ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE  O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI  W  POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wałbrzych, dnia 25 marca 2011 r. 

Zamawiający :

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ”
w Wałbrzychu  Sp. z o.o.
58-306 Wałbrzych
ul. Piastów Śląskich 1

 

Wszyscy Wykonawcy

ZAWIADOMIENIE
O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 181 ust. 2 w powiązaniu z art. 181 ust. 1 ustawy z 29stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dozorowanie obiektów i terenu, ochronę mienia, wystaw i eksponatów, obsługę ruchu turystycznego na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu „ ogłoszonego pod numerem 30992-2011; data zamieszczenia 28.02.2011r. 2 Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP, nr nadany przez Zamawiającego ZP/02/02/2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zapytania o cenę* powtórzył czynności badania oferty wykonawcy :

Nazwa i adres wykonawcy , którego ofertę powtórnie poddano badaniu i którego dotyczy

błędne uzasadnienie w zawiadomieniu :

1.Oferta nr 11 ; „EKOTRADE „ Sp. z o.o. Filia Wałbrzych, adres : 58-302 Wałbrzych,

ul. Parkowa 8

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca przesłał faksem do Zamawiającego pismo L.dz. PP/E/23/03/2010 z dnia 24 marca 2011 r. , które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 24.03.2011 r. o godzinie 10:59 i w tym samym dniu potwierdzone zostało oryginałem, informując zamawiającego o braku należytej staranności w ocenie jego oferty oraz niespełnieniu wymogów ustawy w treści zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty /wykonawcach odrzuconych/wykluczonych.

Zamawiający uznał zasadność przekazanej informacji przez Wykonawcę w kwestii niespełnienia wymogów treści zawartej w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/ wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części dotyczącej oferty nr 11. Zamawiający dokonał również powtórnego badania oferty wykonawcy, który złożył ofertę nr 11.

Zamawiający w Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/ wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części dotyczącej zawiadomienia o odrzuconych na podst. art. 89 ust. 1 ofertach wykonawców, pod Lp. 9 dotyczącą Oferty nr 11 złożonej przez wykonawcę : „EKOTRADE” Sp. z o.o. Filia Wałbrzych, 58-302 Wałbrzych , ul. Parkowa 8 w części „ Uzasadnienie faktyczne „ wpisał omyłkowo treść dotyczącą innego wykonawcy ,”

Poprawna treść uzasadnienia faktycznego dla oferty nr 11 winna brzmieć : Wykonawca w podanej ofercie nie uwzględnił wszystkich godzin niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Według podanej przez Wykonawcę w ofercie wartości przedmiotu zamówienia : netto 372.900,84 zł + VAT 23% = 85.767,19 zł i brutto 458.668,03 zł oraz podanej stawce – cenie za 1 roboczogodzinę w wysokości netto 5,98 zł + VAT 23% = 1,37 zł i brutto 7,35 zł , wyliczyć można, że Wykonawca w złożonej ofercie oszacował przedmiot zamówienia dla 62.358 roboczogodzin. Wykonawca nie uwzględnił 14.640 roboczogodziny. Tym samym zaniżył wartość oferty i sporządził ją niezgodnie z treścią SIWZ. Poprawna ilość godzin niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ , a tym samym do wyliczenia wartości oferty wynosi łącznie : 76.998 rg, w tym : posterunek nr 1 (całodobowa ochrona ) – 14.640 rg, co winien obliczyć wykonawca, obsługa ruchu turystycznego , ochrona wystaw itd. – 42.358 rg ( podana w zmianie do SIWZ ) , dodatkowa ochrona -20.000 rg ( podana w SIWZ).

Uzasadnienie prawne:

1. Na podstawie art. 181 ust. 1 Wykonawca miał prawo poinformować Zamawiającego o niezgodności

z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych , na które nie przysługuje odwołanie w trybie art.

180 ust. 2. Wykonawca złożył informacje w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania.

2. Na podstawie art. 181 ust. 2 Zamawiający , jak na wstępie, uznał złożoną informację za zasadną

i dokonał powtórnego badania oferty nr 11 oraz powtórnego ogłoszenia wyników postępowania.

3. Zamawiający w oparciu o art. 92 w powiązaniu z art. 181 ust. 1 i 2 uzp informuje wszystkich

wykonawców ,że ogłoszone w dniu 21 marca 2011 r. wyniki postępowania zawarte w zawiadomieniach

o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/ wykonawcach

wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są nieważne .

 

 

 

 

 

…………………………………………………..

 

 

 

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej)

 

Otrzymują :

1. Formacja S.C. Wojciech Nosek, Ireneusz Krzyżanowski, 41-800 Zabrze , ul.Klimasa 2, faks 32/278 36 65,

2. Elitarne Biuro Ochrony Biznesu „GROM” , 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 46, faks 18/ 442 37 60,

3. Spółdzielnia Usługowa „ODRA” , 50-008 Wrocław, ul. Kościuszki 67 , faks 74/ 842 54 21 ,

4. DGP DOZORBUD Grupa Polska Spółka z o.o., 59-220 Legnica , ul. N. M. Panny 5 e, faks 76/ 856 76 26 ,

5. Konsalnet Holding S.A., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 A, Konsalnet Security Sp. z o.o. ., 01-756

Warszawa, ul. Przasnyska 6 A, Konsalnet Skorpion Sp. z o.o. ., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 A,

Konsalnet Skorpion Monitoring Sp. z o.o., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 A, faks 22 / 560 50 36,

6. Solid Security Sp. z o.o. , 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17 , faks 12/ 430 48 09,

7. SEKURAN” Sp. z o.o. , 66-200 Świebodzin, ul. Nowa 38, faks 68/ 475 29 26.

8. GWARANT” Agencja Ochrony S.A., 45-131 Opole , ul. Cygana 2 faks 77 / 442 82 88,

9. Przedsiębiorstwo Usługowe „Jarexs” Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul.Okólna1A, faks 76 / 855 40 16,

10. PUH „GWARANT” Przemysław Waśko,58-260 Bielawa, Os.XXV-lecia PRL 30/61, faks 74/645 63 00,

11. „EKOTRADE” Sp. z o.o. Filia Wałbrzych, 58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 8, faks 74/ 847 71 38 ,

 

 

 

 

 

 

Skip to content