ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO*

 

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ”

w Wałbrzychu Spółka z o.o.

58-306 Wałbrzych

ul. Piastów Śląskich 1

 

(nazwa i adres Zamawiającego)

Wałbrzych dnia 13 kwietnia 2011 r.

(miejscowość i data)

 

Wszyscy Wykonawcy

…………………………………………………

( Wykonawcy)

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/
WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO*

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez : Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o.,

(nazwa Zamawiającego)

mającego siedzibę w Wałbrzychu 58-306 ul. Piastów Śląskich 1 , w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego na „Roboty budowlane polegające na remoncie elementów konstrukcyjnych IV i V pietra budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP pod numerem ogłoszenia: 55062-2011;data zamieszczenia 25.03.2011 r. wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Renowacji Zabytków „ALPEX” Spółka z o.o. , mającego siedzibę/miejsce zamieszkania w Wałbrzychu 58-302, ulica Parkowa 8.

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium/ów* oceny ofert określonego/ych* w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu –
206.683,83 zł netto i 254.221,11 zł brutto*/przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*.

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium : najniższa Cena- 100 % – przyznano 100 punktów .

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty/nie złożono innych ofert*:

1.Oferta nr 1ALTAPLAN Spółka z o.o., 52-214 Wrocław, ul. Grota-Roweckiego 168

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: oferta wykonawcy odrzucona

 

2.Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego „DEKAR” Spółka z o.o.

58-303 Wałbrzych, ul. Niepodległości 37 A.

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium : Najniższa cena – 100 % – przyznano 85,00 pkt.

 

 

(Poniższą część należy wypełnić, jeżeli w postępowaniu odrzucono co najmniej 1 ofertę)

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

 

1. Oferta nr 1ALTAPLAN Spółka z o.o., 52-214 Wrocław, ul. Grota-Roweckiego 168

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Uzasadnienie faktyczne :

Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej kosztorysu ofertowego. Zamawiający wymagał aby kosztorys ofertowy sporządzony był metodą szczegółową i zawierał : stronę tytułową, ogólną charakterystykę obiektu, pozycje kosztorysowe w ujęciu szczegółowym, szczegółową kalkulację własnej wyceny , zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu, tabelę elementów scalonych .Wykonawca w załączonym do oferty kosztorysie nie podał : tabeli elementów scalonych, ogólnej charakterystyki obiektu.

Uzasadnienie prawne:

1. Na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 oferta wykonawcy podlega odrzuceniu, gdyż jej treść nie odpowiada

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Informacja dodatkowa:

 

Zamawiający odstąpił od wezwania wykonawcy, który złożył ofertę nr 1 w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy pzp do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu . Wezwanie dotyczyłoby :

a) uzupełnienia dokumentu „Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór wykazu wykonanych/ wykonywanych robót „ zgodnie z wymaganymi określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.

Uzasadnienie: Wykonawca w złożonej ofercie dołączył Załącznik nr 4 do SIWZ wpisując w nim nazwy trzech zamawiających dla potwierdzenia wykonanych robót. W przypadku trzeciej pozycji dla zamawiającego występującego pod nazwą : Parafia Ujazd , ul. Strzelecka 4,47-143 Ujazd, wykonawca dołączył dokument- referencje , w których nie określono ,że obiekt w którym wykonywano roboty wpisany jest do rejestru zabytków. Zamawiający w treści SIWZ Część III pkt. II ppkt. 3 a oraz w treści wzoru załącznika nr 4 do SIWZ określił jednoznacznie warunki jakie spełnić musi wykonawca dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, m.in. „ … remonty pokryć dachowych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków”.

b) uzupełnienia dokumentu „Załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowy „.

Uzasadnienie : Wykonawca w dołączonym do oferty Załączniku nr 7, którym jest projekt umowy parafował wszystkie strony, nie podpisując jej na ostatniej stronie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego poniżej wpisanej formułki „ Zatwierdzam warunki umowy ,………….., pieczęć i podpis Wykonawcy „.

c) Złożenie aktualnego odpisu KRS .

Uzasadnienie: Wykonawca dołączył do oferty aktualny odpis KRS z Rejestru Przedsiębiorców dla podmiotu o numerze KRS : 0000259498 , według stanu na dzień 27.12.2010 r. wystawiony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS. Według sądowej numeracji dokument winien zawierać 6 stron. Dołączony do oferty dokument zawiera 6 stron, w tym dwukrotnie strony numer jeden i dwa. Brakuje natomiast stron o numerach trzy i cztery. Z przedłożonego dokumentu nie wynika, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Oferta wykonawcy nr 1 mimo złożenia dokumentów na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 podlega odrzuceniu w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 , gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej kosztorysu ofertowego, w którym wykonawca nie zamieścił ogólnej charakterystyki obiektu i tabeli elementów scalonych czego wymagał zamawiający w SIWZ.

(Poniższą część należy wypełnić, jeżeli z postępowania wykluczono co najmniej 1 wykonawcę)

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

 

W tym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie : w dniu 19.04.2011 r.

 

 

Na oryginale podpisali :

 

dr Jerzy Tutaj Prezes Zarządu

 

Barbara Grzegorczyk Wiceprezes Zarządu

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1. ALTAPLAN Spółka z o.o. , 52-214 Wrocław, ul. Grota -Roweckiego 168, faks 71/ 781 57 96 ,

 

2. Przedsiębiorstwo Renowacji Zabytków „ALPEX” Spółka z o.o. , Wałbrzychu 58-302, ulica Parkowa 8,

faks 74 / 84 766 17

 

3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego „DEKAR” Spółka z o.o.

58-303 Wałbrzych, ul. Niepodległości 37 A. faks 74 / 84 220 84

 

4. Zamawiający a/a

Skip to content