ZAPYTANIE OFERTOWE – oferta cenowa na wykonanie konserwacji mebli.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w  Wałbrzychu 58-306  przy  ulicy  Piastów Śląskich 1, NIP: 886-000-24-16, REGON: 890011550, KRS: 0000107734, tel. 74 / 66 43 850, fax 74/66 43 862 prosi o podanie oferty cenowej na wykonanie konserwacji  mebli :

Krzesło Ludwik Filip i stół konsolowy

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.1. KRZESŁO LUDWIK FILIP  nr inwentarzowy GW/M/20 .

Krzesło  przeznaczone do użytkowania w Sali Maksymiliana Zamku Książ.

Zakres prac konserwatorskich:

– poklejenie rozchwianej konstrukcji drewnianej,

– uzupełnienie drobnych ubytków, wyłuszczeń i uszkodzeń,

– ponowne przezłocenie mebla przy użyciu  szlakmetalu na mikstion,

– dokładne zabezpieczenie dwukrotnie lakierem, w celu ochrony  powłoki pozłotniczej przed przetarciami w trakcie użytkowania,

 – konserwacje nie obejmuje wymiany tapicerki.

1.2.STÓŁ KONSOLOWY FRANCUSKI nr inwentarzowy GW/M/24.

Stół  przeznaczony do użytkowania w Sali Maksymiliana Zamku Książ.

Zakres prac konserwatorskich:

– poklejenie rozchwianej konstrukcji drewnianej,

– uzupełnienie drobnych ubytków, wyłuszczeń i uszkodzeń,

– ponowne przezłocenie mebla przy użyciu  szlakmetalu na mikstion,

– dokładne zabezpieczenie dwukrotnie lakierem, w celu ochrony  powłoki pozłotniczej przed przetarciami w trakcie użytkowania,

 – konserwacja nie obejmuje wymiany tapicerki.

2. Termin  realizacji : od dnia  podpisania umowy do dnia 07 grudnia 2012 r.

3. Termin i miejsce składania ofert : 23 listopada 2012 r. do godziny 1000  w Sekretariacie (pokój nr 22) firmy Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ulica Piastów Śląskich 1

4. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest p. Bożena Sajnóg tel. 74 / 66 43 851 w dni robocze w godzinach od 800 do 1400.

5. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terminie wcześniej uzgodnionym.

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub  wariantowych.

7. Termin związania ofertą wynosi : 30 dni.

8. W załączeniu do niniejszego zapytania przekazujemy wzór oferty celem wypełnienia.

 

………………………………………..                                          ……………………………………..

(pieczątka oferenta- wykonawcy)                                    (miejscowość i data )

OFERTA  CENOWA

dla  firmy Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych ul.Piastów Śląskich 1.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie wykonania konserwacji:

Krzesła Ludwik Filip i stołu konsolowego

składam (-my) ofertę cenową na wykonanie zamówienia określonego powyżej.

PODAJEMY  DANE  OFERENTA – WYKONAWCY:

1. Zarejestrowana nazwa podmiotu gospodarczego / osoby fizycznej: …………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Zarejestrowany adres podmiotu gospodarczego/osoby  fizycznej:

……………………………………………………………………………………………………………………………

3. Oferuję (-emy)  wykonanie przedmiotu zamówienia  w kwocie ogółem:

– netto  …………………………. PLN ( słownie: …………………………………………………….. netto PLN),

– brutto …………………………. PLN ( słownie:……………………………………………………..brutto PLN).

4. Oferuję (-emy) wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:

od dnia ……………………. do dnia  …………………..

5. Oświadczam (-y), że akceptuję (-my) i potwierdzam (-my) warunki określone w zapytaniu ofertowym.

6. Oświadczam (-my),że zdobyłem (-łam, -liśmy) wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz ,że wyceniłem (-łam, -liśmy) wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i umowy.

7. Oświadczam (-my),że …………………………………………………………………………………………….. (wpisać nazwę podmiotu gospodarczego/osoby fizycznej) nie jest w stanie likwidacji.

8. Oświadczam (-my),że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie toczy się postępowanie upadłościowe.

9. Oświadczam (-my),że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania.

10. Oświadczam (-my),że uważam (-my) się za związany (-a,-i) ofertą przez okres 30 dni licząc od terminy składania ofert określonego przez Zamawiającego w „Zapytaniu ofertowym”.

11. Oświadczam (-my),że w przypadku wyboru mojej ( naszej ) oferty  zobowiązany (-a, -i)  jestem (-śmy) do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego

w piśmie informującym o wynikach postępowania.

Załączniki  do oferty:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………..

(pieczęć i podpis oferenta-wykonawcy )

Skip to content