamówienia odzieży roboczej : a) ubranie robocze drelichowe – 1 komplet , w tym : bluza drelichowa, spodnie drelichowe, koszula flanelowa – 117 kompletów, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości asortymentu przedmiotu zamówienia. 4) Dostarczenie na miejsce odbioru wykonanej usługi w ustalonym terminie i wskazanym miejscu , którym dla odzieży roboczej będzie posterunek nr 2 Ochrony usytuowanym na parkingu wewnętrznym w siedzibie Zamawiającego. Wyprana odzież robocza dostarczana będzie do siedziby Zamawiającego w opakowaniach wielokrotnego użytku lub jednorazowych opatrzonych napisem Zamek Książ – odzież robocza. Wykonawca zapewnia utrzymanie w czystości opakowań wielokrotnego użytku oraz wymianę zużytych opakowań jednorazowych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 5546.90 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2010.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MATMAR BIS Bartłomiej Matuszkiewicz, 58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 35 / 14, 58-316 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 5255.71
  • Oferta z najniższą ceną: 5255.71 oferta z najwyższą ceną: 7519.30
  • Waluta: PLN.

Skip to content