ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO*

 

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ”

w Wałbrzychu Spółka z o.o.

58-306 Wałbrzych

ul. Piastów Śląskich 1

 

(nazwa i adres Zamawiającego)

Wałbrzych dnia 31 marca 2011 r.

(miejscowość i data)

 

Wszyscy Wykonawcy

…………………………………………………

( Wykonawcy)

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/
WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
*

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez : Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o.,

(nazwa Zamawiającego)

mającego siedzibę w Wałbrzychu 58-306 ul. Piastów Śląskich 1 , w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego trybie
przetargu nieograniczonego na „Roboty budowlane polegające na impregnacji ogniochronnej elementów drewnianych więźby dachowej i poddaszy w budynku nr 1 ( Zamek ) kompleksu zamkowo-parkowego Książ” w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP pod numerem ogłoszenia: 38768-2011;data zamieszczenia 08.03.2011 r. wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków „ALPEX” Spółka z o.o. , mającego siedzibę/miejsce zamieszkania w Wałbrzychu 58-302, ulica Parkowa 8.

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium/ów* oceny ofert określonego/ych* w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu –
105.476,74 zł netto i 129.736,39 zł brutto*/przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*.

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium : najniższa Cena- 100 % – 100 punktów

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty/nie złożono innych ofert*:

1.Oferta nr 1Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OL-ANN” 58-302 Wałbrzych , ulica

Kazimierza Pułaskiego 28

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: Wykonawca wykluczony , oferta odrzucona

 

2.Oferta nr 2 – Konsorcjum : Zakład Budowlany „KRIBUD” Ryszard Zapała, „SKYMAN” Budownictwo Paweł Zapala, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Zwrócona 114

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium : Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

 

3. Oferta nr 3 – P.P.H.U. „KAL” Aleksander Kowalski, 58-320 Walim, ul.Wyszyńskiego 3.

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium : Oferta wykonawcy odrzucona.

 

4. Oferta nr 4Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego „DEKAR” Spółka z o.o.

58-303 Wałbrzych, ul. Niepodległości 37 A.

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: najniższa cena 100 % – 69 punktów.

 

5. Oferta nr 6Przedsiębiorstwo Budowlane „SAWREM” S.C. Danuta Sawińska,

Tomasz Sawiński , 59-220 Legnica, ul. Koskowicka 10.

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: oferta wykonawcy odrzucona.

 

6. Oferta nr 7F.H.U. „STAR-MAR” , 53-015 Wrocław, Aleja Karkonoska 8/31 B

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: oferta wykonawcy odrzucona.

 

 

(Poniższą część należy wypełnić, jeżeli w postępowaniu odrzucono co najmniej 1 ofertę)

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

 

1. Oferta nr 1Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OL-ANN” 58-302 Wałbrzych , ulica

Kazimierza Pułaskiego 28

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Uzasadnienie faktyczne :

Wykonawca wezwany do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 dokumentów – „Załącznika nr 4 – wykaz wykonanych/ wykonywanych robót „ do oferty w terminie do dnia 28 marca 2011 r. do godziny 1200 nie złożył wymaganych dokumentów . Tym samym nie spełnił warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wykluczył wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych w art. 24 ust. 2 pkt.4) , gdyż nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podst. art. 24 ust. 4 pzp.

Niezależnie od wykluczenia wykonawcy jego oferta podlegałaby odrzuceniu w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej kosztorysu ofertowego. Zamawiający wymagał aby kosztorys ofertowy sporządzony był metoda szczegółową i zawierał : stronę tytułową, ogólną charakterystykę obiektu, pozycje kosztorysowe w ujęciu szczegółowym, szczegółową kalkulację własnej wyceny , zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu, tabelę elementów scalonych .Wykonawca w załączonym do oferty kosztorysie nie określił : zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu, tabeli elementów scalonych, ogólnej charakterystyki obiektu.

Uzasadnienie prawne:

1. Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy art.24 ust. 2 pkt.4 pzp , gdyż wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca wezwany do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 dokumentów – „Załącznika nr 4 – wykaz wykonanych/ wykonywanych robót „ do oferty w terminie do dnia 28 marca 2011 r. do godziny 1200 nie złożył wymaganych dokumentów.

2. Na podstawie art. 24 ust. 4 w powiązaniu z art. 89 ust. 1 pkt. 5 pzp ofertę wykonawcy wykluczonego

uznaje się za odrzuconą.

3. Na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 oferta wykonawcy podlega odrzuceniu, gdyż jej treść nie odpowiada

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

2. Oferta nr 2 – Konsorcjum : Zakład Budowlany „KRIBUD” Ryszard Zapała, „SKYMAN” Budownictwo Paweł Zapala, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Zwrócona 114

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Uzasadnienie faktyczne :

 

Wykonawca wezwany do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 dokumentów – Załącznika nr 4 – wykaz wykonanych / wykonywanych robót „ i Załącznika nr 7 do SIWZ – projekt umowy” do oferty w terminie do dnia 28 marca 2011 r. do godziny 1200 nie złożył wymaganych dokumentów. Tym samym nie spełnił warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wykluczył wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych w art. 24 ust. 2 pkt.4) , gdyż nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podst. art. 24 ust. 4 pzp.

Uzasadnienie prawne:

1. Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy art.24 ust. 2 pkt.4 pzp , gdyż wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca wezwany do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 dokumentów – „Załącznika nr 4 – wykaz wykonanych/ wykonywanych robót „ oraz „Załącznika nr 7 do SIWZ- projekt umowy „ do oferty w terminie do dnia 28 marca 2011 r. do godziny 1200 nie złożył wymaganych dokumentów.

2. Na podstawie art. 24 ust. 4 w powiązaniu z art. 89 ust. 1 pkt. 5 pzp ofertę wykonawcy wykluczonego

uznaje się za odrzuconą.

 

3. Oferta nr 3 – P.P.H.U. „KAL” Aleksander Kowalski, 58-320 Walim, ul.Wyszyńskiego 3

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Uzasadnienie faktyczne :

Treść złożonej przez Wykonawcę oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej kosztorysu ofertowego. Zamawiający wymagał, aby kosztorys ofertowy sporządzony był metodą szczegółową i zawierał : stronę tytułową, ogólną charakterystykę obiektu, pozycje kosztorysowe w ujęciu szczegółowym, szczegółową kalkulację własnej wyceny , zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu, tabelę elementów scalonych .Wykonawca w załączonym do oferty kosztorysie nie określił : ogólnej charakterystyki obiektu.

Uzasadnienie prawne :

Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo Budowlane „SAWREM” S.C. Danuta Sawińska,

Tomasz Sawiński , 59-220 Legnica, ul. Koskowicka 10.

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Uzasadnienie faktyczne :

Treść złożonej przez Wykonawcę oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej kosztorysu ofertowego. Zamawiający wymagał ,aby kosztorys ofertowy sporządzony był metodą szczegółową i zawierał : stronę tytułową, ogólną charakterystykę obiektu, pozycje kosztorysowe w ujęciu szczegółowym, szczegółową kalkulację własnej wyceny , zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu, tabelę elementów scalonych .Wykonawca w załączonym do oferty kosztorysie nie określił : ogólnej charakterystyki obiektu i zestawienia sprzętu.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

5. Oferta nr 7 – F.H.U. „STAR-MAR” , 53-015 Wrocław, Aleja Karkonoska 8/31 B

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres).

Uzasadnienie faktyczne :

Treść złożonej przez Wykonawcę oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej kosztorysu ofertowego. Zamawiający wymagał , aby kosztorys ofertowy sporządzony był metodą szczegółową i zawierał : stronę tytułową, ogólną charakterystykę obiektu, pozycje kosztorysowe w ujęciu szczegółowym, szczegółową kalkulację własnej wyceny , zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu, tabelę elementów scalonych .

Wykonawca w załączonym do oferty kosztorysie nie określił : zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu, tabeli elementów scalonych, ogólnej charakterystyki obiektu.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

(Poniższą część należy wypełnić, jeżeli z postępowania wykluczono co najmniej 1 wykonawcę)

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

 

1. . Oferta nr 1Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OL-ANN” 58-302 Wałbrzych , ulica

Kazimierza Pułaskiego 28

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca wezwany do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 dokumentów – „Załącznika nr 4 – wykaz wykonanych/ wykonywanych robót „ do oferty w terminie do dnia 28 marca 2011 r. do godziny 1200 nie złożył wymaganych dokumentów . Tym samym nie spełnił warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wykluczył wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych w art. 24 ust. 2 pkt.4) , gdyż nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podst. art. 24 ust. 4 pzp.

Uzasadnienie prawne:

1. Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy art.24 ust. 2 pkt.4 pzp , gdyż wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca wezwany do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 dokumentów – „Załącznika nr 4 – wykaz wykonanych/ wykonywanych robót „ do oferty w terminie do dnia 28 marca 2011 r. do godziny 1200 nie złożył wymaganych dokumentów.

2. Na podstawie art. 24 ust. 4 w powiązaniu z art. 89 ust. 1 pkt. 5 pzp ofertę wykonawcy wykluczonego

uznaje się za odrzuconą.

 

 

2. Oferta nr 2 – Konsorcjum : Zakład Budowlany „KRIBUD” Ryszard Zapała, „SKYMAN” Budownictwo Paweł Zapala, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Zwrócona 114

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Uzasadnienie faktyczne :

 

Wykonawca wezwany do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 dokumentów – Załącznika nr 4 – wykaz wykonanych / wykonywanych robót „ i Załącznika nr 7 do SIWZ – projekt umowy” do oferty w terminie do dnia 28 marca 2011 r. do godziny 1200 nie złożył wymaganych dokumentów. Tym samym nie spełnił warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wykluczył wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych w art. 24 ust. 2 pkt.4) , gdyż nie wykazał on spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podst. art. 24 ust. 4 pzp.

Uzasadnienie prawne:

1. Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy art.24 ust. 2 pkt.4 pzp , gdyż wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca wezwany do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 dokumentów – „Załącznika nr 4 – wykaz wykonanych/ wykonywanych robót „ oraz „Załącznika nr 7 do SIWZ –projekt Umowy „ do oferty w terminie do dnia 28 marca 2011 r. do godziny 1200 nie złożył wymaganych dokumentów.

2. Na podstawie art. 24 ust. 4 w powiązaniu z art. 89 ust. 1 pkt. 5 pzp ofertę wykonawcy wykluczonego

uznaje się za odrzuconą.

 

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie : w dniu 06.04.2011 r.

 

 

Na oryginale podpisali :

 

dr Jerzy Tutaj Prezes Zarządu …………………………

 

Barbara Grzegorczyk Wiceprezes Zarządu …………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OL-ANN” 58-302 Wałbrzych , ul. K.Pułaskiego 28, faks – brak

2. Konsorcjum : Zakład Budowlany „KRIBUD” Ryszard Zapała, „SKYMAN” Budownictwo Paweł Zapala,

57- 200 Ząbkowice Śląskie, ul. Zwrócona 114 , faks 74 / 81 60 392

3. P.P.H.U. „KAL” Aleksander Kowalski, 58-320 Walim, ul.Wyszyńskiego 3, faks 74 / 845 75 94

4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego „DEKAR” Spółka z o.o.

58-303 Wałbrzych, ul. Niepodległości 37 A. faks 74 / 84 220 84

5. Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków „ALPEX” Spółka z o.o. ,

Wałbrzychu 58-302, ulica Parkowa 8 faks 74 / 84 766 17

6. Przedsiębiorstwo Budowlane „SAWREM” S.C. Danuta Sawińska, Tomasz Sawiński ,

59-220 Legnica, ul. Koskowicka 10 , faks 76 / 856 13 83 lub 71 / 336 21 89

7. F.H.U. „STAR-MAR” , 53-015 Wrocław, Aleja Karkonoska 8/31 B, faks 71 / 368 42 09 .

 

8. Zamawiający a/a

Skip to content