Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ”                                                                                                                                                              Wałbrzych, dnia 27 grudnia 2011 r. 
w Wałbrzychu Spółka z o.o.
58-306 Wałbrzych
ul.Piastów Śląskich 1
WSZYSCY WYKONAWCY  
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO*  
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. mającego siedzibę w Wałbrzychu 58-306 ul. Piastów Śląskich 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ……………… na „Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanej przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ul. Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – ALBA Dolny Śląsk Spółka z o.o. mającego siedzibę/miejsce zamieszkania w 58-304 Wałbrzych , ul. Piasta 16
 
 Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium/ów* oceny ofert określonego/ych* w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu –73.200,00 zł netto i 79.056,00 zł brutto
 
 
 
kryterium Cena -100% – 100 punktów
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty/nie złożono innych ofert*:  
Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców: 
1. Nie odrzucono żadnej z ofert.
Uzasadnienie faktyczne: Nie dotyczy
Uzasadnienie prawne: Nie dotyczy 
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy
1. Nie wykluczono żadnego z wykonawców   

Uzasadnienie faktyczne: Nie dotyczy

*/przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*. Liczba otrzymanych punktów na podstawie

Uzasadnienie prawne: Nie dotyczy

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie w dniu 29.12.2011 r.
Na oryginale podpisał:
Prezes Zarządu
Krzysztof Urbański
 
 Otrzymują:
1. Wszyscy Wykonawcy – strona int. Zamawiającego : www.ksiaz.walbrzych.pl/bip
2. Tablica ogłoszeń
3. Zamawiający a/a

* Niepotrzebne skreślić.
  

 

Skip to content