ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO*

 

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ”

w Wałbrzychu Spółka z o.o.

58-306 Wałbrzych ul.Piastów Śląskich 1

 

(nazwa i adres Zamawiającego) Wałbrzych, dnia 21.03.2011 r.

(miejscowość i data)

 

Wszyscy Wykonawcy

 

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/
WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
*

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia .2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 133, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o.

(nazwa Zamawiającego)

mającego siedzibę w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Piastów Śląskich 1, w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
na „
Dozorowanie obiektów i terenu, ochronę mienia, wystaw i eksponatów, obsługę ruchu turystycznego na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychuwybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 7 złożoną przez Wykonawcę –

SEKURAN” Sp. z o.o. , mającego siedzibę/miejsce zamieszkania w 66-200 Świebodzin,

ul. Nowa 38

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium/ów* oceny ofert określonego/ych* w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu –
461.988,00 zł netto i 568.245,24 zł brutto*/przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*.

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: 100 punktów w kryterium Cena – 100 %

(nazwa kryterium)

 

Łączna liczba otrzymanych punktów : 100 punktów

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty/nie złożono innych ofert*:

1.Oferta nr 1Formacja S.C. Wojciech Nosek, Ireneusz Krzyżanowski, 41-800 Zabrze ,

ul.Klimasa 2

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Wartość oferty ogółem : netto 422.042,00 zł i brutto 519.111,66 zł

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Oferta odrzucona

 

2.Oferta nr 2Elitarne Biuro Ochrony Biznesu „GROM” , 33-300 Nowy Sącz,

ul. Kilińskiego 46

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Wartość oferty ogółem : netto 568.869,60 zł i brutto 699.709,60 zł .

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Oferta odrzucona

 

3. Oferta nr 3 – Spółdzielnia Usługowa „ODRA” , 50-008 Wrocław, ul. Kościuszki 67

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Wartość oferty ogółem : netto 738.410,82 zł i brutto 908.245,30 zł

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Cena – 100 % – 63, 00 punkty

(nazwa kryterium)

Łączna liczba otrzymanych punktów 63,00 pkt.

 

4. Oferta nr 4DGP DOZORBUD Grupa Polska Spółka z o.o., 59-220 Legnica ,

ul. N. M. Panny 5 e

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Wartość oferty ogółem : netto 529.475,00 zł i brutto 651.254,25 zł .

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Oferta odrzucona.

 

5. Oferta nr 5Konsalnet Holding S.A., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 A,

Konsalnet Security Sp. z o.o. ., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 A,

Konsalnet Skorpion Sp. z o.o. ., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 A,

Konsalnet Skorpion Monitoring Sp. z o.o., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 A

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania

i adres)

Wartość oferty ogółem : netto 376.139,04 zł i brutto 462.651,02 zł .

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Oferta odrzucona.

 

6. Oferta nr 6Solid Security Sp. z o.o. , 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Wartość oferty ogółem : netto 427.485,00 zł i brutto 525.806,55 zł .

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Oferta odrzucona.

 

7. Oferta nr 8„GWARANT” Agencja Ochrony S.A., 45-131 Opole , ul. Cygana 2.

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Wartość oferty ogółem : netto 753.914,00 zł i brutto 927.314,22 zł .

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Oferta odrzucona.

8. Oferta nr 9Przedsiębiorstwo Usługowe „Jarexs” Sp. z o.o., 59-220 Legnica,

ul. Okólna 1 A.

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Wartość oferty ogółem : netto 688.004,52 zł i brutto 846.245,56 zł .

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Oferta odrzucona.

 

9. Oferta nr 10PUH „GWARANT” Przemysław Waśko,58-260 Bielawa, Os.XXV-lecia

PRL 30/61.

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Wartość oferty ogółem : netto 320.000,00 zł i brutto 393.600,00 zł .

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Oferta odrzucona.

 

10. Oferta nr 11„EKOTRADE” Sp. z o.o. Filia Wałbrzych, 58-302 Wałbrzych,

ul. Parkowa 8.

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Wartość oferty ogółem : netto 372.900,84 zł i brutto 458.668,03 zł .

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Oferta odrzucona.

 

(Poniższą część należy wypełnić, jeżeli w postępowaniu odrzucono co najmniej 1 ofertę)

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

 

1. Oferta nr 1Formacja S.C. Wojciech Nosek, Ireneusz Krzyżanowski, 41-800 Zabrze ,

ul. Klimasa 2 .

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Uzasadnienie faktyczne : Wykonawca w podanej ofercie nie uwzględnił wszystkich godzin niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Według podanej przez Wykonawcę w ofercie wartości przedmiotu zamówienia : netto 422.042,00 zł + VAT 23% = 97.069,66 zł i brutto 519.111,66 zł oraz podanej stawce – cenie za 1 roboczogodzinę w wysokości netto 6,80 zł + VAT 23% = 1,56 zł i brutto 8,36 zł , wyliczyć można, że Wykonawca w złożonej ofercie oszacował przedmiot zamówienia dla 62.065 roboczogodzin. Wykonawca nie uwzględnił 14.933 roboczogodziny. Tym samym zaniżył wartość oferty i sporządził ją niezgodnie z treścią SIWZ. Poprawna ilość godzin niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ , a tym samym do wyliczenia wartości oferty wynosi łącznie : 76.998 rg, w tym : posterunek nr 1 (całodobowa ochrona ) – 14.600 rg, co winien obliczyć wykonawca, obsługa ruchu turystycznego , ochrona wystaw itd. – 42.358 rg ( podana w zmianie do SIWZ ) , dodatkowa ochrona -20.000 rg ( podana w SIWZ).

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 6 ( zawiera błędy w obliczeniu ceny ) w powiązaniu z pkt. 2 w art. 89 ust. 1 ( jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ) ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) .

 

2. Oferta nr 2Elitarne Biuro Ochrony Biznesu „GROM” , 33-300 Nowy Sącz,

ul. Kilińskiego 46.

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca w podanej ofercie nie uwzględnił wszystkich godzin niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Według podanej przez Wykonawcę w ofercie wartości przedmiotu zamówienia : netto 568.869,60 zł + VAT 23% = 130.840,00 zł i brutto 699.709,60 zł oraz podanej stawce – cenie za 1 roboczogodzinę w wysokości netto 7,80 zł + VAT 23% = 1,79 zł i brutto 9,59 zł , wyliczyć można, że Wykonawca w złożonej ofercie oszacował przedmiot zamówienia dla 72.932 roboczogodzin. Wykonawca nie uwzględnił 4.066 roboczogodzin. Tym samym zaniżył wartość oferty i sporządził ją niezgodnie z treścią SIWZ. Poprawna ilość godzin niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ , a tym samym do wyliczenia wartości oferty wynosi łącznie : 76.998 rg, w tym : posterunek nr 1 (całodobowa ochrona ) – 14.600 rg, co winien obliczyć wykonawca, obsługa ruchu turystycznego , ochrona wystaw itd. – 42.358 rg ( podana w zmianie do SIWZ ) , dodatkowa ochrona -20.000 rg ( podana w SIWZ).

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 6 ( zawiera błędy w obliczeniu ceny ) w powiązaniu z pkt. 2 w art. 89 ust. 1 ( jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ) ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

 

3. Oferta nr 4DGP DOZORBUD Grupa Polska Spółka z o.o., 59-220 Legnica ,

ul. N. M. Panny 5 e

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Uzasadnienie faktyczne : Wykonawca w podanej ofercie nie uwzględnił wszystkich godzin niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Według podanej przez Wykonawcę w ofercie wartości przedmiotu zamówienia : netto 529.475,00 zł + VAT 23% = 121.779,25 zł i brutto 651.254,25 zł oraz podanej stawce – cenie za 1 roboczogodzinę w wysokości netto 12,50 zł + VAT 23% = 2,88 zł i brutto 15,38 zł , wyliczyć można, że Wykonawca w złożonej ofercie oszacował przedmiot zamówienia dla 42.358 roboczogodzin. Wykonawca nie uwzględnił 34.640 roboczogodzin. Tym samym zaniżył wartość oferty i sporządził ją niezgodnie z treścią SIWZ. Poprawna ilość godzin niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ , a tym samym do wyliczenia wartości oferty wynosi łącznie : 76.998 rg, w tym : posterunek nr 1 (całodobowa ochrona ) – 14.600 rg, co winien obliczyć wykonawca, obsługa ruchu turystycznego , ochrona wystaw itd. – 42.358 rg ( podana w zmianie do SIWZ ) , dodatkowa ochrona -20.000 rg ( podana w SIWZ).

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 6 ( zawiera błędy w obliczeniu ceny ) w powiązaniu z pkt. 2 w art. 89 ust. 1 ( jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ) ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) .

 

4. Oferta nr 5Konsalnet Holding S.A., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 A,

Konsalnet Security Sp. z o.o. ., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 A,

Konsalnet Skorpion Sp. z o.o. ., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 A,

Konsalnet Skorpion Monitoring Sp. z o.o., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 A

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania

i adres).

Uzasadnienie faktyczne : Wykonawca w podanej ofercie nie uwzględnił wszystkich godzin niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca podał w ofercie wartość przedmiotu zamówienia ogółem : netto 376.139,04 zł + VAT 23% = 86.511,98 zł i brutto 462.651,02 zł , stawkę – cenię za 1 roboczogodzinę w wysokości netto 8,88 zł + VAT 23% = 2,04 zł i brutto 10,92 zł , oraz wynagrodzenie za 20.000 godzin dodatkowej ochrony na kwotę 258.400,00 zł ( wyliczona z tego cena 1 godziny pracy dodatkowej ochrony wynosi 12,92 zł netto ).Wyliczyć można, że Wykonawca w złożonej ofercie oszacował przedmiot zamówienia dla 20.000 godzin dodatkowej ochrony przy cenie 1 rg 12,92 zł netto i 13.258 rg dla pozostałej całodobowej ochrony kompleksu i obsłudze ruchu turystycznego przy cenie 1 rg. podanej w ofercie 8,88 zł netto . Razem oszacowano 33.258,9 roboczogodziny. Wykonawca nie uwzględnił 43.739,10 roboczogodzin. Tym samym zaniżył wartość oferty i sporządził ją niezgodnie z treścią SIWZ. Poprawna ilość godzin niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ , a tym samym do wyliczenia wartości oferty wynosi łącznie : 76.998 rg, w tym : posterunek nr 1 (całodobowa ochrona ) 14.600 rg,co winien obliczyć wykonawca, obsługa ruchu turystycznego , ochrona wystaw itd. – 42.358 rg ( podana w zmianie do SIWZ ) , dodatkowa ochrona -20.000 rg ( podana w SIWZ).

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 6 ( zawiera błędy w obliczeniu ceny ) w powiązaniu z pkt. 2 w art. 89 ust. 1 ( jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ) ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) .

 

5. Oferta nr 6Solid Security Sp. z o.o. , 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres).

Uzasadnienie faktyczne :

Wykonawca w podanej ofercie nie uwzględnił wszystkich godzin niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca podał w ofercie wartość przedmiotu zamówienia ogółem : netto 427.485,00 zł + VAT 23% = 98.321,55 zł i brutto 525.806,55 zł , stawkę – cenię za 1 roboczogodzinę w wysokości netto 7,50 zł + VAT 23% = 1,73 zł i brutto 9,23 zł , oraz wynagrodzenie za 20.000 godzin dodatkowej ochrony na kwotę 240.000,00 zł ( wyliczona z tego cena 1 godziny pracy dodatkowej ochrony wynosi 12,00 zł netto ).Wyliczyć można, że Wykonawca w złożonej ofercie oszacował przedmiot zamówienia dla 20.000 godzin dodatkowej ochrony przy cenie 1 rg 12,00 zł netto i 24.998 rg dla pozostałej całodobowej ochrony kompleksu i obsłudze ruchu turystycznego przy cenie 1 rg. podanej w ofercie 7,50 zł netto . Razem oszacowano 44.998 roboczogodziny. Wykonawca nie uwzględnił 32.000 roboczogodzin. Tym samym zaniżył wartość oferty i sporządził ją niezgodnie z treścią SIWZ. Poprawna ilość godzin niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ , a tym samym do wyliczenia wartości oferty wynosi łącznie : 76.998 rg, w tym : posterunek nr 1 (całodobowa ochrona ) 14.600 rg,co winien obliczyć wykonawca, obsługa ruchu turystycznego , ochrona wystaw itd. – 42.358 rg ( podana w zmianie do SIWZ ) , dodatkowa ochrona -20.000 rg ( podana w SIWZ).

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 6 ( zawiera błędy w obliczeniu ceny ) w powiązaniu z pkt. 2 w art. 89 ust. 1 ( jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ) ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) .

 

6. Oferta nr 8„GWARANT” Agencja Ochrony S.A., 45-131 Opole , ul. Cygana 2.

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres).

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca w podanej ofercie nie uwzględnił wszystkich godzin niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Według podanej przez Wykonawcę w ofercie wartości przedmiotu zamówienia : netto 753.914,00 zł + VAT 23% = 173.400,22 zł i brutto 927.314,22 zł oraz podanej stawce – cenie za 1 roboczogodzinę w wysokości netto 9,80 zł + VAT 23% = 2,25 zł i brutto 12,05zł , wyliczyć można, że Wykonawca w złożonej ofercie oszacował przedmiot zamówienia dla 76.930 roboczogodzin. Wykonawca nie uwzględnił 68 roboczogodzin. Tym samym zaniżył wartość oferty i sporządził ją niezgodnie z treścią SIWZ. Poprawna ilość godzin niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ , a tym samym do wyliczenia wartości oferty wynosi łącznie : 76.998 rg, w tym : posterunek nr 1 (całodobowa ochrona ) – 14.600 rg,co winien obliczyć wykonawca, obsługa ruchu turystycznego , ochrona wystaw itd. – 42.358 rg ( podana w zmianie do SIWZ ) , dodatkowa ochrona -20.000 rg ( podana w SIWZ).

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 6 ( zawiera błędy w obliczeniu ceny ) w powiązaniu z pkt. 2 w art. 89 ust. 1 ( jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ) ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) .

 

7. Oferta nr 9Przedsiębiorstwo Usługowe „Jarexs” Sp. z o.o., 59-220 Legnica,

ul. Okólna 1 A.

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres) .

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca w podanej ofercie nie uwzględnił wszystkich godzin niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Według podanej przez Wykonawcę w ofercie wartości przedmiotu zamówienia : netto 688.004,52 zł + VAT 23% = 158.241,04 zł i brutto 846.245,56 zł oraz podanej stawce – cenie za 1 roboczogodzinę w wysokości netto 8,94 zł + VAT 23% = 2,06 zł i brutto 11,00zł , wyliczyć można, że Wykonawca w złożonej ofercie oszacował przedmiot zamówienia dla 76.958 roboczogodzin. Wykonawca nie uwzględnił 40 roboczogodzin. Tym samym zaniżył wartość oferty i sporządził ją niezgodnie z treścią SIWZ. Poprawna ilość godzin niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ , a tym samym do wyliczenia wartości oferty wynosi łącznie : 76.998 rg, w tym : posterunek nr 1 (całodobowa ochrona ) – 14.600 rg, co winien obliczyć wykonawca, obsługa ruchu turystycznego , ochrona wystaw itd. – 42.358 rg ( podana w zmianie do SIWZ ) , dodatkowa ochrona -20.000 rg ( podana w SIWZ).

Uzasadnienie prawne: Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 6 ( zawiera błędy w obliczeniu ceny ) w powiązaniu z pkt. 2 w art. 89 ust. 1 ( jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) .

 

8. Oferta nr 10PUH „GWARANT” Przemysław Waśko,58-260 Bielawa, Os.XXV-lecia

PRL 30/61.

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Uzasadnienie faktyczne : Wykonawca w podanej ofercie nie uwzględnił wszystkich godzin niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Według podanej przez Wykonawcę w ofercie wartości przedmiotu zamówienia : netto 320.000,00 zł + VAT 23% = 73.600 zł i brutto 393.600,00 zł oraz podanej stawce – cenie za 1 roboczogodzinę w wysokości netto 6,00 + VAT 23% = 2,06 zł i brutto 7,38 zł , wyliczyć można, że Wykonawca w złożonej ofercie oszacował przedmiot zamówienia dla 53.333,33 roboczogodziny. Wykonawca nie uwzględnił 23.664,67 roboczogodzin. Tym samym zaniżył wartość oferty i sporządził ją niezgodnie z treścią SIWZ. Poprawna ilość godzin niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ , a tym samym do wyliczenia wartości oferty wynosi łącznie : 76.998 rg, w tym : posterunek nr 1 (całodobowa ochrona ) – 14.600 rg, co winien obliczyć wykonawca, obsługa ruchu turystycznego , ochrona wystaw itd. – 42.358 rg ( podana w zmianie do SIWZ ), dodatkowa ochrona -20.000 rg ( podana w SIWZ).

Uzasadnienie prawne: Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 6 ( zawiera błędy w obliczeniu ceny ) w powiązaniu z pkt. 2 w art. 89 ust. 1 ( jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) .

9. Oferta nr 11„EKOTRADE” Sp. z o.o. Filia Wałbrzych, 58-302 Wałbrzych,

ul. Parkowa 8.

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Uzasadnienie faktyczne :Wykonawca w podanej ofercie nie uwzględnił wszystkich godzin niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Według podanej przez Wykonawcę w ofercie wartości przedmiotu zamówienia : netto 320.000,00 zł + VAT 23% = 73.600 zł i brutto 393.600,00 zł oraz podanej stawce – cenie za 1 roboczogodzinę w wysokości netto 6,00 + VAT 23% = 2,06 zł i brutto 7,38 zł , wyliczyć można, że Wykonawca w złożonej ofercie oszacował przedmiot zamówienia dla 53.333,33 roboczogodziny. Wykonawca nie uwzględnił 23.664,67 roboczogodzin. Tym samym zaniżył wartość oferty i sporządził ją niezgodnie z treścią SIWZ. Poprawna ilość godzin niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ , a tym samym do wyliczenia wartości oferty wynosi łącznie : 76.998 rg, w tym : posterunek nr 1 (całodobowa ochrona ) – 14.600 rg,co winien obliczyć wykonawca, obsługa ruchu turystycznego , ochrona wystaw itd. – 42.358 rg (podana w zmianie do SIWZ ), dodatkowa ochrona -20.000 rg ( podana w SIWZ).

Uzasadnienie prawne: Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 6 ( zawiera błędy w obliczeniu ceny ) w powiązaniu z pkt. 2 w art. 89 ust. 1 ( jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) .

 

(Poniższą część należy wypełnić, jeżeli z postępowania wykluczono co najmniej 1 wykonawcę)

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

 

W tym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 28 marca 2011 r.

 

 

 

……………………………………………………….

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)

 

Wałbrzych, dnia 21.03.2011 r.

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Formacja S.C. Wojciech Nosek, Ireneusz Krzyżanowski, 41-800 Zabrze , ul.Klimasa 2, faks 32/278 36 65,

2. Elitarne Biuro Ochrony Biznesu „GROM” , 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 46, faks 18/ 442 37 60,

3. Spółdzielnia Usługowa „ODRA” , 50-008 Wrocław, ul. Kościuszki 67 , faks 74/ 842 54 21 ,

4. DGP DOZORBUD Grupa Polska Spółka z o.o., 59-220 Legnica , ul. N. M. Panny 5 e, faks 76/ 856 76 26 ,

5. Konsalnet Holding S.A., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 A, Konsalnet Security Sp. z o.o. ., 01-756

Warszawa, ul. Przasnyska 6 A, Konsalnet Skorpion Sp. z o.o. ., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 A,

Konsalnet Skorpion Monitoring Sp. z o.o., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 A, faks 22 / 560 50 36,

6. Solid Security Sp. z o.o. , 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17 , faks 12/ 430 48 09,

7. SEKURAN” Sp. z o.o. , 66-200 Świebodzin, ul. Nowa 38, faks 68/ 475 29 26.

8. GWARANT” Agencja Ochrony S.A., 45-131 Opole , ul. Cygana 2 faks 77 / 442 82 88,

9. Przedsiębiorstwo Usługowe „Jarexs” Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul.Okólna1A, faks 76 / 855 40 16,

10. PUH „GWARANT” Przemysław Waśko,58-260 Bielawa, Os.XXV-lecia PRL 30/61, faks 74/645 63 00,

11. „EKOTRADE” Sp. z o.o. Filia Wałbrzych, 58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 8, faks 74/ 847 71 38 ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content