Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ”                                            Wałbrzych, dnia 01.12.2011 r.

w Wałbrzychu Spółka z o.o

58-306 Wałbrzych,

ul. Piastów Śląskich 1

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO*

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. (nazwa Zamawiającego)

mającego siedzibę w  58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Pielęgnację drzewostanu na terenie zabytkowego kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu „ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP pod numerem ogłoszenia: 379312-2011; data zamieszczenia 15.11.2011 r. i zmienionego ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 299455-2011; zamieszczonego dnia 17.11.2011 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/05/11/2011 wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

„GARDEN” Spółka z o.o. mającego siedzibę/miejsce zamieszkania w 33-100 Tarnów, ul. Romanowicza 1

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium/ów* oceny ofert określonego/ych* w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu –  51.240,0 zł netto i 55.339,20 zł brutto*/przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*.

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

 

Najniższa Cena – 100 punktów.

 

Łączna liczba otrzymanych punktów : 100 punktów.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty/nie złożono innych ofert*:

 

1. Oferta nr 2 – Pielęgnacja Drzew mgr Piotr Kamiński, 44-240 Żory, Os. Sikorskiego 9 D/4.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

Oferta bez oceny

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona.

Łączna liczba otrzymanych punktów: oferta bez oceny.

 

2. Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „BILPOL” Kużaj Beata, Bil Józef, Spółka Jawna, 41-500 Chorzów, ul. Sokoła 1.  

 

Łączna liczba otrzymanych punktów: 49 punktów 

 

3. Oferta nr 4 – Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni Marian Stych, 41-706 Ruda Śląska, ul. Nowy Świat 66.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

 

Cena – 57 punktów.

 

Łączna liczba otrzymanych punktów : 57 punktów.

 

4. Oferta nr 5 – „Park Leśny” Zakład Usługowy mgr inż. Witosław Grygierczyk, 44-114Gliwice, ul. Ustroń 3.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium :

Cena – 73 punkty.

Łączna liczba otrzymanych punktów: 73 punkty.

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.5) ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

 

1. Oferta nr 2 – Pielęgnacja Drzew mgr Piotr Kamiński, 44-240 Żory, Os. Sikorskiego 9 D/4.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wezwał wykonawcę, który złożył ofertę przetargową nr 2 do złożenie dokumentów lub oświadczeń w trybie art.26 ust. 3 i 4 Ustawy prawo zamówień publicznych potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego w terminie do dnia 29 listopada 2011 r. do godziny 12.00, a mianowicie:

 

1) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego,

2) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 pzp i art. 24 ust. 1 pkt 9 pzp,

4) aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500.000 PLN.

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 pzp i art. 24 ust. 1 pkt 9 pzp,

6) potwierdzenie numerem wpisu do rejestru zabytków , że wykazane w Załączniku nr 4 (wykaz wykonanych /wykonywanych robotach ) prace były wykonane w parkach zabytkowych lub innej formie zorganizowanej zieleni o charakterze zabytkowym .

7) projekt umowy – załącznik nr 7 w całości parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej stronie po stronie „Wykonawca”.

 

Wykonawca pouczony został, że na podstawie zapisów Ustawy prawo zamówień publicznych w art. 24 ust. 2 pkt.4 w powiązaniu z art. 26 ust. 3 i 4 niedostarczenie wymienionych w wezwaniu dokumentów skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a oferta wykonawcy zostanie uznana za odrzuconą .

Zawiadomienie wysłane zostało pismem L.dz. 3630/11/2011/DAT z dnia 24.11.2011r. za pośrednictwem faksu na wskazany przez Wykonawcę numer oraz pocztą i zostało skutecznie doręczone.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający zgodnie z zapisami Ustawy prawo zamówień publicznych w art.26 ust. ust. 3 i 4 wezwał wykonawcę, który w określonym na dzień składania ofert ,tj. 21.11.2011 r. (ogłoszenie o przetargu i SIWZ) nie złożył wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust. 1 a mianowicie: aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 pzp i art. 24 ust. 1 pkt 9 pzp ,aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500.000 PLN, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 pzp i art. 24 ust. 1 pkt 9 pzp, potwierdzenie numerem wpisu do rejestru zabytków , że wykazane w Załączniku nr 4 (wykaz wykonanych /wykonywanych robotach ) prace były wykonane w parkach zabytkowych lub innej formie zorganizowanej zieleni o charakterze zabytkowym , projekt umowy – załącznik nr 7 w całości parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej stronie po stronie „Wykonawca”. Złożone dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert czyli do godziny 10.00 w dniu 21.11.2011r. Zamawiający wyznaczył wykonawcy termin na złożenie brakujących dokumentów na dzień 29.11.2011 r. do godziny 12.00. W wyznaczonym terminie na adres zamawiającego nie wpłynęły dokumenty do złożenia których wzywał wykonawcę. W oparciu o zapisy Ustawy prawo zamówień publicznych w art.24 ust. 2 pkt. 4 wykluczył wykonawcę z prowadzonego postępowania, gdyż wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na podstawie art.24 ust. 4 oferta wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą. 

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

 

1. Oferta nr 2 – Pielęgnacja Drzew mgr Piotr Kamiński, 44-240 Żory, Os. Sikorskiego 9 D/4.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

 

Zamawiający wezwał wykonawcę, który złożył ofertę przetargową nr 2 do złożenie dokumentów lub oświadczeń w trybie art.26 ust. 3 i 4 Ustawy prawo zamówień publicznych potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego w terminie do dnia 29 listopada 2011 r. do godziny 1200 , a mianowicie:

 

1) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, w terminie do dnia 29 listopada 2011 r. do godziny 1200, a mianowicie:

2) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 pzp i art. 24 ust. 1 pkt 9 pzp,

4) aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500.000 PLN.

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 pzp i art. 24 ust. 1 pkt 9 pzp,

6) potwierdzenie numerem wpisu do rejestru zabytków , że wykazane w Załączniku nr 4 (wykaz wykonanych /wykonywanych robotach ) prace były wykonane w parkach zabytkowych lub innej formie zorganizowanej zieleni o charakterze zabytkowym .

7) projekt umowy – załącznik nr 7 w całości parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej stronie po stronie „Wykonawca”.

 

Wykonawca pouczony został, że na podstawie zapisów Ustawy prawo zamówień publicznych w art. 24 ust. 2 pkt.4 w powiązaniu z art. 26 ust. 3 i 4 niedostarczenie wymienionych w wezwaniu dokumentów skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a oferta wykonawcy zostanie uznana za odrzuconą.

Zawiadomienie wysłane zostało pismem L.dz. 3630/11/2011/DAT z dnia 24.11.2011r. za pośrednictwem faksu na wskazany przez Wykonawcę numer oraz pocztą i zostało skutecznie doręczone.

 

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający zgodnie z zapisami Ustawy prawo zamówień publicznych w art.26 ust. ust. 3 i 4 wezwał wykonawcę, który w określonym na dzień składania ofert, tj. 21.11.2011 r. (ogłoszenie o przetargu i SIWZ) nie złożył wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust. 1 a mianowicie: aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 pzp i art. 24 ust. 1 pkt 9 pzp, aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500.000 PLN, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 pzp i art. 24 ust. 1 pkt 9 pzp, potwierdzenie numerem wpisu do rejestru zabytków , że wykazane w Załączniku nr 4 (wykaz wykonanych /wykonywanych robotach ) prace były wykonane w parkach zabytkowych lub innej formie zorganizowanej zieleni o charakterze zabytkowym , projekt umowy – załącznik nr 7 w całości parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej stronie po stronie „Wykonawca”.

Złożone dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert czyli do godziny 10.00 w dniu 21.11.2011 r. Zamawiający wyznaczył wykonawcy termin na złożenie brakujących dokumentów na dzień 29.11.2011 r. do godziny 1200. W wyznaczonym terminie na adres zamawiającego nie wpłynęły dokumenty do złożenia których wzywał wykonawcę.

 

W oparciu o zapisy Ustawy prawo zamówień publicznych w art.24 ust. 2 pkt. 4 wykluczył wykonawcę z prowadzonego postępowania gdyż wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na podstawie art.24 ust. 4 oferta wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą.

 

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie – dnia 12.12.2011 r.

 

Na oryginale podpisał Prezes Zarządu Krzysztof Urbański

Otrzymują:

1.wszyscy wykonawcy : www.ksiaz.wałbrzych.pl/bip

2. tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego

* Niepotrzebne skreślić.

 

Skip to content