ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez

Przedsiębiorstwo

„Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o.,

 

(nazwa Zamawiającego)

 

mającego siedzibę w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Piastów Śląskich 1, w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na „ Świadczenie usług przewodnickich w zakresie oprowadzaniagrup turystycznych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w

Wałbrzychu „ postępowanie zostało unieważnione w oparciu o zapisy art. 93 ust. 1 pkt. 4) Ustawy Prawo zamówień publicznych .

Uzasadnienie :

 

Podczas jawnej części posiedzenia Komisji przetargowej w dniu 14.02.2011 r. o godzinie 10.10 Zamawiający podał kwotę, która zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia czyli netto 124.887,84 zł i brutto 153.612,04 zł.

W postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez wykonawcę : Asysta Bis Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzinie 66-200 , ul. Nowa 47. W złożone ofercie wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia ogółem za kwotę brutto 300.316,80 zł przy cenie za oprowadzenie jednej grupy turystycznej w wysokości 80,00 zł netto i 98,40 zł brutto.

Zaoferowana przez wykonawcę kwota jest dwukrotnie wyższa niż to wynika z oszacowania przedmiotu zamówienia sporządzonego w oparciu o dotychczasowe koszty zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie.

Zamawiający nie zwiększy kwoty, która zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dodatkowe informacje/uwagi/wnioski* :

 

1. Art. 93 pkt. 1 ust. 4 ) Ustawy prawo zamówień publicznych brzmi :

„ 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli :

… ust. 4 ) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty .”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty/nie złożono innych ofert*:

1. Asysta Bis Spółka z o.o. 66-200 Świebodzin, ul. Nowa 47.

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium :

nie dokonywano punktacji.

(nazwa kryterium)

 

(Poniższą część należy wypełnić, jeżeli w postępowaniu odrzucono co najmniej 1 ofertę)

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

W niniejszym postępowaniu nie odrzucona żadnej z ofert.

(Poniższą część należy wypełnić, jeżeli z postępowania wykluczono co najmniej 1 wykonawcę)

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt. a) ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie ; Nie przewiduje się zawarcia umowy.

 

Na oryginale dokumentu podpisali :

:

Prezes Zarządu dr Jerzy Tutaj …………………

Wiceprezes Zarządu Barbara Grzegorczyk …………………

(podpis Kierownika Zamawiającego Wałbrzych, dnia 21.02.2011 r.

lub osoby przez niego upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

1. Asysta Bis Sp. z o.o. 66-200 Świebodzin, ul. Nowa 47

2. Wszyscy wykonawcy

3. Zamawiający a/a

* Niepotrzebne skreślić.

 

, iż, zgodnie ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie ; :

Skip to content